Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 13.5.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ - Цивільна оборона (частина 1) - Studbook
Главная->Цивільна оборона->Содержание->13.5.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ

Цивільна оборона (частина 1)

13.5.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ

 

Спеціалізовані формування призначені для виконання специфічних робіт, пов’язаних з радіаційною і хімічною небез-пекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварій-ними ситуаціями на нафтовидобувних промислах, проведення профілактичних і відбудовних робіт, у тому числі і за межами України.

Вони створюються на трьох рівнях підпорядкованості.

У центральних органах державної влади спеціалізовані фор-мування створюються рішенням Кабінету Міністрів України за представленням відповідних міністерств, відомств, узгоджених 3 міністерством України з питань надзвичайних ситуацій і з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

В АР Крим, областях, містах Київ, Севастополь спеціалізовані формування ЦО створюються Радою Міністрів в АР Крим, міс-цевими державними адміністраціями відповідно до законодавст-ва України.

На об’єктах господарювання, на яких передбачена обов'язкова наявність формувань, спеціалізовані формування ЦО створюють-ся керівництвом суб'єктів господарювання при узгодженні з ор-ганами управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і з питань захисту населення від наслідків Чорнобильсь-кої катастрофи, які уповноважені вирішувати завдання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

             

Основними завданнями спеціалізованих формувань є:

—        надання екстреної допомоги радіаційно-хімічно-біологічно й іншим потенційно небезпечним об'єктам у локалізації аварій і катастроф з викидом радіоактивних, СДОР та інших агресивних речовин, попередження виникнення вторинних факторів;

—        ведення рятувальних робіт у вогнищах ураження і райо-нах стихійного лиха, як правило, при наявності радіоактивного забруднення і хімічного зараження, інших екстремальних умов;

—        проведення специфічних робіт при ліквідації наслідків ава-рій, катастроф і наслідків стихійного лиха;

—        здійснення на підприємствах, що обслуговуються, компле-ксу спеціальних попереджувальних і профілактичних заходів, які спрямовані на попередження аварійної ситуації, зниження втрат і збитків у випадку їх виникнення.

До центральних спеціалізованих формувань відносяться воє-нізовані формування, призначені для ведення аварійно-рятуваль-них робіт при ліквідації великих виробничих аварій, у тому числі при наявності СДОР, аварій на залізничному транспорті, за наслід-ками стихійних лих, а також наслідками пожеж, загазовування, обвалів тощо.

До територіальних спеціалізованих формувань відносяться зведені рятувальні підрозділи, призначені для проведення специ-фічних робіт, пов'язаних з аваріями техногенного і природного характеру, а також для аварійно-відновлювальних робіт на об’єк-тах господарювання.

Об'єктові спеціалізовані формування створюються на об’єк-тах господарювання і складаються зі спеціалізованих підрозділів, які виконують завдання по ліквідації аварій, а також здійснюють аварійно-відбудовні роботи у випадку надзвичайних ситуацій безпосередньо за профілем даного підприємства.

До спеціалізованих формувань і аварійних служб міністерств і відомств відносяться:

—        пошуково-рятувальні формування, гірничорятувальні, га-зорятувальні, спеціалізовані буксири-рятувальники, водолазноря-тувальні й ін.);

—        аварійно-відбудовні формування, відбудовні поїзди, держа-вний аварійно-технічний центр Державного департаменту з пи-тань атомної енергетики, аварійно-відбудовні бригади у складі підприємств з обслуговування автодоріг, об’єктів електрозв'язку, електроенергетики, трубопровідного транспорту, комунального і водяного транспорту;

—        формування і служби протипожежної охорони;

—        служба медицини катастроф — державна служба медицини катастроф (ДСМК).

ДСМК призначена для:

—        надання громадянам безкоштовної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру;

—        організації і проведення комплексу санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій;

—        збирання, аналізу, обліку і передачі інформації про медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій;

—        забезпечення охорони здоров'я персоналу, який бере участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

—        проведення науково-дослідної роботи, пов'язаної з удоско-наленням форм і методів організації надання екстреної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.

Для виконання цих завдань створюється ГСМК на двох рів-нях: державному і територіальному.

 

 

17