Главная->Цивільна оборона->Содержание->3.3.3.1 ЗАСОБИІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Цивільна оборона (частина 1)

3.3.3.1 ЗАСОБИІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

 

Для захисту органів дихання людини від впливу от-руйних речовин (ОР), сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), радіоактивних речовин (РР) використовуються засоби індивідуа-льного захисту, які за своєю захисною дією підрозділяються на фільтруючі та ізолюючі. Вибір засобів захисту проводиться з урахуванням їх призначення і захисних засобів, конкретних умов обробки і характеру зараження.

Фільтруючі засоби захисту — це такі засоби, робота яких за-снована на очищенні зараженого повітря через спеціальні фільт-руючі матеріали.

Захисні властивості фільтруючих засобів захисту характери-зуються: часом захисної дії, який визначається від початку над-ходження домішки в засоби захисту до появи її в підмасквому просторі лицьової частини протигаза в небезпечній концентрації; коефіцієнтом підсмоктування, що являє собою відношення кон-центрації домішки, яка потрапила під лицьову частину, минаючи фільтруючо-поглинаючу систему, до її початкової концентрації в зовнішньому зараженому повітрі. Найважливішим показником фільтруючих засобів захисту є опір потоку повітря, що видиха-ється, який вимірюється в мм водяного стовпа.

Фільтруючі засоби захисту органів дихання можуть викорис-товуватися тільки в навколишньому середовищі з вмістом віль-ного кисню не менше 16 %, а при перебуванні окремих домішок у повітрі, поглинання яких пов'язано з витратою кисню (напри-клад, окислювання окису вуглецю в двоокис), ця межа збільшу-ється до 18 %. Нижче цих меж використання фільтруючих засо-бів забороняється. В цих умовах використовуються ізолюючі засоби захисту. Фільтруючі протигази

Усі фільтруючі протигази поділяються на три групи: загальновійськові і спеціальні (для Збройних Сил); цивільні (для населення і невоєнізованих формувань ЦО); промислові (для пе-рсоналу об’єктів хімічної промисловості й інших шкідливих ви-робництв).

До цивільних протигазів належать протигази ГП-5 (ГП-5М) і ГП-7 (ГП-7В), які призначені для захисту органів дихання, очей та обличчя людини від ОР, РР і біологічних аерозолів (БА), а та-кож від ряду СДОР, які використовуються в технологічних про-цесах промислового виробництва.

До складу комплекту протигазів входять фільтруючо-погли-наюча коробка, лицьова частина, сумка, плівки, що не запотіва-ють. Узимку лицьові частини можуть доукомплектовуватися утеплювальними манжетами.

Протигаз ГП-5М відрізняється від протигаза ГП-5 тільки лицьовою частиною, що має переговорний пристрій і призна-чений в основному для забезпечення особового складу невоє-нізованих формувань і керівного складу об’єктів народного го-сподарства.

Шолом-маска протигаза ГП-5 виготовляється п’яти розмірів (0, 1, 2, 3, 4), а протигаза ГП-5М — чотирьох розмірів (0, 1, 2, 3).

Для визначення розміру лицьової частини необхідно вимірю-вати сантиметровою стрічкою вертикальне охоплення голови, що проходить по замкнутій лінії через маківку, щоки і підборіддя. Результат виміру округляється до 0,5 см і за таблицею визнача-ється розмір шолома-маски.

 

Лицьова частина протигаза            Розмір лицьової частини і відповідне йому вертикальне охоплення ГОЛОВИ, CM

 

            0          1          2          3          4

ШМ-62 (ГП-5)           ДО 63 63,5—65,5      66—68            68,5—70,5      71 і більше

