Главная->Цивільна оборона->Содержание->1.3.5.1. ВІЙСЬКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Цивільна оборона (частина 1)

1.3.5.1. ВІЙСЬКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

Війська ЦО України створюються відповідно до Зако-ну України «Про війська Цивільної оборони» і становлять ядро найбільш підготовлених і мобільних сил. Чисельність військ ви-значається з урахуванням потреби й особливостей району при-значення.

До 1992 року частини ЦО входили до складу Збройних Сил і підкорялися міністру оборони. 28.01.1992 р. постановою Кабіне-ту Міністрів України «Про війська ЦО» частини ЦО були підпо-рядковані штабу ЦО України.

До складу військ ЦО України входять:

—        чотири окремі мобільні механізовані бригади, одна з них навчальна;

—        чотири окремих мобільних механізованих полки;

—        дев'ять окремих аварійно-рятувальних батальйонів;

—        Регіональний рятувально-координаційний центр;

—        два вузли зв'язку МНС України.

Військові частини мають свої зони відповідальності і дисло-куються у великих містах і промислових центрах — у містах Ки-їв, Донецьк, Кіровоград, Вінниця, Хмельницький, А.Р. Крим, Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Луганська, Львівська, Сумська і Рівненська області.

 

Основними завданнями військ ЦО є:

—        здійснення заходів щодо підтримки органів управління, сил і засобів військ ЦО в стані постійної готовності до виконання по-ставлених завдань;

—        нагромадження, розміщення, зберігання і своєчасне віднов-лення військової і спеціальної техніки, інших матеріально-технічних засобів, призначених для проведення РІНР у мирний і воєнний час;

—        проведення РІНР у зонах надзвичайної екологічної ситуа-ції, вогнищах ураження і районах стихійного лиха;

—        проведення піротехнічних робіт, пов'язаних з ліквідацією вибухонебезпечних предметів;

—        участь в обороні України, захист її суверенітету, територіа-льної цілісності і недоторканності в межах її компетенції.

Діяльність військ ЦО базується на принципах:

—        гуманізму і милосердя, пріоритетності завдань порятунку життя й охорони здоров'я людей, природного середовища в умо-вах виникнення НС;

—        поваги до людини, її прав і свобод;

—        забезпечення безпеки людей при проведенні РІНР в умовах ліквідації наслідків НС;

—        підтримки екологічної безпеки;

—        об’єднання заходів добровільності комплектування і зага-льної військової повинності.

Війська ЦО зобов'язані:

—        брати участь у заходах, спрямованих на попередження і лі-квідацію наслідків НС;

—        готувати сили і засоби для попередження і ліквідації нас-лідків НС;

—        здійснювати РІНР по оперативній локалізації наслідків НС, у тому числі і на територіях держав, з якими укладені відповідні угоди;

—        брати участь у локалізації і ліквідації великих лісових і торф'яних пожеж;

—        проводити роботи з санітарної обробки населення, спеціа-льної обробки техніки й іншого майна, знезаражування будинків, споруд і територій;

—        забезпечувати зберігання вантажів, які надходять у зону НС, гуманітарну допомогу;

—        забезпечувати населення, що постраждало від наслідків НС, продуктами, водою, предметами першої необхідності, тим-часовим житлом, а також надавати медичну допомоги;

—        брати участь у здійсненні заходів щодо евакуації населен-ня, матеріальних і культурних цінностей із зон НС;

—        здійснювати радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку у вогнищах ураження, зонах зараження і катастрофічної повені, a також на маршрутах до них;

—        брати участь у проведенні науково-дослідних, конструк-торських робіт, пов'язаних зі створенням, випробуванням і впро-вадженням нових технічних засобів, необхідних для захисту те-риторії держави і її населення при виникненні надзвичайних ситуацій, а також технології проведення РІНР;

—        брати участь у здійсненні карантинних заходів у випадку епідемій, епізоотій і епіфітотій.

Комплектування військ ЦО здійснюється на підставі Закону України «Про загальну військову повинність і військову служ-бу», а також за контрактом.

 

 

16