Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 7.2.1. ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ ПО ПІДТРИМЦІ СВОГО ПІДРОЗДІЛУ В ПОТРІБНІЙ ГОТОВНОСТІ - Цивільна оборона (частина 2) - Studbook
Главная->Цивільна оборона->Содержание->7.2.1. ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ ПО ПІДТРИМЦІ СВОГО ПІДРОЗДІЛУ В ПОТРІБНІЙ ГОТОВНОСТІ

Цивільна оборона (частина 2)

7.2.1. ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ ПО ПІДТРИМЦІ СВОГО ПІДРОЗДІЛУ В ПОТРІБНІЙ ГОТОВНОСТІ

 

Командир формування є прямим начальником усього о. с. формування і несе відповідальність за спеціальну і мораль-но-психологічну підготовку підлеглих, їхню дисципліну, підтри-мку в постійній готовності до своєчасного виконання завдань, за збереженість техніки, транспорту і майна, безперебійне забезпе-чення і поповнення формування паливно-мастильними матеріа-лами, продовольством та іншими видами постачання. Командир формування зобов'язаний:

•          знати структуру формування, його завдання і можливості, порядок комплектування особовим складом, автотранспортом, технікою й усіма видами майна;

•          знати рівень підготовки, моральні і ділові якості підлеглих, a також рівень підготовки кожного підрозділу формування;

•          постійно удосконалювати свої знання з ЦО, організовувати і проводити заняття з о. с. формування з загальної і спеціальної підготовки;

•          підтримувати постійну готовність о. с. до виконання майбу-тніх завдань і високу злагодженість формування;

•          керувати роботою формування в надзвичайних ситуаціях і вміти налагоджувати взаємодію з іншими формуваннями;

•          домагатися виконання поставлених завдань, виявляти ініціа-тиву й у разі потреби приймати рішення відповідно до обстанов-ки, не очікуючи вказівок старших начальників;  

•          здійснювати контроль за правильним використанням, зміс-том і заощадженням майна та спеціальної техніки, періодично особисто перевіряти їх справність і працездатність;

•          дбати про забезпечення о. с. формування засобами захисту, стежити за дотриманням заходів безпеки при здійсненні маршів і проведенні робіт;

•          вчасно вживати заходів щодо захисту о. с. від уражаючих факторів;

•          постійно мати відомості про обліковий склад формування, наявність і стан техніки, пального й інших матеріальних засобів;

•          організовувати матеріальне і технічне забезпечення форму-вання;

•          заохочувати розумні й ініціативні дії підлеглих.

На допомогу командиру формування призначаються заступ-ники і може створюватися штаб, який є органом управління.

Командир формування і його заступники зобов'язані знати можливі ділянки (об'єкти) робіт і маршрути руху до них; харак-тер забудови району і можливих ділянок (об'єктів) робіт; місця перебування захисних споруд, їхню місткість і технічні характе-ристики, шляхи підходу до них при руйнуванні будинків і утво-ренні завалів; виробничі особливості свого підприємства (чи ОГ, на якому потрібно виконувати роботи), характер можливих РІНР; місця зберігання СДОР; розташування комунально-енергетичних мереж і споруд на ділянці (об’єкті) робіт та прилеглої території.

Начальник штабу формування підкоряється командиру і від-повідає за організацію і підтримку управління формуванням на належному рівні, за підготовку штабу і підлеглого йому особово-го складу, їх готовність до виконання завдань, за стан обліку о. с. і техніки усього формування.

Постійна висока готовність формування досягається якісною підготовкою о. с. до виконання майбутніх завдань; укомплекто-ваністю людьми; оснащенням технікою й автотранспортом; за-безпеченістю 313 та іншими матеріальними засобами; утриман-ням у справному стані і вмілому застосуванні техніки; високою виучкою штабу, командно-керівницького і рядового складів фо-рмування і твердим знанням ними особливостей ділянок (об'єк-тів) робіт; постійним і грамотним керуванням; наявністю необ-хідних запасів матеріальних засобів і своєчасним їх попов-ненням.

На основі вказівок вищестоящих начальників командир фор-мування і його штаб розробляють план приведення формування в готовність. У плані визначається: ♦          порядок оповіщення формування в робочий і неробочий час;

♦          місце і час збору особового складу, місце та терміни видачі йому табельного майна й інших матеріальних засобів:

♦          порядок висування і термін прибуття в район збору (розта-шування) чи проведення робіт;

♦          порядок управління формуванням у періоди збору, приве-дення його в готовність і висування в район зосередження чи ра-йон робіт;

♦          організація комендантської служби;

♦          порядок матеріального і технічного обслуговування.

Місце збору формування звичайно встановлюється на терито-

рії ОГ. Район збору формувань призначається, як правило, на шляху висування в заміську зону чи до району майбутніх робіт. У район збору формування прибувають у повній готовності до виконання завдань, маючи потрібну техніку, автотранспорт, при-лади, 313, інструмент та інші засоби матеріального забезпечення. Час, затрачуваний на зосередження в районі збору, включається у встановлений термін готовності.

Управління формуванням полягає в цілеспрямованій діяльно-сті командира і його штабу по підтримці необхідної готовності формування до дій і в керівництві ним.

Порядок роботи командира і штабу залежить від умов обста-новки, характеру завдань, поставлених старшим начальником, і наявності часу. Отримавши завдання, командир формування з'ясовує його для себе, оцінює обстановку, приймає рішення, віддає наказ, організовує взаємодію, забезпечення й управління.

Після збору і приведення в готовність формування розташову-ється в населених пунктах чи на місцевості, що має природні укриття і забезпечує швидке висування в потрібному напрямку.

При зайнятті району розташування командир формування віддає наказ, у якому чітко обумовлює: короткі висновки з оцінки обста-новки, завдання формування, порядок розміщення підлеглих під-розділів та інженерного устаткування району, місця збору, порядок виходу формування і шикування його для висування, маршрути ру-ху, сигнали оповіщення і порядок дій по них. У наказі також відби-ваються завдання сусідів, задум дій, місце розташування медичного пункту, припустимі дози радіоактивного опромінення особового складу, час готовності до руху, своє місце і місця заступників.

У районі розташування командир формування встановлює по-рядок, що забезпечує швидке оповіщення і збір підрозділів у при-значених місцях, виставляє пости спостереження, організовує комендантську службу і роботи з інженерного обладнання району. При організації комендантської служби визначає склад наря-ду, час і місце несення служби, порядок підтримання зв'язку. Комендантські пости здійснюють спостереження за районом роз-ташування і його охорону, стежать за дотриманням о. с. форму-вання встановленого порядку і заходів світломаскування.

Інженерне обладнання району розташування полягає в будів-ництві ПРУ і пристосуванні існуючих споруд для укриття особо-вого складу, будівництві захисних споруд для пунктів управління і медичного пункту з ізолятором і стаціонаром, влаштуванні укриттів для техніки й автотранспорту, підготовці доріг і колон-них шляхів для висування сил і засобів на основні маршрути, об-ладнанні й устаткуванні пунктів водопостачання.

Основним засобом, що забезпечує управління, є зв'язок, за ор-ганізацію і підтримку якого несе відповідальність начальник штабу формування. Для зв'язку застосовуються радіо, проводові, рухомі і сигнальні засоби.

 

 

34