Главная->Економіка підприємства->Содержание->4. Орієнтовний перелік тем з курсу для виконання індивідуально-консультативної роботи студентів:

Економіка підприємства. Методичка

4. Орієнтовний перелік тем з курсу для виконання індивідуально-консультативної роботи студентів:

1.                             Кадрова політика як фактор підвищення кон­ку­рен­тос­проможності підприємства.

2.                             Матеріальне стимулювання персоналу промислових підприємств.

3.                             Зростання продуктивності праці як один із факторів зниження витрат виробництва.

4.                             Створення безпечних умов праці на підприємстві – важлива умова високої продуктивності праці.

5.                             Маркетингова діяльність вітчизняних підприємств.

6.                             Нові підходи та перспективи управління якістю на підприємствах.

7.                             Державна підтримка підприємств в Україні.

8.                             Комплексна система показників оцінки якості продукції.

9.                             Фіскальне регулювання у системі методів державного впливу на діяльність підприємств.

10.                        Регуляторна роль держави у розвитку підприємства.

11.                        Процес забезпечення економічної безпеки підприємства.

12.                        Оцінка ефективності санації та реструктуризації підприємства.

13.                        Діагностика рівня економічної безпеки підприємства.

14.                        Вплив податків на розвиток підприємства.

15.                        Управління економічною безпекою підприємств як скла­довий елемент захисту національної безпеки.

16.                        Державне регулювання якості продукції.

17.                        Значення податкового планування для підвищення ефек­тивності діяльності підприємств.

18.                        Формування податкової політики на підприємстві в сучасних умовах.

19.                        Державна підтримка і програма виходу підприємства з кризової ситуації.

20.                        Причини банкрутства підприємства та його наслідки.

21.                        Податкові пільги як важелі державного стимулювання розвитку підприємств.

22.                        Фінансові інструменти державного регулювання розвитку підприємств.

23.                        Планування як основна складова процесу управління підприємством.

24.                        Способи здійснення санації підприємства.

25.                        Перспективи розвитку кадрового потенціалу підприємств.

26.                        Міжнародні стандарти. Стандартизація і сертифікація продукції.

27.                        Цінова політика підприємства в сучасних умовах.

28.                        Напрями підтримки конкурентоспроможності продукції в ринкових умовах господарювання.

29.                        Адміністративні методи державного впливу на діяльність підприємств.

30.                        Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 

2.                Список рекомендованих літературних джерел:

1.  Андронов О.Г., Бойко Б.Л. Теоретико-практический курс: Информационная обработка текстов. - М., 1999.

2.  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иност­ранного текста. - М., 1985.

3.  Гаврилов Л.А„ Латышев Л.К. Основы реферирования и аннотирования. - М., 1981.

4.  Инструкция для референтов и редакторов РЖ ВИНИТИ. - М.,1975.

5.  Князева Е.Г. Информационная обработка текстов. Учебное пособие – М., 2001.

6.  Нифонтов В. И., Козымина Е. Ю. От реферата - к научно-исследовательской работе. Методическое руко­водство для учащихся и педагогов по подготовке и написанию рефера­тивных и научно-исследовательских работ. - Екатеринбург: ИД «Гриф», 2005. - 88 с.

 

 

 

6