Главная->Цивільна оборона->Содержание->Розділ 4. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОБ’ЄКТІ ПРИ АВАРІЇ НА АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (АЕС)

Цивільна оборона (частина 2)

Розділ 4. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОБ’ЄКТІ ПРИ АВАРІЇ НА АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (АЕС)

 

Поняття про радіаційну обстановку та методи її' виявлення

Наслідки радіаційних аварій, в основному, оцінюються масштабом та ступенем радіаційного впливу і радіоактивного за-бруднення, а також складом радіонуклідів та кількістю радіоак-тивних речовин у викиді. Радіаційному впливу піддаються люди, сільськогосподарські тварини, рослини і прилади, чутливі до ви-промінювань.

Радіоактивному забрудненню піддаються споруди, комуніка-ції, техніка, майно, продовольство, сільськогосподарські угіддя і природне середовище.

Небезпека ураження людей вимагає швидкого виявлення та оцінки радіаційної обстановки. Оцінка радіаційної обстановки здійснюється за результатами прогнозування наслідків радіацій-ної аварії і за даними радіаційної розвідки. Оскільки процес фор-мування радіоактивного середовища триває кілька годин, попе-редньо проводять оцінку радіаційної обстановки за результатами прогнозування радіоактивного зараження місцевості. Це дозволяє завчасно, тобто до підходу радіоактивної хмари, провести заходи щодо захисту населення. Метод прогнозування дозволяє змоде-лювати можливі аварійні ситуації на об’єкті і завчасно розробити й реалізувати ефективну систему захисту робітників та службов-ців, населення, що проживає поблизу об'єкта.

У ході радіаційної аварії, як результат градації її наслідків, утворюються зони, що мають різний ступінь небезпеки для здо-ров'я людей і характеризуються тією чи іншою можливою дозою випромінювання.

1. Зона радіоактивної небезпеки (Зона М) — ділянка забруд-неної місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості буде становити від 5 до 50 рад на рік. У межах зони необхідно скоротити перебування людей, які не залучаються для ліквідації наслідків радіаційної аварії.

2.         Зона помірного радіоактивного забруднення (Зона А) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випроміню-вання на відкритій місцевості становитиме від 50 до 500 рад на рік. У межах зони невоєнізовані формування здійснюють РІНР у засобах захисту органів дихання з використанням бронетехніки.

3.         Зона сильного радіоактивного забруднення (Зона Б) — ді-лянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості буде становити від 500 до 1500 рад на рік. Невоєнізовані формування здійснюють РІНР у броньованих об'єктах техніки і розміщуються в захисних спорудженнях.

4.         Зона небезпечного радіоактивного забруднення ( Зона В ) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випроміню-вання на відкритій місцевості буде становити від 4500 до 5000 рад на рік. Невоєнізовані формування здійснюють РІНР із використанням радіаційно стійкої спеціальної техніки.

5.         Зона надзвичайно небезпечного радіоактивного забруд-нення ( Зона Г ) — ділянка забрудненої місцевості, у межах якої доза випромінювання на відкритій місцевості становитиме понад 5000 рад на рік.

He слід допускати навіть короткочасне перебування особового складу формування в зоні. В методиці оцінки радіаційної обста-новки використана математична модель, в основу якої покладені закономірності поширення невагомої домішки в пограничному шарі атмосфери з точкового джерела, розташованого на макси-мальній висоті викиду радіаційних продуктів з активної зони зруйнованого реактора, і задані параметри викиду.

Розрахунки проведені для таких варіантів метеоумов:

•          стан стійкості атмосфери: К — конвекція, Із — ізотермія, Ін — інверсія;

•          швидкість середнього вітру в діапазоні від поверхні землі до висоти поширення радіаційного продукту (РП) — 2,5,10 м/с.

Практичне розв'язання типових задач

Задача 1. Визначення місця розташування об'єкта в зоні ра-діоактивного зараження при аварії на АЕС. Вихідні дані:

тип аварійного ядерного реактора ...; процес виходу активності при аварії — %; астрономічний час аварії — Тав. ...(г.х.ч.м.); астрономічний час початку зараження об'єкта — Тнз....(г.х.ч.м.);

потужність дози випромінювання на час початку зараження об'єкта Рпз...(рад/год);

метеоумови:

швидкість вітру на висоті 10 м — Vw ... (м/с);

час доби ... ;

наявність хмарності... .