ШМ-бб   My   (ГП-

5М)     ДО 63 63,5—65,5      66—68            68,5 і більше  

Протигази ГП-7 (ГП-7В) за будовою аналогічні ГП-5 (ГП-5М) і розрізняються лицьовою частиною, виготовленою у вигляді ма-ски з наголовником. Крім того, протигаз ГП-7В має пристосу-вання для прийому води в зараженій атмосфері. Маска протигаза ГП-7 (ГП-7В) випускається трьох розмірів (1, 2, 3) і має підмасковий обтюратор, що виключає підсмоктуван-ня повітря під час входу. Наголовник маски має лобові, скроневі і щічні лямки з номерами упорів для припасування маски на облич-чі людини. Правильно підібрана маска протигазів ГП-7 (ГП-7В) дозволяє безперервно перебувати в зараженій атмосфері до 10—12 годин, не викликаючи хворобливих відчуттів по лінії обтюрації на обличчі людини, на відміну від ГП-5 (ГП-5М), у якому навіть тре-нованій людині важко витримати безперервне перебування в за-раженій атмосфері понад 6—8 годин через виникнення сильних больових відчуттів у ділянці щік, надбрівних дуг, підборіддя.

Для визначення розміру маски протигаза ГП-7 (ГП-7В) необ-хідно сантиметровою стрічкою виміряти величину вертикального (замкнута лінія, що проходить через маківку, щоки і підборіддя) і горизонтального (замкнута лінія, що проходить через лоб, скроні і потилицю) охоплень голови. Результати вимірів округляються до 0,5 см і додаються. За допомогою таблиці за сумою двох вимі-рів визначається розмір маски і номера упорів лямок наголовника з боку кінців лямок відповідно до ростовочних інтервалів.

 

Сума вимірювань, см           Розмір лицьової частини маски      Номери упору лямок наголовника маски

 

           

            лобної скроневих      щічних

1          2          3          4          5

до 118,5          1          4          8          6 .

119—121        1          2          7          6

121,5—123,5  2          3          7          6

124—126        2          3          6          5

126,5—128,5  3          3          6          5

129—131        3          3          5          4

131,5 і більше 3          3          4          3

Правильно підібраний протигаз повинен обов’язково пройти технічну перевірку (підгонку) в атмосфері з навчальною отруй-ною речовиною. Звичайно з цією метою використовують хлорпі-крин або димові шашки з газом «Сі-ес».

Для технічної перевірки протигазів підготовляються спеціаль-ні намети чи приміщення, у яких створюється концентрація хло-рпікрину або «Сі-ес». Перед початком перевірки протигазів тих, кого перевіряють, ознайомлюють із засобами безпеки, а в безпо-середній близькості від поста перевірки розгортається санітарний пост із засобами надання медичної допомоги. У ці приміщення чи намети під наглядом інструктора направляються групи по 10-12 чоловік, де вони протягом 5 хвилин виконують у зараженій атмосфері різні рухи.

При правильно підігнаному протигазі не повинно спостеріга-тися сльозовиділення з очей, першіння носоглотки, відчуватися запах навчальної ОР й інших ознак її впливу. У випадку наявнос-ті цих ознак той, хто перевіряється, негайно виводиться з зараже-ної атмосфери, усуваються причини несправності протигаза чи здійснюється його заміна.

Крім протигазів типу ГП-5 і ГП-7, використовуваних для за-хисту дорослого населення, промисловістю випускаються дитячі протигази, що забезпечують захист органів дихання від ОР, РР і БА, а також деяких СДОР. До них відносяться протигази ПДФ-2д, призначені для дітей дошкільного віку (від 1,5 до 6—7 років), і ПДФш — для дітей шкільного віку від 7 до 17 років. Будова ди-тячих протигазів аналогічна дорослим.

Для захисту грудних дітей (до 1,5 року) застосовуються каме-ри захисні дитячі КЗД-4 (КЗД-6).

Для захисту органів дихання від окису вуглецю (CO) застосо-вується комплект додаткового патрона (КДП) з лицьовою части-ною протигаза ГП-5. КДП використовується при підвищеному вмісті окису вуглецю в повітрі, при цьому об’ємний зміст кисню повинен бути не менше 18 % в інтервалі температур від мінус 40°С до плюс 40°С.

