Главная->Цивільна оборона->Содержание->3.5. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ

Цивільна оборона (частина 1)

3.5. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ

 

Хімічне зараження є наслідком аварій на ХНО і транс-портних засобах, що перевозять СДОР (сильнодіючі отруйні ре-човини).

Вирішальне значення при аваріях на ХНО має швидкість ви-конання заходів щодо захисту населення.

При загрозі чи виникненні аварії негайно, відповідно до дію-чих планів, здійснюється оповіщення працюючого персоналу і населення, що проживає поблизу. Населенню даються вказівки про порядок поводження.

Про аварію керівник об'єкта або черговий диспетчер допові-дає начальнику ЦО міста, області. Обслуговуючий персонал відповідно до діючих на об’єкті ін-струкцій вживає заходи захисту з ліквідації чи локалізації аварії. У міру прибуття до цих робіт беруться підрозділи рятувальних служб і спеціалізовані невоєнізовані формування.

За сигналом оповіщення:

•          населення вдягає засоби захисту органів дихання (табельні або найпростіші) і виходить із зони зараження в зазначений район;

•          о. с. органів керування збирається на пунктах керування;

•          о. с. підрозділів рятувальних служб прибуває до місця аварії;

•          спеціалізовані невоєнізовані формування, формування ме-дичної служби й охорони громадського порядку прибувають у призначені пункти збору.

У першочерговому порядку організовується розвідка, що встановлює місце аварії, вид СДОР, ступінь зараження нею тери-торії і повітря, стан людей у зоні зараження, межі зон зараження, напрямок і швидкість вітру, напрямок поширення забруднення. Розвідка ведеться розвідувальними підрозділами газорятувальної служби і спеціалізованих формувань.

Встановлюється оточення зон зараження й організовується ре-гулювання руху.

Після проведення розвідки й ухвалення рішення починається організоване ведення рятувальних робіт. До цього заходи щодо порятунку людей вживаються працюючим персоналом об'єкта і самим населенням у порядку само- і взаємодопомоги.

У зоні зараження намічаються ділянки й об’єкти, на які вво-дяться рятувальні і медичні формування. Уражені після надання їм допомоги доставляються на незаражену територію, а при не-обхідності — у лікувальні установи. Населення, яке опинилося в зоні зараження, евакуюється за її межі.

Роботи проводяться з дотриманням запобіжних заходів, вико-ристовуються 313, передбачається страховка особового складу, що виконує роботи в незручних та ізольованих місцях.

На виході із зон зараження організовується санітарна обробка населення і о. с. формувань, дегазація транспорту та майна. Ці роботи проводяться на ПуСО, СОП і СЗТ. Заражений одяг збира-ється для наступної дегазації чи знищення.

3 метою найшвидшої ліквідації наслідків аварії здійснюється дегазація території, споруджень, устаткування, техніки та інших об'єктів зовнішнього середовища. Повернення населення в зону зараження допускається після проведення контролю зараженості.

Харчова сировина, продукти харчування і фураж, що опини-лися в зоні зараження, перевіряють на зараженість, після чого приймається рішення на їхню дегазацію, утилізацію чи зни-щення.

Запаси води і джерела водопостачання також перевіряються на зараженість.

При виникненні аварії з викидом СДОР на транспорті опові-щаються начальники ЦО району, міста й області, на території яких відбулася аварія, і за їх розпорядженням чи за розпоряджен-ням голови надзвичайної комісії приводяться до готовності орга-ни управління, формування розвідки, медичної служби, органи громадського порядку й інші. Організовуються оточення місця аварії, рятувальні й інші невідкладні роботи.

 

 

48