Визначити: зони забруднення в результаті радіаційної аварії і розташування об'єкта в межах зон забруднення.

1.         Визначаємо приведене значення часу виміру потужності до-

зи випромінювання:

tu.3. = Ттз. - Гав. (г.х.м.)

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання на зовнішніх межах зон забруднення на час ви-мірювання з моменту аварії (4™)-

3.         За додатком (табл. 4) визначаємо категорію стійкості атмо-сфери на момент аварії АЕС.

4.         За додатком (табл. 5) визначаємо значення середньої швид-

КОСТІ ВІТру (Veep)-

5.         За додатком (табл. 6-10) у залежності від категорій стійкості атмосфери, середньої швидкості вітру, відсотка виходу активнос-ті і типу аварійного реактора визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення місцевості.

6.         Знайдені зони забруднення нанести на план (карту) місце-вості (рис. 4.1).

w        N

 

S

Рис. 4.1. Зони радіоактивного зараження.

Індексація зон: М — червоного кольору; A — синього кольору; Б — зеленого кольору; В — коричневого кольору; Г — чорного кольору

7.         Зафіксувати на зовнішніх межах забруднення обмірювані значення потужностей доз випромінювання (П.2).

8.         Порівнюючи значення обмірюваної потужності дози випро-мінювання (Рп.з.) зі значеннями потужностей доз випромінювання

 

 

на зовнішніх межах зон (П.7), визначаємо положення точки виміру потужності дози випромінювання в межах зон забруднення.

Примітка: У тих випадках, коли Ршм відрізняється від граничних значень (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) не більше, ніж на 10-15 %, можна вважати, що точка виміру потужності дози роз-ташована поблизу відповідної межі зони.

Приклад 1. На АЕС у результаті аварії в 10.00 26.04 зруйно-вано реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосферу 30 %. Виміряна потужність дози випромінювання в 15.00 26.04 — початок зараження об'єкта— становила Рпз=3,6 рад/г. Метеоумови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10 м — Vio = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня; Визначити:

 

—        зони радіоактивного забруднення з нанесенням їх на план (карту) місцевості;

—        місцеперебування об'єкта в межах зон забруднення.

 

1.         Визначаємо tn3 = Тшм. - !Гав =15.00 26.04 — 10.00 26.04 = 5 год.

2.         За додатком (табл. 3) на tBIlM. = 5 год після аварії. Визначаємо:

Р„ = 0,009 рад/год; Ра = 0,09 рад/год; Рб = 0,92 рад/год; Рв = = 2,7 рад/год; Рг = 9,2 рад/год.

3.         За додатком (табл. 4) визначаємо категорію стійкості атмо-сфери для Fio = 5 м/с і безхмарної денної погоди-ізотермії.

4.         За додатком (табл. 5) визначаємо середню швидкість вітру для Fio = 5 м/с і категорії стійкості атмосфери-ізотермії:

Vcep = 5 м/с.

5.         За додатком (табл. 7) визначаємо розміри зон забруднення

на сліді хмари:

 

 Розмір зони Площа                           ^^ Найменування зони, юіг           Довжина (поч/кін), км          Ширина, км

ЗонаМ 10 300            418      31,5

Зона A 959     145      8,42

Зона В

45,8     33,7     1,73

Зона В 9.63    17,6     9,69

ЗонаГ  —         6.         Нанести на план місцевості знайдені зони забруднення.

7.         Фіксуємо на зовнішніх межах зон забруднення значення по-тужностей. Дози випромінювання на момент вимірювання (П.2).

8.         За РВим. = 3,6 рад/год. визначаємо зону забруднення, у якій перебуває об’єкт— на зовнішній межі зони небезпечного радіо-активного зараження (зони В).

Задача № 2. Визначення дози опромінення персоналу при перебуванні на робочому місці з початку зараження об’єкта про-тягом робочої зміни.

3 метою виключення переопромінення персоналу об’єкта, що опинився в зоні радіоактивного зараження, необхідно розрахува-ти дози випромінювання, які вони можуть одержати за час пере-бування в зоні радіоактивного зараження.

Вихідні дані:

—        тип аварійного реактора ...;

—        відсоток виходу активності... %;

—        астрономічний час аварії — Тав. ... (г.х.ч.м.);

—        астрономічний час початку зараження об'єкта — Тпз...(г.х.чм.);

—        потужність дози випромінювання на час Тпз. — Рпз....(рад/ч);

—        тривалість робочої зміни — tp ... (год.);

—        припустима доза опромінення персоналу Дуст ... (рад);

—        ступінь захисту від радіації Косл ...;

—        метеоумови на момент аварії:

швидкість вітру на висоті 10м — Vw (м/с) ;

час доби ... ;

наявність хмарності... .