Час захисної дії патрона ДП-2 залежить від умов використан-ня, насамперед від температури навколишнього повітря, і наве-дений в таблиці:

 

Параметр       Температура оточуючого середовища, °С

 

            -40 -5- -20        -20 -5-0         0-5-15          15-5-40

Час захисної дії (хв) при важ-кому трудовому навантаженні і при відсутності водню            320      320      360            400

Для захисту від окису вуглецю може використовуватися гоп-калітовий патрон ДП-1, який, на відміну від КДП, може застосо-вуватися тільки при плюсовій температурі (від +5 до +40°С). При від’ємних температурах цей патрон не спрацьовує. Промислові протигази

Крім зазначених вище табельних засобів ЦО для пра-цюючих на підприємствах хімічної, гірничодобувної, металур-гійної промисловості та в інших галузях, де виробляються, вико-ристовуються, зберігаються і транспортуються СДОР, для захисту органів дихання застосовуються засоби індивідуального захисту фільтруючого типу промислового призначення (марки А, В, Г, Е, КД БКФ, CO).

Промислові фільтруючі протигази призначені для захисту ор-ганів дихання, обличчя й очей людини від впливу шкідливих до-мішок, які містяться в повітрі у вигляді газів, пари і аерозолів (пилу, диму, туману). Промислові протигази комплектуються фі-льтруючими коробками великих і малих габаритних розмірів, спеціалізованими за призначенням. Спеціалізація коробки харак-теризується її маркою, літерними позначеннями і кольором заба-рвлення. Призначення коробок великих габаритних розмірів на-ведене в таблиці:

 

Марка коробки          Тип коробки і опізнавальне забарвлення  СДОР, від яких захищає коробка

1          2          3

А, А8  Без     протиаерозольного фільтра (ПАФ) Коричне-ва    Пари органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірко-вуглець, спирти, ефіри, анілін, газо- та органічні сполуки бензолу і його го-мологів, тетраетилсвинець), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати

A         3 ПАФ. Коричнева, з бі-лою вертикальною смугою       Те саме, а також пил, дим і туман

В, В8   Без ПАФ. Жовта       Кислі гази і пари (сірчистий газ, сірко-водень, синильна кислота, окиси азо-ту, хлористий водень, фосген), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати

в          3 ПАФ. Жовта, з верти-кальною білою смугою   Те саме, а також пил, дим і туман

г, г8     Без ПАФ. Чорно-жовта       Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімі-кати на основі етилмеркурхлориду

г          3 ПАФ. Жовта, з білою вертикальною смугою     Те саме, а також пил, дим і туман, су-міш парів ртуті і хлору

Е, Е8   Без ПАФ. Чорна        Миш'яковий і фосфористий водень

Е          Без ПАФ. Сіра, з білою вертикальною смугою     Те саме, а також пил, дим і туман Закінчення табл.

 

Марка коробки          Тип коробки і опізнавальне забарвлення  СДОР, від яких захищає коробка

12        3

кд, кд8            Без ПАФ. Сіра           Аміак, сірководень і їх суміші

кд        3 ПАФ. Сіра, з білою ве-ртикальною смугою       Те саме, а також пил, дим і туман

м         Без ПАФ. Червона    Окис вуглецю в присутності органіч-них парів (крім практично несорбую-чих речовин, наприклад метану, бута-ну, етану, етилену й ін.), кислих газів, аміаку, арсенистого і фосфористого водню

м         3 ПАФ. Червона, з білою вертикальною смугою Те саме, а також пил, дим і туман

CO      Без ПАФ. Біла           Окис вуглецю

БКФ    3 ПАФ. Зелена, з білою вертикальною смугою    Кислі гази і пари, пари органічних ре-човин, арсенистого і фосфористого водню та від різних аерозолів (пил, дим, туман)

Примітки:

1.         При користуванні протигазом марки Г необхідно вести облік часу роботи кожної коробки. Після закінчення 100 і 80 годин відповідно для марок Г без ПАФ і Г з ПАФ во-ни вважаються відпрацьованими і заміняються на нові.

2.         Відпрацювання фільтруючих коробок марок М і CO визначається по збільшенню маси. При збільшенні маси коробка марок М на 35 г і CO на 50 г у порівнянні з початко-вою (на корпусі ця маса зазначена) коробки вважаються відпрацьованими і заміняються на нові.

