Цивільна оборона (частина 1)

ВСТУП

 

Значна кількість великих катастроф, що відбулися на території України за останній час (серед яких особливе місце займає Чор-нобильська), змістила пріоритети у призначенні Цивільної обо-рони від захисту населення в умовах воєнного часу на захист на-селення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, від галузевого (відомчого) формування і функціонування на функціональні (із задіянням усіх рівнів вико-навчої влади) принципи формування і реагування на надзвичайні ситуації.

Прийняті за останні роки Верховною Радою України закони: «Про Цивільну оборону України» (1999 p.), «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» (1998 p.), «Про захист на-селення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» (2000 р.) чітко визначили призначення і завдання Цивільної оборони України, відповідальність виконав-чої влади всіх рівнів щодо захисту життя і здоров’я людини від наслідків надзвичайних ситуацій, державну важливість цієї про-блеми.

Організація безпеки і захисту населення України, об’єктів економіки і національного надбання держави повинна розгляда-тися як невід’ємна частина державного будівництва, як найваж-ливіша функція центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів влади.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо у загальнодержавному масштабі не буде вирішене завдання захис-ту населення, об’єктів економіки і національного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Даний навчальний посібник укладено у відповідності до ви-мог вищенаведених законів України і програми підготовки сту-дентів вищих навчальних закладів з Цивільної оборони.

 

 

4