Главная->Економіка підприємства->Содержание->2. Порядок подання та захист індивідуально-консультативної роботи студента

Економіка підприємства. Методичка

2. Порядок подання та захист індивідуально-консультативної роботи студента

1.  Звіт (есе) про виконання індивідуально-консультативної роботи студента подається у вигляді скріпленого реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання на сторінках формату А4.

2.  Індивідуальні завдання  видаються студентам в терміни, передбачені робочою навчальною програмою.

3.  Виконання індивідуального завдання контролюється на консультаціях, графік яких розробляється і затверджується завідувачем ка­федрою на початку семестру.

4.  Оцінка за індивідуально-консультативну роботу виставляється під час захисту у призначений позаурочний час на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу.

5.  Оцінка за індивідуально-консультативну роботу є обов’язковим компонентом поточного оцінювання і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу. Кількість балів за виконання індивідуально-консультативної роботи визначає викладач на основі розподілу балів з курсу та заздалегідь повідомляє студентам Питома вага індивідуально-консультативної роботи у загальній оцінці з дисципліни, залежить від складності та змісту завдання і може становити до 5%.

 

 

 

 

 

 

 

4