3.         Горловини на дні і кришках коробок марок М і CO після використання протигаза необхідно закрити ковпачками с гумовими прокладками.

У комплект промислового протигаза великих габаритних роз-мірів входять: фільтруючо-поглинаюча коробка, лицьова части-на, сполучна трубка, комплект плівок, що не запотівають, сумка. Гарантійний термін збереження коробки великих габаритних розмірів — 3 роки.

У промисловості для захисту органів дихання від деяких СДОР, крім протигазових коробок великих габаритних розмірів, використовуються протигазові коробки малих габаритних розмі-рів із пластмаси. У залежності від призначень протигазові короб-ки малих габаритних розмірів виготовляються двох типів: з про-тиаерозольним фільтром (МКПФ) і без нього (МКП) і класифікуються за марками А, В, Г, КД та С. Призначення протигазо-вих коробок малих габаритних розмірів наведене в таблиці:

 

Марка коробки          Тип коробки і опізнавальне забарвлення  СДОР, від яких захищає коробка

12        3

A         МКП — корпус і дно кори-чневі    Пари  органічних  сполук  (бензин, бензол,   ацетон,   ксилол,   толуол, спирти), пари хлор- і фосфорорга-нічних отрутохімікатів

 

            МКПФ — корпус коричне-вий, дно жовте          Те саме, а також пил, дим і туман

В         МКП — корпус і дно жовті Кислотні гази і пари (хлор, сірчис-тий газ, сірководень, синильна кис-лота,   хлористий  водень,   фосген), пари хлор- і фосфорорганічних от-рутохімікатів

            МКПФ — корпус жовтий, дно біле           Те саме, а також пил, дим і туман

г          МКП — корпус чорний з жовтою кільцевою смуж-кою, дно чорне     Пари ртуті і ртутьорганічних отру-тохімікатів на основі етилмеркурх-лориду

 

            МКПФ — корпус чорний з жовтою кільцевою смуж-кою, дно біле     Те саме, а також пил, дим і туман

кд        МКП — корпус і дно сірі     Аміак, сірководень і їх суміші

 

            МКПФ — корпус сірий, дно біле   Те саме, а також пил, дим і туман

с          МКП — корпус і дно зелені Сірчистий газ і окиси азоту

 

            МКПФ — корпус зелений, дно біле          Те саме, а також пил, дим і туман

У комплект промислового протигаза малих габаритних роз-мірів входять: фільтруючо-поглинаюча коробка, лицьова части-на, комплект плівок, що не запотівають, сумка. Коробки малих габаритних розмірів приєднуються безпосередньо до лицьової частини.

Гарантійний термін збереження протигазових коробок малих габаритних розмірів марок А, В, КД С — 3 роки, марки Г — 1 рік.

Промислові фільтруючі протигази великих і малих габаритних розмірів комплектуються лицьовою частиною ШМП, що вигото-вляється п’яти розмірів. Крім лицьової частини ШМП, промислові протигази можуть комплектуватися і лицьовими частинами ШМ-41, ШМ-41М, ШМС і шмг.

Різноманіття фізико-хімічних і токсичних властивостей СДОР накладає певні особливості на застосування засобів індивідуаль-ного захисту від них. Насамперед це позначається на часі захис-ної дії засобів індивідуального захисту, який необхідно врахову-вати при їх використанні.

У наступній таблиці наведений час захисної дії засобів індиві-дуального захисту органів дихання фільтруючого типу, який по-казує, що він залежить від типу СДОР, його концентрації і змі-нюється в широких межах.

