Главная->Цивільна оборона->Содержание->1.3.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА I ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Цивільна оборона (частина 1)

1.3.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА I ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

Цивільна оборона України організована і функціонує за територіально-виробничим принципом (схема 1.1).

Територіальний принцип полягає у створенні Цивільної обо-рони в масштабі держави і на територіях відповідно до адмініст-ративно-територіального поділу України.

Виробничий — в організації і функціонуванні Цивільної обо-рони у всіх галузях зайнятості населення (від міністерств та ін-ших центральних органів до об'єктів господарювання).

Керівництво Цивільною обороною України відповідно до її устрою покладається на Кабінет Міністрів України, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади. Рада Міністрів Авто-номної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, керів-ників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкованості.

Начальником Цивільної оборони України є прем’єр-міністр України, а його заступником — керівник центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і справ захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, начальни-ком Цивільної оборони Автономної Республіки Крим є голова Ради Міністрів АРК, начальниками Цивільної оборони згідно з адміністративно-територіальним поділом України є голови міс-цевих державних адміністрацій; начальниками Цивільної оборо-ни в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади на підприємствах, установах і організаціях є їх керівники.

Безпосереднє виконання завдань Цивільної оборони здійсню-ється постійно діючими органами управління зі справ Цивільної оборони, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами і службами Цивільної оборони.

Органи управління зі справ Цивільної оборони, що входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами по-двійного підпорядкування.

 

 

Кабінет Міністрів України

Міністерство з надзвичайних ситуацій і захисту населення

Спеціалізовані формування Цивільної оборони Місцеві органи державної виконавчої влади

Війська Цивільної оборони

Комісія з ТЕБ і НС

Міністерства, які залучаються до виконаннязавдання Цивільної оборони

Територіальні управління (штаби) Цивільної оборони

 

 

Закон і положення про Цивільну оборону визначають повно-важення органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організації з питань Цивільної оборони. Кабінет Міністрів України:

—        забезпечує здійснення заходів для попередження надзви-чайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

—        розподіляє міста і території за групами, а юридичних осіб — за категоріями відносно реалізації заходів для Цивільної оборони;

—        створює резерви засобів індивідуального захисту і майна Цивільної оборони, матеріально-технічних та інших фондів на випадок надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час, а також визначає їх обсяг і порядок використання;

—        уживає заходів по забезпеченню готовності органів управ-ління зі справ Цивільної оборони, сил і засобів Цивільної оборо-ни до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

—        створює єдину систему підготовки органів управління зі справ Цивільної оборони, сил Цивільної оборони і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

—        визначає порядок створення спеціалізованих професійних і невоєнізованих пошуково-рятувальних формувань;

—        задовольняє мобілізаційні потреби військ, органів управ-ління зі справ Цивільної оборони й установ Цивільної оборони.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміні-страції, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у ме-жах своїх повноважень забезпечують вирішення питань Цивіль-ної оборони, здійснення заходів для захисту населення і міс-цевості під час надзвичайних ситуацій, сприяють органам управ-ління зі справ Цивільної оборони у виконанні покладених на них завдань.

Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і зі справ захисту населення від наслідків Чорнобильсь-кої катастрофи:

—        забезпечує здійснення державної політики у сфері Цивіль-ної оборони, захисту населення і місцевостей від наслідків над-звичайних ситуацій, попередження цих ситуацій;

—        організовує розробку і здійснення відповідних заходів для Цивільної оборони;

—        керує діяльністю підлеглих йому органів управління зі справ Цивільної оборони і спеціалізованих формувань, військами Цивільної оборони;

—        здійснює контроль за виконанням вимог Цивільної оборо-ни, станом готовності сил і засобів Цивільної оборони, проведен-ням рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виник-нення надзвичайних ситуацій;

—        координує діяльність центральних органів виконавчої вла-ди, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих дер-жавних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самовряду-вання і юридичних осіб по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведенню пошуку і порятунку людей;

—        здійснює оповіщення населення про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування ві-домчих територіальних і локальних систем оповіщення;

—        здійснює навчання населення, представників органів управління і сил Цивільної оборони з питань захисту і дій у над-звичайних ситуаціях;

—        організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення військ Цивільної оборони пошуково-рятувальних та інших підле-глих йому спеціалізованих формувань;

—        створює відповідно до законодавства підприємство по ви-робництву спеціальної та аварійно-рятувальної техніки, засобів захисту населення і контролю тощо.

Керівництво підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і підпорядкованості, забезпечує своїх працівників засобами індивідуального і колективного захисту, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи Цивільної оборони і несе пов'язані з цим матеріальні і фінансові витрати в порядку й обсягах, перед-бачених законодавством.

Радіаційні, хімічні і вибухонебезпечні підприємства додат-ково створюють локальні системи виявлення загрози виник-нення надзвичайної ситуації й оповіщення персоналу і насе-лення, що проживає в зонах можливого ураження, здійснюють інженерно-технічні заходи, які зменшують ступінь ризику ви-никнення аварій, пожеж, і несуть витрати по їх здійсненню в обсягах, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

Власники потенційно небезпечних об'єктів відповідають за захист населення, що проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на цих об'єктах.

 

 

13