Визначити: Дозу опромінення, яку можуть одержати працю-ючі в зоні забруднення за час перебування там.

1.         Визначаємо приведене значення часу виміру потужності до-

зи випромінювання:

tn.s. = Тн.з. - Гав. (Г.Х.Ч.М.).

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) на зовнішніх межах зон забру-днення на час вимірювання з моменту аварії (t3iiM).

3.         За типом аварійного реактора і відсотка виходу активності, категорії стійкості атмосфери (табл. 4) і середньої швидкості віт-ру— Vcep. (табл. 5) визначаємо за додатком (табл. 6—10) розміри прогнозованих зон забруднення і наносимо їх на план (карту) мі-сцевості (рис. 1). 4.         Знайдені значення Рм, Ра, Рб, Рв, Рг (П. 2) наносимо відповід-

но на зовнішні межі зон забруднення, відображені на плані (кар-

ті) місцевості.

5.         Шляхом порівняння обмірюваного значення потужності

дози випромінювання (Рвим) із зображеними на плані (карті)

місцевості зонами забруднення визначаємо найменування

(індекс) зони, у якій проводяться роботи.

6.         Визначаємо приведене значення часу початку роботи:

^поч = Тп.з - Гав (Г.Х.Ч.М.).

7.         За додатком (табл. 11—15) у залежності від зони забруд-нення, у якій працюють люди, за обчисленим приведеним зна-ченням часу початку опромінення і тривалості перебування в осередку забруднення визначаємо дозу опромінення відкрито розташованих людей (Д30ни)-

8.         За формулою: Д0бл =—^^   ^22^ (Рад)>

^осл

де К30Ни — коефіцієнт, що враховує місце роботи в зоні забруд-нення (у середині, на зовнішній чи внутрішній межі), визначаєть-ся за приміткою до таблиць 11-15.

Приклад 2. На АЕС у результаті аварії в 10.00 26.04 зруйно-ваний реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосфе-ру 30 %. Обміряна потужність дози випромінювання в 15.00 26.04 на початку зараження об'єкта становила Рнз = 3,6 рад/год. Роботи розпочаті в 15.00 26.04 і закінчені в 17.00 26.04. Метео-умови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10м — Vw = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня.

Визначити: Дозу опромінення, яку може одержати робоча зміна за час роботи в забрудненій зоні.

Розв'язання: Використовуючи результати обчислення з при-кладу № 2 (вихідні дані однакові), керуючись викладеною вище методикою визначення дози випромінювання:

—        визначаємо приведене значення часу початку роботи:

^поч = Тп.з - Тав = 15.00 26.04 - 10.00 26.04 = 5 год;

—        визначаємо тривалість роботи в забрудненій зоні:

^трив = ^зак - Тпоч = 17.00 26.04 - 15.00 26.04 = 2 год;

—        при розв'язанні прикладу № 2 встановлено, що формуван-

ня діє в зоні В;

—        За додатком (табл.14) для зони В no tn04 = 5 год д

Ттрив = 2 год визначаємо ДЗОНи = 9,48 рад;

—        визначаємо дозу опромінення такого складу:

Добл = ДзониХКзони = 9Д8ХІ = 4;74рад

^осл    ^

Задача 3. Визначення припустимого часу початку роботи робочої зміни. Вихідні дані:

—        тип аварійного реактора ... ;

—        відсоток виходу активності при аварії... % ;

—        астрономічний час початку аварії на АЕС Тав (г.х.ч.м.);

—        астрономічний час початку зараження об’єкта— Тпз. ... (г.х.ч.м.);

—        потужність дози випромінювання на час початку зараження об'єкта — Рпз... (рад/год);

—        тривалість роботи робочої зміни tp . .. (год);

—        припустима доза випромінювання Дуст... (рад);

—        ступінь захисту від радіоактивності Косл...;

—        метеоумови на момент аварії:

швидкість вітру на висоті 10м - Vw .., (м/с);

час доби —   

наявність хмарності —        

Визначити: Припустимий час початку робочої зміни на за-брудненій місцевості. Розв'язання:

1.         Визначаємо приведене значення виміру потужності дози

випромінювання:

tu.3 = 7вИМ - Гав (Г.Х.Ч.М.).