ЧАС ЗАХИСНОЇ ДІЇ КОРОБОК МАЛИХ ГАБАРИТНИХ

РОЗМІРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПРОТИГАЗІВ

ПО КОНТРОЛЬНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИНАХ

 

Марка коробки          Контрольна шкідлива речовина     Концентрація

контрольної

шкідливої

речовини, г/м            Кратність

перевищення

ПДК    Час захисної

дії коробки, хв,

не менше

 

           

           

           

            МКП   МКПФ

1          2          3          4          5          6

A         Бензол            10        2000    100      50

В         Сірчистий газ            2          200      140      57

кд        Сірководень   2          200      170      60

 

            Аміак  2          100      75        30

с          Сірчистий газ            2          200      360      150

г          Пари ртуті      0,01     1000    600      4800

 

            Аміак  1          50        25        15

Протигаз фільтруючий модульного типу

Промисловий фільтруючий протигаз модульного типу ППФМ-92 призначений для захисту органів дихання, очей і об-личчя людини від газо- і пароподібних шкідливих домішок і ае-розолів при об'ємній частці вільного кисню в повітрі не менше 18 % і сумарній частці газо- і пароподібних шкідливих домішок не більше 0,5 % при використанні одного поглинаючого елемента і не більше 1 % при використанні двох поглинаючих елементів, за винятком фосфористого і арсенистого водню.

Протигаз використовується із шоломом-маскою ШМП-1 (ШМ-62у) чи панорамною маскою ППМ-88, одним або двома поглина-ючими елементами з фільтруючим елементом або без нього. Поглинаючі елементи виготовляються таких марок:

A — від органічних газів і парів;

В — від кислих газів і парів;

ВР — від кислих газів і парів, радіонуклідів, радіоактивного йоду і його органічних сполук;

Г — від парів ртуті, ртутьорганічних сполук;

К — від аміаку;

КД — від суміші аміаку і сірководню;

С — від окисів азоту і сірчистого ангідриду;

ФОС — від фреонів, фтор-хлормономерів.

Фільтруючі елементи виготовляються трьох варіантів захисту:

Ф-1 — від високодисперсних аер3олів, що мають гранично при-пустимі концентрації менше 0,1 мг/м , і від радіоактивного пилу;

Ф-2 — від високо- і середньодисперсних а3озолів, що мають гранично припустимі концентрації 0,1-1,0 мг/м ;

Ф-3 — від середньо- і грубодисперсних аерозолів, що мають гранично припустимі концентрації, більше 1,0 мг/м .

 

Марка протигаза       Забарвлення

поглинаючих

елементів       Від чого захищає

A, А2  Коричнева     Органічні пари (бензол, ксилол, ацетон, то-луол, бензин, гас, галоідорганічні сполуки бензолу і його гомологів, ефіри, спирти, ані-лін, кетони, тетраетилсвинець, сірковуглець, хлор- і фосфорорганічні отрутохімікати)

АФ, А2Ф              Те саме             Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

В, В2   Жовта Кислі гази і пари (хлор, гідрид сірки, ціані-стий, хлорний і фосфористий водні, арси-ни, фосген), хлор- і фосфорорганічні отру-тохімікати

ВФ, В2Ф        Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

Г          Чорна з жовтою смугою      Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду

ГФ      Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

К, К2  Зелена            Аміак

КФ, К2Ф        Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

КД, КД2         Сіра     Суміш аміаку і гідриду сірки

КДФ, КД2Ф  Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)

с          Жовта з червоною смугою  Окиси азоту і диоксид сірки

СФ      Те саме           Те саме і аерозолі (пил, дим, туман)  

При високому вмісті в повітрі шкідливих до-мішок і аерозолів про-тигаз комплектується двома поглинаючими елементами однієї мар-ки і фільтруючим еле-ментом.

 

При спільній присут-ності в повітрі речовин різної хімічної природи та аерозолів протигаз комплектується елеме-нтами відповідно до марок.

 

При невеликому вмісті шкідливих домішок у повітрі допускається користуватися одним поглинаючим і фільт-руючим елементами, що поліпшує ергономі-чні показники.  

 

Ф

 

При відсутності в пові-

трі аерозолів допуска-

ється   користування

протигазом без фільт-руючого елемента.

 

При використанні од-

ного    поглинаючого

елемента допускається його приєднання до маски, що забезпечує зручність експлуатації.

 

Можливе використання фільтруючого елемента для захисту від токсич-них аерозолів при без-посередньому приєд-нанні його до лицьової

частини.  

