Главная->Естетика->Содержание

Естетика . Підручник (частин 1)

Анотація

ВІД АВТОРІВ

ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ §1. ПОНЯТТЯ «ЕСТЕТИКА». СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ ЕСТЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

§ 2. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМАТИКИ НАУКИ

§3. ЕСТЕТИКА ЯК САМОСТІЙНА НАУКА

§ 4. РОЗВИТОК ПОСТКЛАСИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ

§5. ЕСТЕТИКА В СТРУКТУРІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її ФОРМИ §1. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ

§2. ЛЮДСЬКА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§3. ЕСТЕТИЧНІ ФОРМИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

§4. ПРИРОДА В СТРУКТУРІ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§5. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МИСТЕЦТВО

СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОї СВІДОМОСТІ §1. ЕСТЕТИЧНЕ ПОЧУТТЯ

§2. ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК

§3. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ

§4. ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ТЕОРІЇ

ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ КАТЕгОРІї §1. СТАТУС КАТЕГОРІЙ ЕСТЕТИКИ

§2. КАТЕГОРІЇ «ГАРМОНІЯ» І «МІРА»

§ 3. КАТЕГОРІЇ «ПРЕКРАСНЕ» І «ПОТВОРНЕ»

§4. КАТЕГОРІЇ «ПІДНЕСЕНЕ», «ГЕРОЇЧНЕ», «НИЗЬКЕ»

§5. КАТЕГОРІЇ «ТРАГІЧНЕ» І «КОМІЧНЕ»

§ 6. КАТЕГОРІЯ«ЕСТЕТИЧНЕ»

ЕСТЕТИКА ЯК МЕТАТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА §1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ МИСТЕЦТВА

§2. ПАРАДИГМАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА: ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ

§3. ІНТЕНЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ЯК ПРЕДМЕТ І ЕСТЕТИЧНА ПРИТАМАННІСТЬ МИСТЕЦТВА

§4. ВІДОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНА ПРИРОДА МИСТЕЦТВА

§5. ХУДОЖНІСТЬ ЗМІСТУ І ФОРМИ

§6. СТИЛЬ ЯК ЕСТЕТИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ

СЕМІОЛОГІЯ МИСТЕЦТВА: ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ, СИМВОЛ, ЗНАК §1. ГЕНЕЗИС ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

§2. ЧУТТЄВА БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

§3. ПРИНЦИП АНТИНОМІЧНОСТІ Й СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

§ 4. УМОВНІСТЬ І ЗНАКОВІСТЬ В ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ

§ 5. УНІВЕРСАЛІЇ ХУДОЖНЬОГО СИМВОЛУ

§ 6. АСОЦІАТИВНІСТЬ, МЕТАФОРИЗМ І АЛЕГОРИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИКИ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ ВИРАЗНОСТІ

МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ ЛЮДСЬКОї ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ § 1. МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ

§2. СВОБОДА І ДЕТЕРМІНІЗМ У МИСТЕЦТВІ

§3. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ФОРМА І СПОСІБ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ МИСТЕЦТВА

§4. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНЕ У МИСТЕЦТВІ: ТРАДИЦІЇ І НОВИЙ КОНТЕКСТ

§5. ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ФУНКЦІЙ МИСТЕЦТВА

 

1