Главная->Фінанси->Содержание->10.6. Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

10.6. Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу

 

 

Резервний капітал підприємства — це сума резервів, створених відповідно до за-конодавства або на підставі установчих документів за рахунок нерозподіленого при-бутку.

Обов’язковість створення резервного капіталу (резервного фонду) передбачена законодавчо. Підприємства формують резервний капітал як гарантію виконання сво-їх зобов’язань.

Мінімальний розмір резервного капіталу для господарських товариств (АТ і ТОВ) визначено на рівні 25% величини статутного капіталу. Підприємство може за-фіксувати в установчих документах інший розмір резервного капіталу, однак він не повинен бути меншим від законодавчо встановленого рівня.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду також визначається в уста-новчих документах підприємства й не може бути меншим ніж 5% чистого прибутку, отриманого підприємством за звітний рік.

При цьому Господарським кодексом (ст. 87) для господарських товариств перед-бачено можливість формувати фонди розвитку на підставі установчих документів. Оскільки законодавством не визначено переліку фондів, підприємство в установчих документах може передбачити напрями використання прибутку, що був отриманий в результаті господарської діяльності (після сплати встановлених законом податків, зборів, покриття збитків), і нормативи відрахувань у створені фонди.

Для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу використовуєть-ся рахунок 43 «Резервний капітал»:

—        за кредитом рахунка 43 відображається створення резервного капіталу;

—        за дебетом рахунка 43 — його використання.

Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець звітно-го періоду. Для обліку резервного капіталу за видами і напрямами використання під-приємство на свій розсуд може або вести аналітичний облік, або відкривати до цього рахунка додаткові субрахунки.

Наприклад, підприємство відповідно до установчих документів може створити резервний фонд, спрямований на виконання якої-небудь програми. Припустимо, на виконання програми по поліпшенню технічного стану підприємства й переозброєн-ню. А оскільки технічне переозброєння підприємства — процес тривалий, бухгалте-рові доцільно відкрити субрахунок, на якому будуть акумулюватися необхідні ко-шти. Із цією метою підприємство й відкриє, наприклад, субрахунок 431 «Резерв на капітальні інвестиції».

Як уже зазначалося, резервний капітал формується за рахунок щорічних відраху-вань у резервний фонд не менше ніж 5% чистого прибутку. При цьому чистий при-буток розраховується як алгебрична сума прибутку від звичайної діяльності й над-звичайного прибутку, надзвичайного збитку й податків з надзвичайного прибутку.

Іншими словами, чистий прибуток відображається в ряд. 220 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», що розраховується в такий спосіб:

ряд. 220 = ряд. 190 + ряд. 200 — ряд. 205 — ряд. 210,

де ряд. 190 — отриманий підприємством у результаті господарської діяльності при-буток протягом звітного періоду за вирахуванням податку на прибуток;

ряд. 200 — сума надзвичайних доходів (наприклад, сума страхових відшкодувань від стихійних лих, пожеж);

ряд. 205 — сума надзвичайних витрат (збитки від стихійних лих за вирахуванням суми відшкодування);

ряд. 210 — сума податку на прибуток від надзвичайної діяльності.

Рішення про напрями використання резервного капіталу приймається власника-ми підприємства.

Резервний капітал може бути використаний:

—        на збільшення статутного капіталу;

—        виплату дивідендів по привілейованих акціях;

—        погашення боргів при ліквідації товариства;

—        покриття непередбачених витрат у випадку недостатності прибутку.

озділ 10. Облік власного капіталу

Приклад 10.4. Підприємство за підсумками звітного року отримало чистий прибуток у роз-мірі 50 000 грн. Відповідно до установчих документів, відрахування до резервного фонду ста-новлять 5% чистого прибутку.

Використання коштів резервного фонду буде відображено в таблиці (табл. 10.8).

Таблиця 10.8

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                        Кредит

 

1          Спрямовано прибуток на створення резервного фонду

(50 000 х 5%) 443 «Прибуток, ви-користаний у звіт-ному році»            43 «Резервний ка-пітал»      2500

2          Відображення   використання   ре-зервного капіталу для збільшення прибутку з метою покриття непе-редбачених витрат   43 «Резервний ка-пітал»      441 «Нерозподіле-ний прибуток»   500

3          Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу           43 «Резервний ка-пітал»      40 «Статутний ка-пітал»           1 000

4          Відображено використання резерв-ного капіталу на виплату дивіден-дів по привілейованих акціях            43 «Резервний ка-пітал»      441 «Нерозподіле-ний прибуток»   1 000

 

 

8