 

К Деякі правила користування і зберігання протигазів

Особливості користування протигазом узимку

При користуванні протигазом узимку в сильні морози можливе затвердіння гуми, обледеніння окулярів, змерзання пе-люстків видихального клапана чи примерзання їх до клапанної коробки, замерзання вологи, що потрапила в сполучну трубку.

Попередження йусунення зимоеих незручностей:

•          надівши протигаз, періодично обігрівати клапанну пробку руками, одночасно продуваючи видихальний клапан;

•          при сильному морозі і незараженій атмосфері час від часу обігрівати лицьову частину під бортами пальта;

•          при вході в нагріте приміщення дати можливість металевим частинам протигаза прогрітися, після чого ретельно протерти шолом і металеві частини сухою тканиною;

•          знятий шолом (маску) насухо протерти, продути видихаль-ний клапан для видалення вологи і часток льоду.

Особлиеості користуеання пошкодженим протигазом:

•          при незначному розриві маски щільно притиснути порване місце долонею до обличчя;

•          при великому розриві маски, пошкодженні стекол окулярів, розриві сполучної трубки, пошкодженні видихального клапана (ко-ли не можна заьфити рукою отвір клапанної коробки) необхідно:

а)         затримати подих, закрити очі і зняти маску;

б)         відгвинтити сполучну трубку від протигазної коробки і взя-

ти горловину протигазної коробки в рот, затиснути ніс і дихати

(очі не відкривати);

•          при незначному розриві чи проколі сполучної трубки затри-мати подих, затиснути пальцями пошкоджене місце і продовжу-вати дихання;

•          при великому ушкодженні сполучної трубки протигаза зага-льновійськового зразка приєднати протигазну коробку безпосе-редньо до шолома-маски.

Зміна протигаза е отруєній атмосфері

Для заміни в отруєній атмосфері пошкодженого протигаза не-обхідно:

•          затримати подих, закрити очі;

•          зняти маску пошкодженого протигаза; •          надягти маску справного протигаза, зробити різкий видих, відкрити очі, відновити подих;

•          вкласти коробку справного протигаза у свою сумку.

Користування гопкалітовим патроном

Для користування гопкалітовим патроном (у випадках необхідності захисту від окису вуглецю) потрібно:

•          підготувати гопкалітовий патрон і вийняти із сумки протига-зну коробку;

•          затримати подих, відгвинтити сполучну трубку від протига-зної коробки і нагвинтити накладну гайку трубки на горловину гопкалітового патрона;

•          пригвинтити протигазну коробку до гопкалітового патрона і покласти коробку з патроном назад у сумку;

•          зробити сильний видих, відкрити очі і відновити подих.

Для захисту тільки від окису вуглецю протигазну коробку

можна не приєднувати до гопкалітового патрона. У цьому випад-ку патрон можна приєднати прямо до лицьової частини.

Праеила зберігання протигаза:

•          оберігати протигаз від ударів, поштовхів і струсів;

•          не тримати у вологому місці і ні в якому разі не допускати потрапляння води в коробку;

•          не сушити і не зберігати протигаз біля натопленої печі чи опалювальних приладів;

•          бережно поводитися з видихальним клапаном (якщо клапан засмічений або склеївся, обережно продути його);

•          зберігати протигаз у зібраному вигляді в сумці (із закритим кла-паном), підвішеній на лямці чи поставленій на полицю дном униз.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

•          зберігати в сумці які-небудь сторонні предмети;

•          зберігати протигаз поблизу летючих рідин (бензин, гас);

•          виймати клапан.

Респіратори

Для захисту органів дихання від радіоактивного пилу й інших аерозолів застосовуються фільтруючі матеріали, виготовлені у вигляді пов'язок і напівмасок. Ці засоби називаються респірато-рами. У системі Цивільної оборони використовуються респірато-ри Р-2, Р-2д, «Пелюстка», ватно-марлева пов'язка й ін. Принцип їх роботи заснований на очищенні повітря, яке вдихається, від  

твердих і рідких часток, що затримуються у волокнах фільтрую-чого матеріалу. Від отруйних речовин і СДОР респіратори не за-хищають (захищають респіратори промислового призначення).