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) на зовнішніх межах зон забру-днення на час виміру з моменту аварії (tm3).

3.         За типом аварійного реактора і відсотка виходу активності, категорії стійкості атмосфери (табл. 4) і середньої швидкості віт-ру (табл. 5) за додатком (табл. 6—10) визначаємо розміри про-гнозованих зон забруднення і наносимо їх на план (карту) місце-вості (рис. 1).

4.         Знайдене значення Рм, Ра, Рб, Рв, Рг (П. 2) наносимо відпові-дно на зовнішні межі зон забруднення, відображених на плані (карті) місцевості.

 

 

5.         За виміряним значенням потужності дози випромінювання (РВим) шляхом порівняння з граничними значеннями потужності доз випромінювання зон забруднення визначаємо зону забруд-нення, у якій присутнє невоєнізоване формування.

6.         Визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито розта-шованих людей у середині відповідної зони забруднення (Д30ни):

гДзони      гДзад •* *м)сл -^ ^зони,

де Кзони — коефіцієнт зони (визначаємо за приміткою до табл. 11—15).

7.         За табл. 11—15 для відповідної зони забруднення визначає-мо приведене значення припустимого часу початку (роботи) на забрудненій місцевості (tn04).

8.         Визначаємо припустимий астрономічний час початку робо-ти на забрудненій місцевості Тпоч = Таз + tn04 (г.х.ч.м.).

Приклад 3. На АЕС у результаті аварії о 10.00 26.04 зруйно-ваний реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосфе-ру-зону, і доза випромінювання о 15.00 26.04 на початку зара-ження об'єкта становила Рпз = 3,6 рад/год. Припустима доза опромінення особового складу Дзад = 5 рад.

Метеоумови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10м- Vw = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня.

Визначити: Припустимий час початку роботи робочої зміни на забрудненій місцевості.

Розв'язання: Використовуючи результати обчислення з при-кладу № 2, керуючись викладеною вище методикою визначення припустимого часу початку роботи на забрудненій місцевості:

—        визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито роз-

ташованих людей в середині відповідної зони забруднення

(Дзони):

де К30ни визначається за приміткою табл. 14, К30Ни = 1.

Дзони =5-2-1= 10 рад — за табл. 14 для At = 5 год і Дюш = 10 рад визначаємо припустимий час початку дії формувань у забрудне-ній зоні — Тпоч = 2 доби.

—        астрономічний припустимий час початку дій:

Тпоч = ?аВ + tnm= 10.00 26.04 + 2 доби = 10.00 28.04.

 

Задача 4. Визначення припустимої тривалості роботи зміни за припустимим часом початку робочої зміни. Вихідні дані:

—        тип аварійного реактора ... ;

—        тривалість виходу активності при аварії... %;

—        астрономічний час аварії АЕС Тав... (г.х.ч.м.);

—        астрономічний час початку зараження Ттз ...(г.х.ч.м.);

—        потужність дози випромінювання на час (Тпз) — Рп.3. ...(рад/год) ;

—        ступінь захисту від радіації Косл...;

—        припустима доза випромінювання — ДВИпр ...(рад);

—        метеоумови на момент аварії:

швидкість вітру на висоті 10 м — Vw .., (м/с);

час доби —   

наявність хмарності —        

Визначити: Припустиму тривалість роботи робочої зміни на забрудненій місцевості.

1.         Визначаємо приведене значення вимірювання потужності

дози випромінювання:

tn.3 = Ттш - Гав (г.х.ч.м.).

2.         За додатком (табл. 3) знаходимо значення потужності дози випромінювання (Рм, Ра, Рб, Рв, Рг) на зовнішніх межах зон забру-днення на час виміру з моменту аварії (ґп.3).

3.         За типом аварійного реактора і відсотка виходу активності, категорії стійкості атмосфери (табл. 4) і середньої швидкості віт-ру (табл. 5) за додатком (табл. 6—10) визначаємо розміри про-гнозованих зон забруднення і наносимо їх на план (карту) місце-вості (рис.1).

4.         Знайдене значення Рм, Ра, Рб, Рв, Рг (П. 2) наносимо відпові-дно на зовнішні межі зон забруднення, відображених на плані (карті) місцевості.

5.         Шляхом порівняння обмірюваного значення потужності доз випромінювання (Рвим) із зображеними на плані (карті) місцевості зонами забруднення визначаємо найменування (індекс) зони за-бруднення, у якій проводяться роботи.

