Главная->Філософія->Содержание

Філософія (частина 1)

Вступ

Зміст

1.Вступ до філософії. 1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і функції

Типи світоглядів

Поняття «філософія»

Предмет філософії

Соціальні умови формування філософії

Духовні джерела філософії

Філософські проблеми і дисципліни

Специфіка філософського знання

Феноменологічний метод.

Функції філософії

2.Історичні типи філософії. 2.1. Методологічні проблеми історії філософії. Предмет історії філософії

Історія філософії та філософія історії

Методи історико-філософського аналізу

Західна та східна моделі (парадигми) філософії

2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції

Давньоіндійська філософія

Давня китайська філософія

Філософія Давньої Греції

Філософія середньовіччя

Патристика

Схоластика

Філософія епохи Відродження

2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.)

Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії

Основні протилежні напрями у філософії Нового часу

Емпіризм. Англійська філософія XVII — XVIII ст.

Раціоналізм

Філософія Просвітництва

2.5. Німецька класична філософія

Критична філософія І. Канта

Суб'єктивний ідеалізм І. Фіхте

Об'єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга

Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля

Філософія Л. Фейербаха

Філософія марксизму

2.6. Сучасна світова філософія. Позитивізм

Конвенціоналізм А. Пуанкаре

Неопозитивізм і аналітична філософія

Прагматизм

Ірраціоналізм у сучасній філософії

«Філософія життя»

Феноменологія

Екзистенційна філософія

2.7. Українська філософія. Дохристиянські витоки української філософії

Філософська думка часів Київської Русі

Філософія українського Відродження та бароко

Філософія Г. Сковороди

Філософія Просвітництва й романтизму в Україні

Філософія української національної ідеї

З Філософське розуміння світу. 3.1. Філософське вчення про буття (онтологія). Проблема буття у філософії

Вчення про світ

Вчення про світ

Підстави існування світу

Сфери буття світу

Категорії як структури буття

3.2. Свідомість. Поняття «свідомість»

Проблема свідомості в історії філософії

Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла

Виникнення свідомості

Ознаки (властивості) свідомості та її структура

3.3. Філософія пізнання (гносеологія). Пізнання як предмет філософського аналізу

Сутність пізнання у філософській традиції

Чуттєве та раціональне в пізнанні

Методологія наукового пізнання

Проблема істини в пізнанні

3.4. Теорія цінностей (аксіологія) Визначення цінностей. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей

Класифікація цінностей

Функції цінностей

Оцінка та істина

 

1