Респіратори Р-2 призначаються для дорослого населення, a Р-2д — для дітей віком від 7 до 17 років і мають вигляд напівмаски, виготовленої зовні з пористого матеріалу, а всередині— з тонкої поліетиленової плівки, у яку вмонтовані два клапани. Між зовніш-ньою і внутрішньою частинами напівмаски міститься фільтр із син-тетичних волокон. При вдиханні повітря проходить через пористий зовнішній матеріал і очищається від великих часток, аерозолів. Дрі-бніші частки затримуються фільтруючим матеріалом із синтетичних волокон. Очищене повітря через клапан вдиху надходить у підмас-ковий простір, а потім у легені людини. При видиханні повітря ви-ходить через видихальний клапан назовні. Дпя герметизації респі-раторів Р-2, Р-2д в ділянці носа є носовий затискач, який необхідно стиснути, що не сталося підсмоктування повітря при вдиханні.

Захисна потужність респіраторів становить: для Р-2 — до 12 годин, Р-2д— 4 години. Респіратори можуть використовува-тися багаторазово, але загальний час використання не повинен перевищувати час захисної потужності.

РЕСШРАТОР Р-2

а)         — Р-2 (загальний вигляд);

б)         — Р-2 у «бойовому положенні»;

1          — клапан виходу;

2          — клапан входу;

3          — носовий затискач;

4          — корпус;

5          –оголів’я.

Респіратор Р-2 має три розміри (1, 2, 3), а респіратор Р-2д — чотири (0, 1, 2, 3). Розмір проставлений усередині підборідної ча-стини. Він визначається вимірюванням відстані між точкою най-більшого заглиблення перенісся і нижньою точкою підборіддя:

1-й розмір — до 109 мм;

2-й розмір — від 110 до 119 мм;

3-й розмір — понад 120 мм.

Для респіратора Р-2д:

0-й розмір — 80—100 мм;

1-й розмір — 100—115 мм;

2-й розмір — 115—125 мм;

3-й розмір — понад 125 мм.

Зберігається респіратор у поліетиленовому пакеті, а перено-ситься в сумці для протигаза.

 

При користуванні респіратором слід періодично перевіряти щільність прилягання напівмаски до обличчя. Для видалення во-логи з підмаскового простору через видихальний клапан потріб-но нагнути голову, а при рясному виділенні вологи слід (у залеж-ності від ситуації) на 1-2 хв. зняти респіратор, видалити вологу з внутрішньої порожнини напівмаски і протерти її.

Респіратор необхідно оберігати від механічного пошкоджен-ня, від води і впливу органічних розчинників та масел. Дезакти-вують респіратор шляхом видалення пилу з зовнішньої частини напівмаски. Внутрішню поверхню напівмаски протирають воло-гим тампоном (ганчірочкою), при цьому напівмаску не виверта-ють. Потім респіратор вкладають у пакет, закривають за допомо-гою кільця і вміщують у протигазну сумку.

На підприємствах промисловості для захисту органів дихання працюючих від СДОР у вигляді парів і газів, при їх концентрації в повітрі не більше 10-15 ПДК, широко використовуються проти-газові респіратори РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ.

Протигазові респіратори складаються з гумової фільтруючо-поглинаючої напівмаски, патронів, пластмасових манжет із кла-паном вдиху і запобіжним екраном, трикотажного обтюратора, a також наголовника для закріплення респіратора на голові.

Фільтруючі патрони респіраторів випускаються марок A, В, КД і Г, які спеціалізовані за призначенням в залежності від фізи-ко-хімічних і токсичних властивостей СДОР. Патрони розрізня-ються між собою за складом поглиначів, а за зовнішнім вигля-дом — маркіруванням, нанесеним у центрі перфорованої сітки патрона. Призначення патронів наведене в таблиці:

 

Маркірування фільтруючого патрона         Сдор, від яких захищає патрон

РПГ-67-А       Органічні пари (бензину, гасу, ацетону, бен-золу і його гомологів, спиртів, ефірів), пари хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів

РУ-60М-А або РУ-60МУ-А            Те саме і аерозолі

РПГ-67-В       Кислі гази (сірчистий, ангідрид, сірководень та інші), пари хлор- і фосфорорганічних от-рутохімікатів

