Главная->Цивільна оборона->Содержание->Розділ 3. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Цивільна оборона (частина 1)

Розділ 3. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Захист населення організовується і здійснюється від-повідно до вимог Конституції України (1996 p.), законів України:

—        »Про Цивільну оборону України» (1999 p.);

—        »Про захист людини від впливу іонізуючих випроміню-вань» (1998 p.);

—        »Про захист населення і територій від надзвичайних ситуа-цій техногенного і природного характеру» (2000 p.);

—        »Про правовий режим надзвичайного стану»;

—        Концепції «Про захист населення і територій при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації», схваленої Наказом Президе-нта України від 26.03.1999 року № 234/99 та інших нормативно-правових актів по захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Стаття 1 Концепції визначає, що захист населення і території є системою загальнодержавних заходів, які реалізуються центра-льними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими ор-ганами рад, органами управління з питань надзвичайної ситуації і Цивільної оборони, підлеглими їй силами і засобами підпри-ємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, доб-ровільними формуваннями, які забезпечують виконання органі-заційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепі-демічних та інших заходів з метою попередження і ліквідації на-слідків надзвичайних ситуацій.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не буде вирішено завдання захис-ту населення, об’єктів економіки і національного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Небезпека життєво важливим інтересам громадян в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного ха-рактеру поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня небезпека безпосередньо пов’язана з безпекою жит-тєдіяльності населення і держави в умовах розв’язання сучасної

війни чи локальних збройних конфліктів, виникненням глобаль-них техногенних, екологічних катастроф за межами України.

Внутрішня небезпека пов'язана з надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру чи спровокована терорис-тичними діями.

 

 

33