Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Тести для самоконтролю

 

1.         До адміністративних витрат належать:

1)         витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування, визнані штрафи, пені, нестачі і втрати від псування цінностей;

2)         плата за розрахункове обслуговування в банку, плата за юридичні послуги, визна-ні штрафи та пені, суми безнадійної дебіторської заборгованості, витрати на ремонт тари;

3)         витрати на службові відрядження апарату управління, витрати на зв’язок, витрати на врегулювання спорів у судових органах, амортизація нематеріальних активів загаль-ногосподарського призначення.

2.         До витрат на збут належать:

1)         витрати пакувальних матеріалів для підготовки до збуту готової продукції, витрати на рекламу і дослідження ринку, винагорода за аудиторські послуги;

2)         витрати на транспортування готової продукції, витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут продукції, витрати на рекламу і дослідження ринку, витрати на ремонт тари, витрати на передпродажну підготовку товарів;

3)         витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут, собівартість реалізова-них виробничих запасів, витрати на дослідження і розробки, витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, витрати на врегулювання спорів у су-дових органах.

3.         Що означає бухгалтерський запис —

Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

Кт 20 «Виробничі запаси»:

1)         відображається собівартість реалізованих виробничих запасів;

2)         відображається списання витрат, пов’язаних з реалізацією валюти;

3)         відображається безоплатна передача запасів?

4.         Що означає бухгалтерський запис —

Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»:

1)         відображається нарахування податків, зборів і інших обов’язкових платежів;

2)         відображається відрахування на соціальні заходи з заробітної плати адміністративно-го персоналу;

3)         відображається списання сум витрат на розрахунково-касове обслуговування на ад-міністративні витрати?

5.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в обліку

нарахування амортизації торговельного обладнання»:

1)         Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 131 «Знос основних засобів»;

2)         Дт 93 «Витрати на збут» Кт 131 «Знос основних засобів»;

3)         Дт 93 «Витрати на збут» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

6.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в обліку

сума експортного мита у процесі реалізації готової продукції»:

1)         Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

2)         Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

3)         Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями».

7.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією: «Відображається в об-

ліку нарахування фінансових санкцій за результатами перевірки податковими органами»:

1)         Дебет 91 Загальновиробничі витрати»

Кредит «64 Розрахунки за податками і платежами»;

2)         Дебет 93 «Витрати на збут»

Кредит 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

3)         Дебет 92 «Адміністративні витрати»

Кредит «64 Розрахунки за податками і платежами».

8.         На субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» узагальнюється інформа-

ція про:

1)         собівартість реалізованої іноземної валюти;

2)         втрати за активами та зобов’язаннями підприємства в межах операційної діяльності від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

3)         втрати, що пов’язані зі знеціненням запасів.

9.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається у обліку

нарахування податку на прибуток від звичайної діяльності»:

1)         Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» Кт «64 Розрахунки за податками і платежами»;

2)         Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

3)         Дт 91 «Загальногосподарські витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами».

10. Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в обліку списання реалізованих довгострокових фінансових інвестицій»:

1)         Дт 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

2)         Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

3)         Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції».

 

 

44