Главная->Цивільна оборона->Содержание->1.3.1. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Цивільна оборона (частина 1)

1.3.1. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

Систему Цивільної оборони становлять: — органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесені функції, пов’язані з безпекою і захистом населення, по-передженням, реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

 

 

—        органи повсякденного управління процесами захисту насе-лення в складі міністерств, інших центральних органів виконав-чої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва під-приємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості;

—        сили і засоби, призначені для виконання завдань Цивільної оборони;

—        фонди фінансових, медичних і матеріально-технічних ре-сурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;

—        системи зв'язку, оповіщення й інформаційного забезпечення;

—        центральний орган виконавчої влади з питань надзвичай-них ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи;

—        курси і навчальні заклади підготовки й перепідготовки фа-хівців та населення з питань Цивільної оборони;

—        служби Цивільної оборони.

Заходи Цивільної оборони поширюються на всю територію України, усі шари населення, а розподіл за обсягом і відповідаль-ністю за їх виконання здійснюється за територіально-виробни-чою ознакою.

 

 

11