Главная->Фінанси->Содержание->10.7. Особливості формування, обліку та використання нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

10.7. Особливості формування, обліку та використання нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

 

Нерозподілений прибуток — це частина отриманого у звітному періоді прибутку, що утворився після нарахування й сплати до бюджету податку на прибуток.

Непокриті збитки утворюються в результаті діяльності підприємства, коли ви-трати перевищують його доходи. У більшості випадків така несприятлива ситуація ймовірна в перші й останні роки існування підприємства.

Нерозподілений прибуток включається до власного капіталу підприємства, тим самим збільшуючи його. Непокриті збитки зменшують власний капітал.

Крім того, існує поняття «використання прибутку». Це частина нерозподіленого прибутку, спрямована на цілі, вказані документами підприємства (статутом, розпо-рядженнями, наказами, протоколами).

Метою створення комерційного підприємства є одержання прибутку. Однак на практиці така мета досягається не завжди. Тому результатом діяльності підприєм-ства, навіть комерційного, може бути як прибуток, так і збиток.

Існують два види факторів впливу на фінансовий результат діяльності підприєм-ства: зовнішні, що не залежать від підприємства, і внутрішні, залежні тільки від нього.

До зовнішніх факторів можна віднести рівень інфляції, втрату або зниження пла-тоспроможності грошової одиниці, а також політична й законодавча нестабільність у країні.

Внутрішні фактори — стратегічне планування, вид товарів (робіт, послуг), а та-кож швидкість їхнього просування на ринку й т.д.

Алгоритм визначення нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) наведено у вигляді схеми (рис. 10.2).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

Доходи

(Дт 70 Кт 79)

 

Витрати

(Дт 79 Кт

рахунків

класів 8 і 9)

 

Фінансовий результат

(Дт залишок 79 рахунка збиток, Кт залишок прибуток)

 

Податок на прибуток

(Дт 79 Кт 98)

 

Нерозподі-

лений

прибуток

(непокритий

збиток)

(Дт 79 Кт 441

або Дт 442 Кт 79)

 

Рис. 10.2. Схема визначення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Головні принципи розподілу прибутку повинні бути закріплені в статутних доку-ментах.

Фактичний розподіл прибутку відбувається на підставі організаційних докумен-тів — наказів, розпоряджень, протоколів зборів власників.

Нерозподілений прибуток може бути використаний:

—        на покриття збитків минулих років;

—        виплату дивідендів;

—        створення резервного фонду;

—        збільшення статутного капіталу;

—        інші цілі, пов’язані з виконанням соціальних програм і розширенням вироб-ництва.

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється на субрахунку 441, непокритих збитків — на субрахунку 442. Використання прибутку відображається на субрахунку 443.

Утворення нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) відбувається в мо-мент кореспонденції з рахунком 79 за підсумками звітного року. При наявності дебе-тового сальдо на рахунку 79 варто говорити про непокриті збитки, кредитового саль-до — про нерозподілений прибуток.

Приклад 10.5. ТОВ «Надія» за результатами звітного року отримало збиток у розмірі 1 470 грн. У I кварталі наступного року фінансовий результат становив 10 000 грн (прибуток). У декларації з податку на прибуток підприємство показало зобов’язання за податком на прибу-ток у розмірі 2 800 грн. Нараховано дивіденди засновникам у розмірі 3 000 грн. У статуті ТОВ передбачене використання нерозподіленого прибутку на такі цілі і в таких розмірах:

—        на покриття збитків — 35%;

—        створення резервного капіталу — 40%;

—        збільшення статутного капіталу — 25%. Операції будуть відображені в обліку (табл. 10.9).

Таблиця 10.9

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п

1 2       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Нараховано податок на прибуток   981      641      2800

 

           

            791      981      2800

 

            Відображено нерозподілений прибуток (10 000 грн — 2800 грн = 7200 грн)  791      441      7200

Розділ 10. Облік власного капіталу

Продовження табл. 10.9

3

4

5 6       Нараховано дивіденди         443      671      3000

 

            Відображено відрахування на покриття збитків [(7200 грн — 3000 грн) х 35% = 1470 грн]  441      442            1470

 

            Створено резервний капітал

[(7200 грн — 3000 грн) х 40% = 1680 грн]            443      43        1680

 

            Спрямовано прибуток на збільшення статутного

капіталу

[(7200 грн — 3000 грн) х 25% = 1 050 грн]           443      40        1050

 

 

9