Главная->Цивільна оборона->Содержание->6.1.КРИТЕРІЙ СТАЛОСТІОГДО ВПЛИВУ УРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ

Цивільна оборона (частина 2)

6.1.КРИТЕРІЙ СТАЛОСТІОГДО ВПЛИВУ УРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ

 

1. До впливу повітряноїударноїхвилі (ПУХ).

Як кількісний показник стійкості до ПУХ приймається зна-чення надлишкового тиску, при якому будівлі, споруди, облад-нання і КЕМ об'єкта зберігаються або зазнають слабких чи сере-дніх руйнувань — це значення надлишкового тиску прийнято вважати межею стійкості об’єкта до ударної хвилі — АРф цт (мі-німальна межа СТІЙКОСТІ досліджуваних елементів, які входять до його складу).

Об’єкт стійкий, якщо АРф нт > АРфтах-

2. До впливу теплового (світлового) випромінювання.

Як показник СТІЙКОСТІ об'єкта до впливу теплового (світлово-го) випромінювання береться мінімальне значення теплового (світлового) імпульсу, при якому може статися загоряння матері-алів чи конструкцій будівель і споруд, у результаті чого виник-нуть пожежі на об’єкті.

 

Це значення світлового імпульсу прийнято вважати межею стійкості об'єкта до впливу теплового (світлового) імпульсу —

^св lim-

06’ЄКТ СТІЙКИЙ, ЯКЩО UC3um> t/свшах.

3.         До впливурадіоактивного зараження.

Як критерій стійкості об'єкта в умовах радіоактивного зара-ження граничне значення рівня радіації на об’єкті, при якому ще можлива виробнича діяльність у звичайному режимі (двома по-вними змінами, повний робочий день і при цьому персонал не ді-стане дозу випромінення, більшу установленої) — Рі цт (Р/год).

06'ЄКТ СТІЙКИЙ, ЯКЩО Рі Нш > Pi тах-

4.         До впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху (ЕМ).

Як показник сталості роботи об'єкта в умовах впливу ЕМІ

ядерного вибуху прийнятий коефіцієнт безпечності, який визна-чається відношенням гранично допустимого наведеного струму або напруги 1/Д до наведеного, тобто створеного ЕМІ в даних умовах Ue, що вимірюється у децибелах (Дб):

U К — 20 lg —   .

е

Стійкість системи в цілому визначається за мінімальним зна-ченням коефіцієнта безпечності елементів, що входять до її складу

За результатами досліджень розробляється план заходів по підвищенню сталості роботи об'єкта у надзвичайних ситуаціях. Визначаються вартість впровадження заходів, джерела фінансу-вання, сили і засоби, терміни виконання і відповідальні за вико-нання особи. План заходів, які проводяться силами об’єкта, за-тверджується керівником підприємства — начальником ЦО.

На кожному підприємстві, виходячи з його призначення, роз-ташування і специфіки виробництва, заходи по підвищенню стій-кості можуть бути різні.

 

 

18