Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Сумарний економічний ефектТ) від реалізації заходів НТП за певний розрахунковий період Т обчислюється за фор­мулою:

Ет = Рт – Вт, грн,

де Рт вартісна оцінка результатів від здійснення заходів НТП за розрахунковий період, грн;

Втвартісна оцінка витрат на здійснення заходів НТП за цей же період, грн.

З урахуванням фактору часу економічний ефект може бути представлений:

де Рt , Btвартісна оцінка відповідно результатів і витрат у t-му році розрахункового періоду, грн.;

a – коефіцієнт дисконтування, що має наступний вигляд:

де g – вартість капіталу (ставка дисконту), %.

Для дисконтування витрат даний коефіцієт є обернено пропорційним.

Вартісна оцінка результатів від впровадження заходу НТП за розрахунковий період здійснюється:

, грн.

 Ці результати є сумою основних (Росн) і супутніх (Рсуп)результатів:

Рtосн + Рсуп, грн.

Оцінка основних результатів здійснюється за формулами:

а)для нових засобів праці тривалого використання:

Росн = Цt × Nt × Пt, грн;

б) для нових предметів праці:

де Цtціна одиниці продукції, виробленої з використанням нових засобів або предметів праці у t-му році, грн;

Nt – обсяг використання нових засобів або предметів праці в t-му році, натур. одиниць;

Пt продуктивність засобів праці у t-му році, натур. одиниць;

Уt витрати предметів праці на одиницю продукції у t-му році, натур. одиниць.

Вартісна оцінка сукупних результатів включає додаткові економічні результати в різних сферах народного господарства, а також економічну оцінку соціальних і екологічних наслідків від реалізації заходів НТП, яку можна здійснити за формулою:

де Pt c, e вартісна оцінка соціальних та екологічних наслідків від заходів НТП у t-му році, грн;

Rjtрозмір окремого результату в натуральних вимірниках з урахуванням масштабів його впровадження в t-му році;

ajt вартісна оцінка одиниці окремого результату у t-му році, грн;

n – кількість показників, які враховуються при визначенні впливу заходу НТП на навколишнє середовище і соціальну сферу.

Сумарні витрати на реалізацію заходу НТП за розрахунковий період включають витрати на виробництвовир) і використання викор) продукції:

bт=Ввир + Ввикор, грн.

При цьому витрати на виробництво і на використання обчислюються однаково з урахуванням фактору часу:

де Сt – поточні витрати при виробництві (використанні) продукції у t-му році без амортизаційних відрахувань на реінновацію, грн;

Ktодноразові витрати при виробництві (використанні) продукції в t-му році, грн;

Лtзалишкова (ліквідаційна) вартість основних фондів, що вибувають у t-му році, грн.

Розрахунок економічного ефекту здійснюється за формулою:

де Рр – незмінна по роках розрахункового періоду оцінка результатів заходу НТП (включаючи основні та супутні результати), грн;

Bp – незмінні по роках розрахункового періоду витрати на реалізацію заходу НТП, грн;

Rp норма реновації основних фондів;

У свою чергу, Вр обчислюється:

Вр = Вр.п + (Rp + Епр) х К, грн,

де Вр.п.річні поточні витрати при використанні продукції (без амортизації на реінновацію), грн;

К одноразові витрати при використанні продукції, грн.

Показник прибутку, що залишається в розпорядженні наукової організації, підприємства (Пt):

Пt = Qt – Cnt – Ft, грн,

де Qtвиручка від реалізації продукції науково-технічного або виробничо-технічного призначення у t-му році, грн;

Cnt собівартість продукції у t-му році, грн;

Ftзагальна сума податків і виплат з балансованого прибутку наукової організації, підприємства у t-му році, грн.

Приріст прибутку за рік від виробництва продукції за допомогою нової техніки (DП) визначається за формулою:

ΔП=(Ц2 – С2) × N2 –(Ц1– С1} × N1, грн,

де С1, С2 собівартість одиниці продукції, виготовленої за допомогою базової і нової техніки, грн/од.;

Ц1, Ц2. – гуртова ціна одиниці продукції при використанні базової і нової техніки, грн/од.;

N1, N2обсяг виробництва продукції за допомогою базової і нової техніки, натур. од./рік.

Умовне вивільнення працюючих у зв’язку із впровадь­женням нової техніки (ΔЧ) визначається із залежності:

де В1, В2 продуктивність праці до і після впровадження нової техніки, грн/чол.

Економія капітальних вкладень (ΔК) визначається із співвідношення:

грн,

де K1, K2питомі капіталовкладення при використанні базової і нової техніки, грн/од;

B1, B2 продуктивність одиниці базової і нової техніки за одиницю часу, натур, один, або грн за одиницю часу.

Зниження матеріальних витрат (ΔМ) обчислюється:

де M1, M2матеріальні витрати на одиницю продукції при використанні базової і нової техніки, грн/од.

 

 

35