Главная->Цивільна оборона->Содержание->Розділ 5. СТАЛІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ОГ) У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Цивільна оборона (частина 2)

Розділ 5. СТАЛІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ОГ) У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Суть сталості роботи

об'єктів господарювання (ОГ)

у надзвичайних ситуаціях мирного

і воєнного часу, фактори, що впливають

на сталість роботи ОГ

Під сталістю об'єкта розуміють здатність його буді-вель і споруд, комунально-енергетичних мереж, верстатів та об-ладнання (тобто всього інженерно-технічного комплексу) проти-стояти впливові різних несприятливих факторів.

Під сталістю роботи ОГ розуміють його здатність випускати встановлені види продукції у необхідних обсягах і номенклатурах в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу, а при не-значних і середніх руйнуваннях і при частковому порушенні зв'яз-ків по кооперації і поставках відновлювати своє виробництво в мінімально короткі терміни. Для об’єктів галузей, які не вироб-ляють матеріальних цінностей (транспорт, зв'язок, торгівля то-що), сталість їх роботи передбачає здатність безперебійно вико-нувати свої функції.

На сталість роботи ОГ у надзвичайних ситуаціях впливають такі фактори:

•          ступінь надійності захисту робітників і службовців від впли-ву шкідливих факторів надзвичайних ситуацій;

•          здатність інженерно-технічного комплексу об'єкта проти-стояти певною мірою наслідкам надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу;

•          ступінь захищеності об'єкта від вторинних уражаючих фак-торів (пожеж, вибухів, затоплень, зараження СДОР і т.д.);

•          ступінь надійності системи постачання об'єкта усім необ-хідним для виробництва продукції (сировиною, паливом, елект-роенергією, водою тощо); ♦          сталість і безперервність управління виробництвом та Циві-льною обороною;

♦          підготовленість об’єкта до ведення РІНР і робіт по віднов-ленню порушеного виробництва.

Досвід показує, що на тих об'єктах, де завчасно проведені відповідні інженерно-технічні заходи, спрямовані на підвищення опірності цих об'єктів до впливу уражаючих факторів надзви-чайних ситуацій, збитки виявляються значно менші, а терміни введення в дію коротші, ніж у решти.

Заходи по забезпеченню сталості роботи об’єкта передусім повинні бути спрямовані на захист робітників і службовців. Без людських резервів та успішної ліквідації наслідків стихій-них лих, аварій та катастроф (СЛАК) чи наслідків нападу про-тивника проводити решту робіт по забезпеченню сталої роботи неможливо.

Основні вимоги, що визначають сталість, шляхи і способи підвищення сталості економіки країни в цілому і окремих об’єктів, викладені в нормах проектування інженерно-техніч-них заходів Цивільної оборони (ІТЗ ЦО). Норми — пере-лік обов'язкових вимог, які ставляться в інтересах ЦО до прое-ктування і будівництва міст-ОГ — це керівництво для завчас-ної підготовки в інженерному відношенні міст та об’єктів до захисту від зброї масового знищення (ЗМЗ) і від негативного впливу СЛАК. Втілення їх у життя має на меті три основні цілі:

♦          захист населення на всій території країни від СЛАК і ЗМЗ;

♦          підвищення сталості роботи промислових об’єктів у випадку виникнення надзвичайних ситуацій;

♦          створення сприятливих умов для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Для досягнення даних цілей вимоги норм повинні виконува-тися на всіх етапах від проектування до забудови і реконструкції міст та ОГ. їх застосування повинно здійснюватися диференційо-вано з урахуванням розташування ймовірних об’єктів ядерних ударів з боку противника і зон можливих руйнувань довкола них, а також з урахуванням ймовірності реалізації стихійних лих у да-ному регіоні.

Основні вимоги норм проектування ІТЗ ЦО викладені у буді-вельних нормах і правилах (СНіП 11-10-74, СНіП 11-11-77), у додатках до них, у деяких постановах уряду.

 

 

13