Главная->Цивільна оборона->Содержание->7.1.1. ЦІЛІ І ЗМІСТ РІНР

Цивільна оборона (частина 2)

7.1.1. ЦІЛІ І ЗМІСТ РІНР

 

РІНР мають різний зміст, але організовуються і прово-дяться, як правило, одночасно, як єдиний комплекс. При цьому обов'язково враховується, що кожному виду стихійних лих влас-тиві свої специфічні особливості, з яких випливають певні вимо 

ги до складу сил, що залучаються, їх технічного оснащення і спо-собів дій.

РІНР і в мирний, і у воєнний час проводяться:

•          для порятунку людей, надання першої медичної допомоги постраждалим і ураженим та евакуації їх у лікувальні установи;

•          локалізації аварій і усунення ушкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт;

•          ліквідації аварій, які загрожують життю людей (на АЕС, хі-мічно небезпечних об'єктах, енергетичних і комунальних мере-жах, нафто- і газопроводах та інших аналогічних об'єктах і ме-режах);

•          забезпечення життєдіяльності міст і ОГ;

•          створення необхідних умов проведення відбудовних робіт.

До рятувальних робіт відносяться:  відшукання потерпілих;

розкриття зруйнованих, пошкоджених і завалених сховищ та укриттів і діставання з них, а також з частково зруйнованих або палаючих будинків й інших споруд, людей; надання постражда-лим першої медичної допомоги; винесення (вивезення) їх з вог-нищ ураження до місця розміщення медичних формувань і уста-нов; надання необхідної лікарської допомоги ураженим і евакуація їх на лікарняну базу.

У ході рятувальних робіт проводять: розвідку вогнищ уражен-ня і маршрутів виступу формувань на ділянки (об'єкти) робіт; локалізацію і гасіння пожеж на ділянках проведення робіт і шля-хах виходу до них; подачу повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтровентиляційною системою; виведення (ви-везення) населення з небезпечних місць і зон зараження та затоп-лення в безпечні райони; санітарну обробку людей і знезаражу-вання одягу, дезактивацію і дегазацію техніки, транспорту і засобів захисту, знезаражування території і споруд, продовольст-ва, харчової сировини, води і фуражу.

До невідкладних відносять роботи, проведені для створення умов успішних і безпечних рятувальних робіт, забезпечення жит-тєдіяльності міст та запобігання подальших руйнувань і втрат се-ред населення в результаті впливу вторинних факторів ураження; це локалізація аварій, які загрожують життю людей, відновлення діяльності найважливіших ОГ, функціонування інженерних і транспортних мереж, споруд міського господарства.

При проведенні таких робіт прокладають колонні шляхи; влаштовують проїзди в завалах і на заражених ділянках; віднов-люють пошкоджені мости і роблять переправи; локалізують ава-рії на енергетичних, газових, водопровідних, каналізаційних і технологічних мережах; відновлюють окремі установки і мережі водопроводу, енергопостачання, лінії зв'язку; зміцнюють чи руй-нують конструкції, які загрожують обвалом і перешкоджають безпечному руху людей та техніки, проведенню рятувальних ро-біт; ремонтують і відновлюють пошкоджені захисні споруди для подальшого їх використання.

У ході РІНР здійснюються також: санітарне очищення вогнищ ураження, медична розвідка для оцінки санітарно-епідемічної об-становки і визначення потрібної кількості медичних сил; органі-зація комендантської служби й охорони громадського порядку; збирання матеріальних цінностей; забезпечення харчуванням і предметами першої необхідності населення, яке залишилося без домівок.

Для запобігання чи зменшення збитків від очікуваних стихій-них лих передбачається проведення комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів, таких як будівництво берегозахис-них і берегоукріплюючих споруд, обвалування і підсипання дамб, штучне зниження інтенсивності танення льодовиків і снігу тощо.

РІНР організовують у максимально короткі терміни і прово-дять безперервно вдень і вночі, у будь-яку погоду, до повного їх завершення.

 

 

24