6.         Визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито розта-шованих людей у середині відповідної зони забруднення (Д30Ни):

де К30ни — коефіцієнт зони (визначаємо за приміткою до табл. 11—15). 7. За табл. 11—15 для відповідної зони забруднення визначає-мо припустиму тривалість дій (роботи) на забрудненій місцевості

(А?Роб).

Час початку опромінення (ta04)      Тривалість перебування (А?ро6)

Тпоч   ►        Дзони f 4-

 

3. Визначаємо астрономічний час закінчення роботи Тзакін Гпоч + Дгроб. Приклад 4.

На АЕС у результаті аварії в 10.00 26.04 зруйнований реактор типу РБМК-1000 з виходом активності в атмосферу 30 %. Вимі-ряна потужність дози випромінювання о 15.00 26.04 на початку зараження об'єкта становила — Рпз. = 3,6 рад/год. Роботи необ-хідно почати о 16.00 26.04. Умови захисту особового складу за-безпечують Косл = 2. Встановлена доза опромінення Дзад = 5 рад. Метеоумови на момент аварії:

—        швидкість вітру на висоті 10м — Vw = 5 м/с;

—        час доби — день;

—        наявність хмарності — відсутня.

Визначити: Припустиму тривалість роботи робочої зміни (7роб).

Розв'язання: Використовуючи результати обчислення з при-кладу № 3, керуючись викладеною вище методикою визначення припустимої тривалості дій на забрудненій місцевості:

—        визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито роз-

ташованих людей в середині відповідної зони забруднення

(Дзони):

де К30ни визначається за приміткою табл. 14, К30Ни = 1.

Дзони =5x2x1= 10 рад.

—        за табл. 14 (Зона В) по Д30ни = 10 рад і tn04 = 6 год.

визначаємо — А?роб = 2,2 год. = 2 год. 12 хв.

—        час закінчення роботи Тзакін. = ^поч + Дїроб = 16.00 26.04 +

+ 2.12 = 18.12 26.04. Таблиця 1

КОЕФЩІЄНТ КтДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ Тзщ ДОЗИ (Р) НА РІЗНИЙ ЧАС ПІСЛЯ АВАРІЇ. РЕАКТОР РБМК-1000

 

Час,     Час після аварії, на який перераховуються потужності дози

на якии виміряна потужність дози (Р)       години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Я

я

Я

ч: о      1

2 3 5 6 7 9 12 15 18   1          0,83     0,75     0,64     0,61     0,58     0,53     0,48     044      0,42     0,37     0,32     0,28            0,24     0,19     0,13     0,11     0,07     0,05     0,02     0,01

 

           

            1,19     1          0,89     0,76     0,72     0,69     0,63     0,57     0,53     0,5       0,45     0,38     0,34     0,28     0,23            0,16     0,13     0,09     0,06     0,03     0,02

 

           

            1,33     1,11     1          0,86     0,81     0,77     0,71     0,64     0,59     0,56     0,5       0,43     0,38     0,32     0,25            0,18     0,15     0,1       0,07     0,03     0,02

 

           

            1,54     1,29     1,16     1          0,94     0,89     0,82     0,75     0,69     0,65     0,58     0,5       0,44     0,37     0,3            0,21     0,17     0,12     0,08     0,04     0,02

 

           

            1,63     1,37     1,23     1,05     1          0,95     0,87     0,79     0,73     0,68     0,61     0,52     0,47     0,39     0„31            0,22     0,18     0,12     0,08     0,04     0,02

 

           

            1,75     1,44     1,29     1,11     1,05     1          0,92     0,83     0,77     0,72     0,65     0,55     0,49     0,41     0,33            0,24     0,19     0,13     0,09     0,04     0,02

 

           

            1,86     1,56     1,46     1,2       1,13     1          1          0,9       0,83     0,78     0,7       0,6       0,53     0,45     0,36            0,26     0,21     0,14     0,1       0,05     0,03

 

           

            2,05     1,72     154      1,32     1,25     1,99     1,1       1          0,92     0,86     0,77     0,66     0,59     0,5       0,39            0,27     0,23     0,16     0,11     0,05     0,03

 

           

            2,22     1,86     1,67     1,43     1,35     1,29     1,19     1,08     1          0,93     0,84     0,7       0,64     0,54     0,43            0,31     0,25     0,17     0,11     0,06     0,03

