Главная->Цивільна оборона->Содержание->4.6.2. ОЦІКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС МІСЬКИХ ПОЖЕЖ

Цивільна оборона (частина 2)

4.6.2. ОЦІКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС МІСЬКИХ ПОЖЕЖ

 

Оцінка обстановки здійснюється за даними розвідки, яка з'ясовує межі суцільних пожеж, районів задимлення та шляхи їх поширення на маршруті просування і місцях проведення робіт; місцезнаходження людей і ступінь небезпеки для них при поши-ренні пожеж; способи порятунку людей і шляхи їх евакуації, сту-пінь небезпеки можливих вибухів і руйнувань обладнання та єм-костей; рубежі локалізації пожеж; розташування водойм; необхідні протипожежні сили і засоби.

Крім того, пожежна обстановка визначається з урахуванням характеру забудови, вогнестійкості будинків і категорій вибухо-пожежонебезпечності об'єктів.

Вихідні дані для оцінки пожежної обстановки:

Sp — площа району;

Se — площа будинків;

L — довжина фронту пожежі, м;

a, в — довжина, ширина палаючого будинку;

Ф — вологість повітря, %;

Ve — швидкість вітру, м/с;

R — відстань між будинками, м;

тип будинків і споруд, вид виробництва;

тип захисних споруд (вбудовані, ті, що стоять окремо, негер-метичні)

Для оцінки пожежної обстановки у місті виконують такі заходи:

1.         З'ясування ступеня вогнестійкості будинків і споруд.

2.         Визначення категорії пожежної небезпеки об'єкта, виходя-чи з характеру технологічного процесу і виду виробництва. 3.         Обчислення густоти забудови району:

Г = 5б: 5Р.

4.         Визначення імовірності виникнення і поширення пожежі за графіком рис. 4.2 і табл. 4.6.6.

5.         Визначення швидкості поширення пожежі. Для середніх то-пографічних і кліматичних умов визначення здійснюється за графіком рис. 4.3.

V,M/C

 

 

10

5

0        20      40     60      80     100   (р% Рис. 4.3

На рисунку подана залежність швидкості поширення пожеж у засушливу пору року від швидкості вітру і вологості повітря в населеному пункті. I — пожежа поширюється дуже швидко, по-трібна евакуація населення. II — пожежа поширюється швидко, необхідна евакуація чи проведення заходів щодо локалізації по-жежі. III — пожежа поширюється повільно.

6. Визначення пропускної здатності вулиць для евакуації і га-сіння пожежі. Пр — функція від ступеня вогнестійкості і часу го-ріння. Пропускна здатність вулиць у населеному пункті визнача-ється за табл. 4.6.6.

Таблиця 4.6.6

 

Ступінь

вогнестійкості

будинків         Загальна тривалість пожежі, год.    Час настання максимальноі

швидкості горіння, год.        Безпечні

 

            зона слабких руйнувань       зона сильних руйнувань     

            відстані

від палаючих

будинків, м

I, II      2—3    1—2    0,1—0,5          50—20

III        5—6    7—8    0,2—1,2          50—20

IV, V   2—3    8—10  0,3—1,5          50—20

 

7. Визначення характеру впливу пожежі на людей, що перебу-вають у захисних спорудженнях. Люди в зоні пожежі піддаються впливу високої температури (ВТ) і шкідливих домішок газового середовища, у результаті чого одержують легке, середнє чи тяж-ке отруєння (ЛО, CO, TO). Характер дії пожежі на людей у захи-сних спорудженнях поданий у табл. 4.6.7.

Таблица 4.6.7

ХАРАКТЕР ДІЇ ПОЖЕЖ НА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СХОВИЩАХ

 

Вид пожежі    Тип сховища  Характер дії за час, год.

 

           

            0,25     0,5       1,0       3,0       6,0

Ґрунтовий      Всі типи         —        —        —        —        —

Низовий   слаб-кий  Всі типи при гер-метизації  —        ло        ло        —        —

Низовий   силь-ний Те саме           —                    ло        —        —

Верховий       Те саме           —        —        вт        ВТ, CO           —

СуЦІЛЬНИЙ         в

завалах           Окремі  з   повною ізоляцією          —        —        —        —        CO, вт

Суцільний вер-ховий на площі понад 30 га          Вбудовані з підпо-рою понад 3 кг/м з порушеною гер-метизацією    ло        ло        CO, вт            CO, вт            TO, вт

Суцільний      в

населених

пунктах          Вбудовані, окремі, з порушеною гер-метизацією —        —        —        вт, ло

ло CO, вт       CO, вт

CO TO, вт

Примітки:

1.         Симптоми отруєння окисом вуглецю: при легкому отруєнні (ЛО) — головний біль,пульсація у скронях; при середньому отруєнні (CO) — слабкість, нудота, приско-рені дихання іпульс; при тяжкому отруєнні (TO) — прискорені дихання і пульс судоми, уривчасте дихання.

2.         При впливі високої температури (ВТ) — різке погіршення самопочуття і знижен-ня працездатності.  

8.         Визначення потреби в силах і засобах пожежогасіння за фор-

мулою:

N.  =А

'ВІД     '

50

де ТУВІД — потрібна кількість відділень пожежогасіння, 50 — дов-жина фронту пожежі на одне відділення, м.

9.         Визначення витрат води на гасіння пожежі будинку за фор-

мулою:

Q = a + b - 10, л/с,

де a, b — довжина, ширина будинку. Необхідну кількість пожеж-них машин обчислюють за формулою:

NT = Q : 40, шт,

де 40 — витрати води однієї машини, л/с.

Витрати води на захист об’єкта від переходу вогню із сусід-нього палаючого будинку приймається за 20 л/с.

 

 

9