Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Середній тарифний коефіцієнт (Ксер) визначається як середньо-зважена величина добутку чисельності погодинників пев­ного розряду і відповідного тарифного коефіцієн­та або добут­ку трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного тариф­ного коефіцієнта для відрядників.

Середній тарифний розряд сер) обчислюється за фор­мулою:

де Кменш, Кбільш – відповідно, менший і більший із двох суміжних тарифних коефіцієнтів;

рменш менший із двох суміжних тарифних розрядів.

Тарифні ставки інших розрядів (Срі) визначаються множенням тарифної ставки першого розряду (СрI) на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (Кі):

Середній тарифний коефіцієнт (Ксер) визначається:

де Чj – чисельність погодинників j-го розряду, чол.;

Кj – тарифний коефіцієнт j-го розряду.

або

де Тj – трудомісткість робіт по j-му розряду, н-год.

Погодинна форма передбачає оплату праці залежно від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи:

1. Пряма погодинна (Зппог). Заробіток при цій системі обчислюється:

де Фміс – фактично відпрацьований за місяць час, год./міс.;

Сгі – годинна тарифна ставка робітника по і– го розряду , грн.

2. Погодинно-преміальна (Зппрем) система, при якій заробіток обчислюється:

де Зтар – сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці, грн;

Д – сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.

Сума доплат визначається із залежності

3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачується праця працівників, робота яких має стабільний характер.

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу. Ця форма має такі системи:

1. Пряма відрядна (Зп.відр). Заробіток при цьому обчислюється за формулою:

де п – кількість видів виробів;

Рі – відрядна розцінка за виготовлення одного виробу і-го виду, грн./шт.;

Nфі – фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт.;

Розцінка (Рі) визначається:

Рі = Тшт×Сгі, грн/шт. або Рі = Сгі/Н вир, грн/шт.,

де Тшт – час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.

2. Відрядно-преміальна (Зв.прем). Сума заробітку при цій системі визначається із залежності:

де Зтар.в – тарифний заробіток робітників при прямій відрядній системі оплати праці, грн;

Дв – сума преміальних доплат, яка обчислюється за формулою:

де П1 – процент доплат за виконання плану;

П2 – процент доплат за кожен процент перевиконання плану;

Ппп – процент перевиконання плану, %

Процент перевиконання плану визначається за формулою:

де Nф, Nпл – відповідно фактичний і плановий обсяг випуску продукції за місяць, шт./місяць.

3. Відрядно-прогресивна (Зппрогр). Заробітна плата обчислюється за формулою:

де Nвб – вихідна база для нарахування доплат (встанов­люється на рівні 110 – 115% Nпл), шт./місяць;

Рзв – звичайна розцінка за один виріб, грн/шт,

Рпідв – підвищена розцінка за один виріб, грн/шт.

Процент зростання розцінки визначається зі шкали залежно від проценту перевиконання вихідної бази. Така шкала розробляється і затверджується підприємствами самостійно.

4. Непряма відрядна. Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників.

Заробіток підсобника нв. підс) можна обчислити із залежності:

де Nфі – фактично виготовлена кількість продукції і-тим робітником за зміну, шт./зміну;

Рнві – непряма відрядна розцінка при обслуговуванні і-го робітника, грн/шт.;

n – кількість основних робітників, що обслуговуються одним підсобником, чол.

де Сзм – змінна тарифна ставка підсобника, грн./зміну;

Nпл.і – плановий випуск продукції і-тим робітником, шт./зміну.

Заробіток допоміжного робітника (Знв.доп) обчислюється за формулою:

де Тф – фактично відпрацьований допоміжним робітником час, год./місяць;

Сг – годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн/год.;

Квн середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує допоміжний робітник.

Загальний фонд оплати праці підприємства складається з фондів тарифної заробітної плати погодинників і відрядників і цілого ряду доплат, тому планування фонду оплати праці починають з розрахунку саме фондів тарифної заробітної плати.

Розрахунок тарифної ставки першого розряду () проводиться за формулою:

(грн),

 де мінімальна заробітна плата в державі (грн).

Для того, щоб нарахувати заробітну плату працівникам, необхідно розрахувати годинні тарифні ставки та заповнити тарифну сітку (табл. 6.1).

 

 

 

Таблиця 6.1

Тарифна сітка

Умови праці

Форми оплати праці

Годинні тарифні ставки по розрядах

IIр

IIIр

IVр

VIр

Тарифний коефіцієнт

 

 

 

 

 

 

Нормальні

Погодинники

 

 

 

 

 

 

Відрядники

 

 

 

 

 

 

Важкі та шкідливі

Погодинники

 

 

 

 

 

 

Відрядники

 

 

 

 

 

 

Особливо важкі та шкідливі

Погодинники

 

 

 

 

 

 

Відрядники

 

 

 

 

 

 

 

 

23