Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Загальні показники використання основних фондів поділяють на 3 основні групи:

І. Показники, що характеризують технічний стан основних виробничих фондів.

1. Коефіцієнт оновлення.оновл) характеризує інтенсивність введення в дію нових виробничих потужностей:

,

де Ввв – вартість введених основних фондів за певний період (рік), грн;

Вкр – вартість основних фондів на кінець періоду (року), грн.

2. Коефіцієнт вибуття (Квиб) – характеризує інтенсивність вибуття основних фондів упродовж розрахункового періоду:

де Ввиб вартість ліквідованих основних фондів за певний період, грн;

Впр – вартість основних фондів на початок періоду (року), грн.

3. Коефіцієнт зносу (Кзн). Показує, яка частка вартості основних фондів уже перенесена на вартість готової продукції, інакше кажучи, характеризує ступінь зносу основних фондів:

де Взн вартість зносу основних фондів за певний період, грн;

Вк.р. – вартість основних фондів на кінець періоду (року), грн.

4. Коефіцієнт придатності (Кприд) – характеризує ступінь придатності основних фондів до експлуатації і визначається:

де Взал – залишкова вартість основних фондів, грн.

Слід пам’ятати, що Кзн + К прид = 1.

ІІ. Показники, що характеризують технічне оснащення підприємства.

1. Фондооснащеність (Фосн) – показує, яка частина вартості основних фондів припадає на одиницю основного устаткування:

, грн/од.,

де Вср – середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн;

Аобл – облікова кількість устаткування, що має найбільшу питому вагу на підприємстві, одиниць.

2. Фондоозброєність (Фозбр) – характеризує ступінь озброєності фондами одного працівника і показує, яка частка загальної вартості основних фондів підприємства припадає на одного середньооблікового працівника

, грн/чол.

де Чсср – середньо-спискова чисельність ПВП, чол.

Енергоозброєність (Еозб) показує, яка частка виробничих потужностей підприємства припадає на одного робітника і визначається за формулою:

, кВт-год./чол.,

де Wел – сумарна потужність всіх електродвигунів устаткування на підприємстві, кВт.

ІІІ. Показники, що характеризують ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.

1. Фондовіддача (Фв) показує, яка частка випущеної продукції (валового доходу) припадає на 1грн вартості основних виробничих фондів:

, грн/1 грн,

де ВП – обсяг товарної (валової, чистої) продукції (валового доходу) підприємства за рік, грн.

2. Фондомісткість (фондоємність) обернений показник до фондовіддачі (Фм). Характеризує, яка частка вартості основних виробничих фондів припадає на 1 грн випущеної продукції (валового доходу) підприємства:

, грн/1 грн.

3. Рентабельність основних виробничих фондів (Rоф) – показує, яку частку балансового прибутку (Пб) отримує підприємство від використання 1 грн середньорічної вартості фондів (Вср):

де Пб – балансовий прибуток підприємства, грн.

 

До часткових показників використання основних фондів відносять:

1. Коефіцієнт екстенсивного завантаження:

1.1. Коефіцієнт екстенсивного завантаження по групі обладнання цеху ( Кекст) визначається за формулою:

де Фд – дійсний фонд часу роботи обладнання за певний період, год.;

Фн – номінальний фонд часу роботи обладнання за певний період, год.

Фн = (Фк – (В + С)) × tзм × nзм , год.,

де Фк – календарний фонд часу, год.,

В – кількість вихідних днів, днів;

С – кількість святкових днів, днів;

tзм – тривалість зміни, год.;

nзм – кількість змін роботи устаткування на добу.

1.2. Коефіцієнт екстенсивного завантаження на робочому місці (Кекст) визначається за формулою:

де Тшті – норма часу на одну деталь і-го виду, н-год., год. або хв.;

Nі – обсяг випуску деталей і-го виду, шт.;

m – кількість видів деталей, що обробляються на робочому місці.

2. Коефіцієнт інтенсивного завантаження:

2.1. Коефіцієнт інтенсивного завантаження по групі обладнання (Кінт) обчислюється:

де Тфакт – фактично витрачений час на виготовлення одиниці продукції, n-год.;

Т норм – технічно обґрунтована норма часу на виготовлення одиниці продукції, н-год.

2.2. Коефіцієнт інтенсивного завантаження на робочому місці (Кінт) визначається за формулою:

де Тмаш – машинний час обробки однієї деталі і-го виду, н-год., год. або хв.

3. Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів (Кінт) визначається за формулою:

.

4. Коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм) визначається:

 або

де Взм – кількість відпрацьованих верстато-змін;

Вд – кількість відпрацьованих верстато-днів;

Фд – дійсний фонд часу роботи всього обладнання, год.;

Фд1 – дійсний фонд часу роботи всього обладнання при однозмінній роботі, год.

До показників оборотності оборотних засобів відносять:

1. Коефіцієнт оборотності (Коб) показує кількість оборотів оборотних засобів за рік (місяць) і визначається за формулою:

де РП – обсяг реалізованої продукції за рік (місяць), грн,

Sноз – середньорічний (середньомісячний) залишок оборотних засобів, грн.

Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів (Sноз) можна знайти із залежності:

де S1, S2, …S12 – середньомісячні залишки нормованих оборотних коштів, грн.

2. Коефіцієнт завантаження (Кзав) показує, яка вартість оборотних засобів припадає на 1 грн вартості випущеної продукції:

 Цей показник є оберненим до коефіцієнта оборотності.

 

3. Тривалість обороту (Тоб) показує тривалість одного обороту оборотних засобів у днях і визначається за формулою:

4. Рентабельність оборотних засобів (Rоб) – характеризує ефективність їх використання:

де ПБ – балансовий прибуток підприємства, грн.

 

Суму вивільнених оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності ( ΔОз) можна обчислити за формулою:

де РПзв – обсяг реалізації у звітному році, грн;

Тоб.баз, Тоб.зв – середня тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів.

 

 

11