Главная->Фінанси->Содержание->16.1. Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

16.1. Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів

 

За економічним змістом податки — це фінансові відносини між державою і плат-никами податків з при воду примусового відчуження частини знову створеної вартос-ті з метою формування централізованих фондів грошових ресурсів, необхідних для виконання державою своїх функцій.

Податки — не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та іншими державними фондами. Існують ще обов’язкові платежі, відрахування та внески, яким притаманні риси податків:

1)         податкові платежі: плата за воду, землю — обов’язкові збори, які стягуються з платників за умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платни-ком;

2)         відрахування, внески — обов’язкові збори з юридичних та фізичних осіб, яким притаманні ознаки цільового призначення.

Основними характерними особливостями податків порівняно з обов’язковими платежами є те, що вони:

—        справляються на умовах безповоротності. Повернення податку можливе тіль-ки в разі його переплати або тоді, якщо законодавством передбачено пільги щодо певного податку;

—        мають односторонній характер установлення. Оскільки податок сплачується з метою покриття суспільних потреб, які в основному відокремлені від індиві-дуальних потреб конкретного платника, то він є індивідуально безповоротний. Сплата податку не породжує зустрічного зобов’язання держави вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;

—        можуть бути сплаченими лише до бюджету, а не до іншого грошового центра-лізованого або децентралізованого фонду;

—        не мають цільового призначення;

—        є виключно атрибутом держави і ґрунтуються на актах вищої юридичної сили.

Отже, податки — це обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються держа-вою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу час-тини вартості валового внутрішнього продукту й акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

Податки і збори, передбачені податковою системою України, згруповані в табл. 16.1.

Кожен вид податків має свої специфічні риси і функціональне призначення та займає окреме місце в податковій системі.

Класифікацію податків наведено на рис. 16.1.

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Таблиця 16.1

Види податків і зборів, передбачених податковою системою України

 

Загальнодержавні податки та збори,         Місцеві податки і збори

інші обов’язкові платежі      

 

1. Податок на додану вартість         1. Податок з реклами

2. Акцизний збір       2. Комунальний податок

3. Податок на прибуток       3. Готельний збір

4. Мито          4. Збір за паркування автотранспорту

5. Плата за землю     5. Ринковий збір

6. Податок з доходів фізичних осіб 6. Збір за право використання місцевої сим-

7. Податок з власників транспортних засобів       воліки

та інших самохідних машин і механізмів    7. Збір за право проведення місцевого аукціо-

8. Збір за геологорозвідувальні роботи, вико-       ну, конкурсного розпродажу й лотерей

нані за рахунок державного бюджету        8. Збір за видачу дозволу на розміщення

9. Збір за спеціальне використання природ-        об’єктів торгівлі та сфери послуг

них ресурсів   9. Збір за право проведення кіно- і телезйомок

10. Збір за забруднення навколишнього се-          10. Збір за участь в бігах на іподромі

редовища       11. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тота-

11. Збір на обов’язкове соціальне страхування     лізаторі на іподромі

12. Збір на обов’язкове державне пенсійне          12. Збір за проїзд по території прикордонних

страхування   областей автотранспорту, що прямує за кор-

13. Плата за торговий патент на деякі види         дон

підприємницької діяльності 13. Збір за видачу ордера на квартиру

14. Фіксований сільськогосподарський пода-      14. Курортний збір

ток      15. Збір з власників собак

15. Збір на розвиток виноградарства, садівни-   

цтва і хмелярства     

16. Єдиний збір, який справляється в пунктах    

пропуску через кордон України     

17. Збір за використання радіочастотного ре-     

сурсу України           

18. Податок на нерухоме майно    

19. Податок на промисел    

20. Державне мито  

21. Єдиний податок

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Податки на доходи та прибутки — обов’язкові збори, які стягуються з чистого доходу з фізичних і юридичних осіб у момент його отримання. Безпосередніми об’єктами оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток чи валовий дохід підприємства

 

За економічною ознакою об’єкта оподаткування

 

Податки на споживання — обов’язкові збори, які стягуються в процесі споживання товарів, робіт та послуг, причому їхня плата не залежить від результатів фінансово-господарської діяльності, а від розміру споживання. Вони справляються у вигляді непрямих податків

 

Податки на майно — обов’язкові збори, які стягуються внаслідок наявності конкретного виду майна, що перебуває в приватній, колективній та державні формі власності (податок на нерухоме майно, податок з власників транспортних засобів)

 

За економічним

змістом

(за формою

взаємовідносин

платника і

держави)

 

Прямі податки — обов’язкові платежі, які напряму сплачуються платником до бюджету держави залежно від розміру об’єкта оподаткування. Причому сплата такого податку призводить до вартісного зменшення об’єкта оподаткування (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок на нерухоме майно, плата за землю, податок з власників транспортних засобів)

Непрямі податки — обов’язкові платежі, які сплачуються платниками опосередковано через цінові механізми, причому сума податку не зменшує об’єкта оподаткування, а збільшує ціну товару (ПДВ, акцизний збір, мито)

 

 

 

За ознакою

органів

державної

влади, які їх

установлюють

 

Загальнодержавні податки — обов’язкові платежі, які встанов-люються найвищими органами влади в державі і є обов’язковими до сплати за єдиними ставками на всій території України. Ці податки можуть формувати доходну частину як державного, так і місцевого бюджетів

Місцеві податки та збори — обов’язкові платежі, які встановлюються місцевими органами влади і є обов’язковими до сплати за встановленими ставками тільки на певній території. Місцеві податки та збори надходять виключно до місцевих бюджетів

 

Податки  з  юридичних  осіб   (податок  на прибуток,  комунальний податок)

 

 

 

Податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб, податок на промисел)

 

 

Змішані (плата за землю, податок з власників транспортних засобів)

Рис. 16.1. Класифікація податків

 

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

 

 

48