Економіка підприємства. Методичка

ЗМІСТ

 

1.

Мета та зміст індивідуально-консультативної роботи студента

4

2.

Порядок подання та захист індивідуально-консультативної роботи студента

5

3.

Методичні вказівки до виконання індивідуально-консультативної роботи студента у вигляді анотації

6

3.1.

Призначення і види анотацій

6

3.2.

Структура, зміст та особливості анотацій

6

3.3.

Рекомендації щодо написання анотацій

8

4.

Орієнтовний перелік тем з курсу для виконання індивідуально-консультативної роботи студентів

10

5.

Список рекомендованих літературних джерел

11

 

 

 

1.    Мета та зміст індивідуально-консультативної роботи студента

Індивідуально-консультативна робота — це вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального або навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни, що завершується складанням заліку чи підсумкового екзамену.

Мета індивідуально-консультативної роботи. Самостійне  вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст індивідуально-консультативної роботи. Завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька модулів або зміст навчального курсу в цілому.

Індивідуально-консультативна робота виконується у вигляді анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні розвідки тощо.

 

 

 

3