Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, валового та внутрішньозаводського обороту, обсягу незавер­ше­ного виробництва тощо.

До товарної продукції включають:

–       готову продукцію;

–       ремонтні роботи;

–       капітальний ремонт власного підприємства;

–       напівфабрикати;

–       запчастини на сторону;

–       капітальне будівництво для непромислових господарств власного підприємства;

–       роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки;

–       вартість тари, що не входить у гуртову ціну виробу.

Обсяг товарної продукції (ТП) визначають за формулою:

ТП = Σ Ni × Ці + Р , грн,

де Ni – випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях;

Ці – гуртова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду, грн;

Р – вартість робіт і послуг на сторону, грн.

У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі незалежно від ступеня її готовності:

ВП = ТП – (НЗВп – НЗВк) – (Іп – Ік), грн,

де НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного ви­робництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн;

Іп, Ік – вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.

Валовий оборот підприємства (ВО) – це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана – в середині підприємства чи поза його межами.

Внутрішньозаводський оборот (ВЗО) – це та продукція, яка використовується всередині підприємства для подальшої переробки:

ВП = ВО – ВЗО, грн,

Реалізована продукція (РП) – це продукція, яка від­Ван­тажена споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства – постачальника або мають надійти у зазначений термін:

РП = ТП + (Гп – Гк ) + (Внп – Внк ), грн.

де Гп, Гк – залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року, грн.

Внп, Внк – залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав, або продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і кінець планового року, грн.

Обсяг реалізованої продукції з урахуванням виконання плану поставок (РПп):

РПп = РП Ni ×Ці, грн,

де Ni ×Ці – вартість недопоставленої продукції, грн.

Обсяг чистої продукції підприємства (ЧП) визначається за формулою:

ЧП = ТП – (М + А), грн,

де М – матеріальні затрати на виробництво продукції, натуральні одиниці;

А – сума амортизаційних відрахувань за певний період, грн.

Чиста продукція може бути також обчислена як сума основної і додаткової заробітної плати працівників та прибутку підприємства.

За своїм економічним змістом показник чистої продукції відображає заново створену на підприємстві вартість.

Показник умовно-чистої продукції (УЧП) визначається за формулою:

УЧП = ЧП + А.

У матеріаломістких галузях виробництва використовується показник нормативної вартості обробітку (НВО), який визначається як добуток показника нормативної вартості обробітку одного виробу і-го виду (НВОі) і кількості виготовлених виробів і-го виду (Ni) :

НВО = НВОі × Nі , грн;

НВОі = Зврі + Цві + Зві + Пі, грн,

де Зврі – заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова з відрахуванням на соціальні заходи) на одиницю виробу і-го виду, грн;

Цві – цехові витрати на одиницю виробу і-го виду, грн;

Зві – загальнозаводські витрати на одиницю виробу і-го виду, грн;

Пі –прибуток, що припадає на одиницю виробу і-го виду, грн.

Коефіцієнт товарності (Кт) характеризує частку продукції, готової для реалізації, у загальному обсязі виробленої продукції:

де ТП – обсяг товарної продукції, грн;

ВП – обсяг валової продукції, грн.

Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування (Кввк) характеризує кількість стадій виробничого процесу та виз­на­чається за формулою:

де ВЗО внутрішньозаводський оборот підприємства;

ВП – обсяг валової продукції, грн.

 

 

41