РУ-60М-В або РУ-60МУ-В Те саме і аерозолі

РПГ-67-КД    Аміак і сірководень

РУ-60М-КД або РУ-60МУ-КД      Те саме і аерозолі

РПГ-67-Г       Пари ртуті

РУ-60М-Г або РУ-60МУ-Г Те саме і аерозолі

 

140

 

 

Характеристика респіраторів наведена в таблиці:

 

Параметр       РПГ-67           РУ-60М

Час захисної дії

для марки A no бензолу (С0 = 10 мг/л), хв., не менше     60        30

для марки В по сірчистому ангідриду (С0 = 20 мг/л), хв., не менше      50        30

для марки КД по аміаку (С0 = 2 мг/л), хв., не менше       30        20

для марки КД по сірководню (С0 = 2 мг/л), хв., не ме-нше        50        20

для марки Г по парах ртуті (С0 = 0,01 мг/л), год., не менше       20        15

Маса, г, не більше     300      350

Опір вдиху, Па (мм. вод. ст.), не менше    58,8(6)            78,4(8)

Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-бОМУ заборо-няється застосовувати для захисту органів дихання від високото-ксичних речовин типу синильної кислоти, арсенистого і фосфо-ристого водню, тетраетилсвинця й інших, а також від речовин, що у паро- і газоподібному стані можуть проникнути в організм через шкірні покриви. Для захисту від парів ртуті респіратори повинні застосовуватися без трикотажного обтюратора.

Респіратори протипилові РП-91Ш і Ф-62Ш призначені для захисту органів дихання від різних видів пилу: силікатного, ме-талургійного, гірничорудного, вугільного, текстильного, тютю-нового, дустів, порошкоподібних добрив синтетичних миючих засобів та інших видів промислового пилу. Респіратори РП-91Ш і Ф-62Ш рекомендується використовувати при особливо важких фізичних навантаженнях і високій концентрації пилу в повітрі (понад 500 мг/м ). Респіратори мають змінні фільтри, які при від-працюванні легко заміняються новими. В залежності від концен-трації пилу, вологості і температури повітря, фізичного наванта-ження працюючого час експлуатації фільтрів респіраторів може коливатися від п’яти до тридцяти змін. Самі респіратори можуть використовуватися необмежену кількість разів. Технічна характеристика:     РП-91Ш         Ф-62Ш

Опір постійному потоку повітря, Па (мм вод.ст.), не більше                 

на вході          29        35

на виході        65        60

Коефіцієнт пилопроникності мікропорошку М-5 (ГОСТ 3647-80), %, небільше         0,1       0,1

Маса, г, не більше     200      250

Респіратор газопилозахисний У-2ГП. Полегшений газопи-лозахисний респіратор У-2ГП призначений для захисту органів дихання від шкідливих домішок у вигляді газів, пари і різних ви-дів пилу, який присутній у повітрі, при вмісті кисню не менше 18 об’ємних відсотків, концентрації газо- пароподібних шкідливих домішок, що перевищують ПДК не більше, ніж у 5-10 разів і концентрації пилу не більше 100 мг/м .

Респіратор У-2ГП виконаний у вигляді фільтруючо-погли-наючої напівмаски. Основою респіратора є активна вуглецева тканина, яка має розвинуту мікропористу структуру і забезпечує захист від газо- пароподібних шкідливих домішок. Фільтруючою складовою є фільтруючий матеріал на основі синтетичних ульт-ратонких волокон зі стійким електростатичним зарядом. Клапани вдихання і видихання респіратора забезпечують оптимальний режим роботи фільтруючо-поглинаючого елемента, виключаючи його зволоження, наслідком якого є зростання опору диханню.

У залежності від концентрації шкідливих речовин, вологості і температури повітря, фізичного навантаження працюючого час експлуатації респіратора У-2ГП може коливатися від п'яти до тридцяти змін.

 

Технічна характеристика

Опір постійному потоку повітря, Па (мм вод.ст. ), не більше&nb

 

44