 

           

            2,37     1,99     1,78     1,53     1,45     1,38     1,27     1,15     1,06     1          0,89     0,76     0,68     0,57     0,46            0,33     0,27     0,18     0,12     0,06     0,04

ч:         1

2 3 5

10 15   2,64     2,21     1,96     1J        1,61     1,53     1,41     1,28     1,18     1,11     1          0,85     0,7       0,64     0,51            0,36     0,3       0,2       0,14     0,07     0,04

 

           

            3,47     2,91     2,6       2,2       2,11     2,01     1,85     168      1,56     1,46     1,31     1,12     1          0,84     0,67            0,48     0,39     0,27     0,18     0,09     0,06

 

           

            4,11     3,45     3,09     2,6       2,51     2,39     2,2       1,99     1,84     1,73     1,55     1,33     1,18     1          0,79            0,57     0,47     0,32     0,22     0,11     0,07

 

           

            5,15     4,33     3,87     3,33     3,14     2,99     2,76     2,5       2,31     2,17     1,95     1,66     1,48     1,25     1            0,72     0,58     0,4       0,27     0,14     0,08

 

           

            7,14     6          5,36     4,61     4,36     4,15     3,82     3,47     3,21     3          2,7       2,31     2,05     1,73     1,38            1          0,81     0,56     0,38     0,19     0,12

 

           

            8,75     7,37     6,57     5,65     5,34     5          4,68     4,25     3,93     3,68     3,31     2,83     2,52     2,12     1,69            1,22     1          0,69     0,47     0,24     0,15

'З" о

'3         1

2 3 12  12,6     10,5     9,46     8,14     7,69     7,32     6,74     6,12     5,66     5,3       4,76     4,7       3,62     3,01     2,44            1,76     1,44     1          0,61     0,34     0,21

 

           

            18,6     15,6     13,9

27,2     12        11,3     10,8     9,96     9,03     8,35     7,82     7,03     6,01     5,35     4,51     3,6       2,6       2,12     1,47            1          0,51     0,32

 

           

            36,2     30,4    

            23,4     72,1     21,1     19,4     17,6     16,2     15,2     13,7     11,6     10,4     8,8       7,63     5,07     4,14     2,87            1,94     1          0,62

 

           

            57,5     48,3     43,2     37,2     35,1     33,4     30,8     27,9     25,8     24,2     21,7     18,6     16,5     13,9     11,1            8,05     6,58     4,52     3,08     1,58     1

 

Таблиця 2

КОЕФЩІЄНТ Кт ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Гзад ДОЗИ (Р) НА РІЗНИЙ ЧАС ПІСЛЯ АВАРІЇ. РЕАКТОР ВВЕР-1000

 

Час,

на який

виміряна

потужність

дози (Р)          Час після аварії, на який перераховуються потужності дози

 

            години           ДНІ     місяці

 

            1          2          3          5          6          7          9          12        15        18        1          1,5       2          3          5            10        15        1          2          6          12

К

я

К

ч: о

1-н      1

2 3 5 6 7 9 12 15 18   100      0,83     0,74     0,63     0,59     0,56     0,51     0,46     0,43     0,4       0,35     0,3       0,26            0,22     0,17     0,12     0,1       0,06     0,04     0,02     0,01

 

           

            120      1          0,88     0,75     0,71     0,67     0,62     0,56     0,51     0,48     0,42     0,36     0,32     0,29     0,21            0,14     0,12     0,08     0,05     0,02     0,01

 

           

            135      1,12     1          0,85     0,8       0,76     0,7       0,63     0,58     0,54     0,48     0,41     0,36     0,3       0,23            0,16     0,13     0,09     0,06     0,02     0,01

 

           

            158      1,31     1,17     1          0,94     0,89     0,82     0,74     0,68     0,63     0,56     0,48     0,42     0,35     0,27            0,19     0,15     0,1       0,07     0,03     0,02

 

           

            167      1,39     1,24     1,06     1          0,94     0,87     0,78     0,72     0,67     0,6       0,51     0,45     0,37     0,29            0,2       0,16     0,11     0,07     0,03     0,02

 

           

            176      1,47     1,3       1,11     1,05     1          0,91     0,82     0,76     0,71     0,63     0,53     0,47     0,39     0,31            0,22     0,17     0,12     0,07     0,03     0,02

 

           

            192      1,6       1,42     1,21     1,14

 

2