Главная->Цивільна оборона->Содержание->1.2.3. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА США

Цивільна оборона (частина 1)

1.2.3. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА США

 

У США створена «Федеральна служба з дій у надзви-чайних умовах» (ФЕМА), яка безпосередньо підкоряється прези-денту. На це управління покладені завдання:

—        забезпечення виживання країни в ядерній війні;

—        розробка планів евакуації населення США з небезпечних районів;

—        здійснення заходів у відповідності з програмою будівницт-ва захисних споруд;

—        удосконалювання і підвищення стійкості систем зв’язку й оповіщення;

—        забезпечення захисту і нормального функціонування феде-ральних і місцевих органів влади та Цивільної оборони;

—        створення і розосередження стратегічних запасів на випа-док надзвичайних ситуацій;

Центральний апарат ФЕМА має у своєму складі 5 управлінь:

—        із забезпечення функціонування в надзвичайних ситуа-ціях;

—        з програм навчання і протипожежної підготовки;

—        з програм національної готовності управління, надання до-помоги і розробки програм для штатів і місцевих органів влади;

—        федеральна адміністрація із страхування;

—        адміністративні підрозділи.

У кожному штаті є консультативна рада з питань Цивільної оборони.

Безпосереднім керівником Цивільної оборони штату є началь-ник ЦО штату зі своїм штабом.

Крім цього, створюються місцеві штаби в графствах (3200), районах (17), незалежних штатах (37). Усього створено 3615 міс-цевих штабів Цивільної оборони.

На промислових підприємствах, де 50 і більше працюючих, створюються комітети Цивільної оборони, які очолюють керів-ники цих підприємств.

У США немає спеціальних формувань Цивільної оборони. Для вирішення їхніх завдань залучаються підрозділи національ-ної гвардії і збройних сил, головним чином сухопутних.

Захист населення в системі ЦО США вирішується в двох на-прямках — шляхом укриття в захисних спорудах, головним чи-ном ПРУ (242 млн. місць) і евакуації.

У такий спосіб Цивільна оборона в зарубіжних країнах роз-глядається керівництвом цих країн як система, дії якої спрямова-ні на захист населення й економіки від наслідків стихійних лих, аварій, катастроф і випадків військових конфліктів.

Незважаючи на те, що кожна країна розвиває і формує власні варіанти національної структури Цивільної оборони, виходячи з конкретних обставин економічних можливостей, фізико-геогра-фічних, кліматичних, природних особливостей, усі ці системи керуються насамперед гуманною метою, враховуючи гуманітарні права згідно з Женевською Конвенцією 1949 р.

 

 

9