Главная->Цивільна оборона->Содержание->1.2. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Цивільна оборона (частина 1)

1.2. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Цивільна оборона як система виникла в роки Першої світової війни з появою авіації. 3 розвитком озброєння, яке ство-рило можливість загрози нанесення ударів по адміністративних центрах, промислових підприємствах, життю населення, розви-валася і удосконалювалася Цивільна оборона.

Створення і застосування ядерної зброї під час Другої світової війни дало імпульс у розвитку Цивільної оборони, що завершив-ся прийняттям у 40-50 pp. законів з Цивільної оборони в більшо-сті промислово розвинутих країнах.

У зарубіжних країнах Цивільна оборона, як система стратегі-чного забезпечення життєдіяльності держав, призначена для ви-конання завдань, спрямованих на захист населення й економіки країни від надзвичайних ситуацій, а також для проведення ряту-вальних та інших невідкладних робіт (РІНР) у вогнищах уражен-ня і районах лих.

В останні роки, особливо після Чорнобильської катастрофи, у країнах Заходу й інших розвинутих країнах увага урядів стала зо-середжуватися на вирішенні питань з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного ха-рактеру.

 

В цих країнах головними завданнями Цивільної оборони ста-ли створення і підготовка сил і засобів, необхідних для забезпе-чення безперервного державного управління, захисту населення і життєво важливих секторів економіки в різних умовах надзви-чайних ситуацій.

На сьогоднішній день майже у всіх країнах прийнятий терито-ріально-виробничий принцип побудови і функціонування систе-ми ЦО, до складу якої входять:

—        органи управління;

—        системи зв'язку, оповіщення, радіаційної розвідки і дози-метричного контролю;

—        розроблені плани евакуації і розосередження населення;

—        система захисних споруджень;

—        запаси продовольчих, сировинних і матеріальних цін-ностей;

—        сили і засоби Цивільної оборони — як штатні, так і добро-вільні.

Організаційна структура національних систем Цивільної обо-рони в більшості зарубіжних країн має багато спільного і розви-вається в напрямку подальшої уніфікації.

Розглянемо структуру і завдання Цивільної оборони деяких країн, що представляють інтерес для побудови і функціонування Цивільної оборони України.

 

 

6