Главная->Естетика->Содержание

Естетика . Підручник (частин 2)

ВИДОВА СПЕЦИФІКА МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНОї ТЕОРІї§1. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: АНТИЧНІСТЬ

§ 2. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§3. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: ВІДРОДЖЕННЯ

§4. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: НОВИЙ ЧАС

§5. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: XIX—XX СТОЛІТТЯ

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ДОСВІД ЕСТЕТИЧНОгО АНАЛІЗУ §1. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ

§ 2. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

§3. ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ХУДОЖНЬОгО РОЗВИТКУ §1. ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ МИСТЕЦТВА

§2. ПЕРВІСНЕ МИСТЕЦТВО

§4. АНТИЧНЕ МИСТЕЦТВО

§ 5. МИСТЕЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§6. МИСТЕЦТВО ВІДРОДЖЕННЯ

§7. ОСНОВНІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ НОВОГО ЧАСУ

НЕКЛАСИЧНА ЕСТЕТИКА: ДОСВІД ПЕРШОї ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ§1. ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ НЕКЛАСИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ

§2. НЕОПОЗИТИВІСТСЬКА ЕСТЕТИКА

§3. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ЕСТЕТИКА

§4. ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ «ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

§5. ІНТУЇТИВІСТСЬКА ЕСТЕТИКА

НЕКЛАСИЧНА ЕСТЕТИКА: ДОСВІД ДРУгОї ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ § 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА

§2. СТРУКТУРАЛІСТСЬКА ЕСТЕТИКА

§3. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКА ЕСТЕТИКА

§4. НЕОТОМІСТСЬКА ЕСТЕТИКА

§5. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ЕСТЕТИКА

МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА XX СТОЛІТТЯ § 1. ФОВІЗМ, КУБІЗМ, ФУТУРИЗМ

§2. АБСТРАКЦІОНІЗМ

§3. ЕКСПРЕСІОНІЗМ

§4. СЮРРЕАЛІЗМ

ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА § 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО І ХУДОЖНЬОГО ЖИТТЯ

УКРАїНСЬКА ЕСТЕТИКА: ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ Й СУЧАСНИЙ СТАН § 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

§2. УКРАЇНСЬКИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС КІНЦЯ XIX — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

§3. УКРАЇНСЬКА ЕСТЕТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

ПОКАЖЧИК ІМЕН

ЗМІСТ

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

1