Главная->Цивільна оборона->Содержание->7.2.2. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СЛАК

Цивільна оборона (частина 2)

7.2.2. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СЛАК

 

При ліквідації наслідків СЛАК проводяться такі заходи:

•          оповіщення формувань ОГ і населення про загрозливі нас-лідки стихійного лиха (аварії, катастрофи);

•          ведення розвідки з метою встановлення ступеня й обсягу руйнувань, визначення розмірів зон пожеж, зараження, можливо-го затоплення і виявлення інших даних;

•          встановлення об'єктів і населених пунктів, яким безпосере-дньо загрожує небезпека від наслідків СЛАК;

•          визначення складу, чисельності сил і засобів, які залучають-ся до робіт;

•          організація управління силами і засобами в районі лиха (аварії, катастрофи);

•          організація виведення (вивезення) населення в безпечні міс-ця і його розміщення;

•          надання медичної допомоги ураженим і евакуація їх у ліку-вальні установи, недопущення масових інфекційних захворю-вань, проведення медичного контролю за забезпеченням насе-лення доброякісною водою і харчуванням, проведення санітарно-гігієнічних заходів;

•          організація комендантської служби і підтримка громадсько-го порядку в районах СЛАК і прилягаючих районах;  

• організація транспортного, матеріального, технічного і до-рожнього забезпечення.

Командир формування і його штаб повинні заздалегідь вивчи-ти і знати можливі ділянки (об'єкти) робіт у випадку виникнення стихійного лиха, сигнали і способи оповіщення про загрозу ви-никнення лих та інші дані, необхідні для організації і проведення робіт.

На основі даних розвідки командиром (штабом) формування складається план, у якому відбиваються завдання формування на період робіт і порядок їх виконання.

Висування формування до ділянок (об'єктів) робіт виробля-ється на штатних транспортних засобах (якщо є можливість, мо-жуть залучатися ще й додаткові) безпосередньо з району збору формування після приведення його в готовність. Завдання фор-муванню ставляться на місці проведення робіт.

Після прибуття на ділянку (об'єкт) робіт командир формуван-ня отримує завдання, на підставі якого приймає рішення на вико-нання всіх заходів і доводить його до підлеглих; у рішенні визна-чає замисес дій, а саме: який обсяг за видами робіт необхідно виконати; ділянку (об'єкт) зосередження основних зусиль; роз-поділ сил і засобів; ділянки (об'єкти) робіт, завдання і порядок висування до місць робіт; порядок взаємодії; порядок порятунку і евакуації населення, місця його розміщення після виведення (ви-везення) з району лиха; заходи безпеки при проведенні робіт; час початку робіт і порядок зміни; пункт збору після виконання за-вдання; заходи щодо організації управління і забезпечення.

Командир і штаб формування організовують: розвідку; комен-дантську службу; витягування людей з-під завалів, палаючих і за-газованих будинків та споруд; надання постраждалим першої ме-дичної допомоги й евакуацію їх на медичні пункти чи в лікувальні установи; збір і виведення (вивезення) населення з ра-йону лиха (аварії, катастрофи) і зони зараження СДОР. Крім того, вони організовують і проводять необхідні санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи, постачання населення водою, продукта-ми харчування і предметами першої необхідності; організовують охорону матеріальних цінностей.

Роботи, пов'язані з порятунком людей, проводяться безупин-но до повного їх завершення. У ході робіт командир і штаб фор-мування контролюють виконання поставлених і ставлять додат-кові завдання. При необхідності організовують маневр силами і засобами, зосереджуючи їх зусилля на досягнення найбільшого успіху в порятунку людей.

 

 

35