Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

 

Явочний складце мінімально необхідне число працівників, що повинні щодня бути на роботі для виконання завдань у встановлені терміни.

Списковий (обліковий) складусі постійні, тимчасові й сезонні працівники на підприємстві, що виконують у даний момент роботу, незалежно від того, чи знаходяться вони на своєму робочому місці, у відрядженні, чергових відпустках або ті, що не з’явилися на роботу з хвороби або з яких-небудь інших причин. Облікова чисельність працівників може бути встанов­ле­на на визначену дату.

Середньосписковий склад працівників за місяць визна­чається шляхом підсумовування спискового (облікового) складу працівників за всі календарні дні місяця, включаючи вихідні й святкові дні, і діленням отриманої суми на число календарних днів у місяці. Середньоспискову чисельність працівників за квартал (рік) визначають як середньоарифметичну величину середньоспискової чисельності за відповідні місяці.

Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення ефективного фонду ро­бо­ти одного середньооблікового працівника. Цей фонд виз­начаєть­ся шляхом складання балансу робочого часу середньооблікового працівника (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Розрахунок балансу робочого часу середньооблікового працівника

з/п

Показники

 

Дані минулого року

Очікувані результати розрахункового року

1

Кількість календарних днів

365

365

2

Вихідні та святкові дні

110

109

3

Номінальний фонд робочого часу, днів

255

256

4

Невиходи на роботу, днів

38

36

 

з них:

 

 

4.1

відпустки

21

23

4.2

захворювання

10

9

4.3

невиходи, що дозволяються законом

2

2

4.4

з дозволу адміністрації

1

1

4.5

прогули

2

1

4.6

цілодобові простої

1

4.7

страйки

1

5

Явочний робочий час, днів

217

220

6

Середня тривалість робочого дня, годин

7, 95

7, 90

7

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин

0, 45

0, 30

8

Кількість робочих годин

7, 50

7, 60

9

Ефективний фонд часу за рік, годин

1627, 5

1672

 

1. Розрахунок планової чисельності основних робітників на основі повної трудомісткості виготовлення продукції о) здійснюється за формулою:

де Тпов – повна трудомісткість виробничої програми планового року, тобто кількість робочого часу, що витрачена на виготовлення продукції (включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління підприємством), нормо-годин;

Феф – ефективний фонд часу роботи одного робітника на плановий період, годин;

Квн – середній коефіцієнт виконання норм по підприємству (як правило, приймається на рівні 1, 10 – 1, 20).

2. Чисельність основних робітників, що зайняті на роботах, які нормуються (Чонорм), розраховується за формулою:

де Тшт – норма часу на обробку однієї деталі, хв. або н-год.;

N – кількість одиниць продукції, яку необхідно зробити в плановому періоді, шт.

3. Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах (Чоненорм), розраховується за формулою:

де М – кількість об’єктів, що обслуговуються(агрегатів), одиниць;

nзм – кількість змін роботи на добу;

Ноб – норма обслуговування одного агрегату (машини), тобто кількість об’єктів на одного робітника, одиниць;

Кяо – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який розраховується за формулою:

де – плановий процент невиходів робітників на роботу, %.

4. Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та роз­рахувати трудомісткість робіт, розраховується за формулою:

де nрм – кількість робочих місць.

Стан кадрів на підприємстві визначається за допомогою наступних коефіцієнтів:

1) коефіцієнт вибуття кадрів (Квк) визначається:

де Чзв чисельність звільнених за період працівників з будь-яких причин, чол.;

Чсспсредньоспискова чисельність працівників за період, чол.;

2) коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) визначається:

де Чпр – чисельність прийнятих за період працівників;

3) коефіцієнт обороту кадрів (Кок) визначається:

4) коефіцієнт плинності кадрів (Кплин) визначається:

Кплин = зв / Чссп ) × 100, %,

де Чзвчисельність звільнених за період працівників за прогули, за власним бажанням, або з інших, не пов’язаних з виробництвом причин, чол.

Втрати чисельності працівників від плинності кадрів визначаються за формулою:

де Дн перерва в роботі при кожному переході працівника з однієї організації в іншу (для укрупнених розрахунків приймається рівним 20 дням), днів;

Тплплановий фонд робочого часу одного робітника по балансу, дні.

 

 

17