Главная->Фінанси->Содержание->СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.         Закон України під 16.07.1999 р. за № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

2.         Закон України від 06.07.1995 р. за № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг», зі змінами та доповненнями.

3.         Кодекс законів про працю України.

4.         Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. за № 108/95, зі змінами та до пов-неннями.

5.         Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. за № 504/96-ВР.

6.         Закон України «Про індексації грошових доходів населення», у редакції від 25.04.1997 р. за № 234/97-ВР.

7.         Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. за № 400/97-ВР.

8.         Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. за № 1533-III.

9.         Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 р. за № 2240-III.

10.       Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

від 21.09.1999 р. за № 1105-ХIV.

11.       Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. за № 2050-III.

12.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

13.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

14.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

15.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

16.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затв. на-казом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

17.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом Мініс-терства фінансів України від 27.04.2000 р. за № 92.

18.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. за № 242.

19.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. за № 246.

20.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. за № 237.

21.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затв. наказом Мініс-терства фінансів України від 31.01. 2000 р. за № 20.

22.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затв. наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. за № 91.

23.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затв. наказом Міністерства фінансів України під 28 07.2000 р. за № 181.

писок рекомендованої літератури

24.       План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зі змінами та доповненнями.

25.       Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зі змінами та доповненнями.

26.       Порядок подання фінансової звітності, затв. постановою КМУ від 28.02.2000 р. за № 419.

27.       Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Кваліфікаційні харак-теристики професій працівників бухгалтерського обліку, затв. Міністерством праці та соціаль-ної політики 28.12.2001 р.

28.       Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. поста-новою Правління НБУ від 15.12.2004 р. за № 637.

29.       Наказ Міністерства Статистики України від 15.02.1996 р. за № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій».

30.       Указ Президента України від 12.06.1995 р. за № 436 «Про застосування штрафних санк-цій за порушення норм регулювання обігу готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.1999 р. за № 491/99.

31.       Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. за № 492.

32.       Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затв. постано-вою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р.

33.       Положення про порядок емісії пластикових карток і здійсненні операцій по їхньому ви-користанню, затв. постановою НБУ від 24.09.1999 р. за № 479.

34.       Положення про порядок уцінки й реалізації продукції, що залежалася, із групи товарів широкого вжитку та продукції виробничо-технічного призначення, затв. наказом Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 15.12.1999 р. за № 149/300.

 

35.       Інструкція з інвентаризації основних коштів, нематеріальних активів, товарно-мате-ріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків, затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. за № 69, зі змінами й доповненнями.

36.       Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за № 889-ІV.

37.       Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо по-датку з доходів фізичних осіб, затв. наказом ДПАУ 22.09.2003 р. за № 442.

38.       Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

39.       Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затв. наказом Мінстату України від 07.07.1995 р. за № 171.

40.       Порядок розрахунку середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ від 08.02.1995 р. за № 100.

 

41.       Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, затв. постановою КМУ під 26.09.2001 р. за № 1266.

42.       Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками та службовцями по заробітній платі» від 22.05.1996 р. за № 144.

43.       Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування окремих видів гос-подарських операцій, затв. постановою КМУ від 03.11.1998 р. за № 1740.

44.       Інструкція про порядок вирахування й сплати підприємствами, установами, організа-ціями й громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їхнього надходження до Пенсійного фонду України, затв. постановою Правління Пенсійного фонду України від 03.06.1999 р. за № 4–6.

45.       Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затв. Наказом МФУ від 13.03.1998 р. за № 59.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

46.       Постанова КМУ від 23.04.1999 р. за № 663 «Про норми відшкодування витрат на від-рядження в межах України та за кордон».

47.       Методичні рекомендації із застосування облікових реєстрів бухгалтерського обліку, затв. наказом МФУ від 29.12.2000 р. за № 356.

48.       Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затв. наказом Держбуду України від 7.05.2002 р. за № 81.

49.       Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на тран-спорті, затв. наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. за № 65.

50.       Методичні рекомендації з формування складу витрат складу витрат і порядку їх плану-вання в торговельній діяльності, затв. наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. за № 145.

51.       Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промис-ловості, затв. наказом Держкомпромполітики України від 02.02.2001 р. за № 47.

52.       Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 640 с.

53.       Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студен-тів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

54.       Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672 с.

55.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

56.       Голов С. Ф. Управлінський бухгалтерський облік. — К.: Скарби, 1998. — 384 с.

57.       Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: Навч. допомога. — 2-е вид., доп. І перероб. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 584 с.

58.       Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О. В.Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 576 с.

59.       Савченко Е. Н. Касові операції для початківців. — 2-е вид., перероб. — Xарків: Фактор, 2000. — 102 с.

60.       Солошенко Л. Облік запасів відповідно до П(С)БО. — Xарків: Фактор, 2000. — 140 с.

61.       Управлінський облік. Збірник завдань і вправ для студентів спеціальності 7.050106 «Об-лік і аудит» / Н. М. Малюга, І. А. Белоусова та ін. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 256 с.

 

 

54