Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Практичні вправи для самостійної роботи

 

Вправа 1

На підставі наведених даних відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції і визначте фінансовий результат діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

 

№ з/п

1

2 3 4 5 6          Зміст господарської операції           Сума, грн       Бухгалтерський запис          Дохо-ди, грн            Витра-ти, грн

 

           

           

            Дебет    Кредит        

           

 

            Відвантажено готову продукцію покуп-цям:

– вартість реалізації за цінами реаліза-ції (в т.ч. ПДВ);

– собівартість реалізованої продукції          860 000 500 000                                           

 

            Зараховано на поточний рахунок під-приємства у національній валюті вируч-ку від реалізації продукції, що була здій-снена в попередньому звітному періоді      500 000                                             

 

            Реалізовано основні засоби: – первісна вартість – знос – ціна реалізації (в т.ч. ПДВ) 48 500

3500

42 000                                   

 

            Реалізовано надлишкові виробничі за-паси:

– ціна реалізації (в т.ч. ПДВ);

– собівартість 40 000 24 000                                   

 

            Оголошено дивіденди за довгостроко-вими фінансовими інвестиціями, якими володіє компанія (фінансові інвестиції облічуються за методом участі в капіталі)  35 000                                   

 

            Нараховано дебіторську заборгованість орендарів за надані в операційну оренду активи (в т.ч. ПДВ)            42 000                                   

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 1

7

8 9

10 11

12 13   Нараховано штрафні санкції за несво-єчасну сплату до бюджету податку на прибуток         3600                                      

 

            Нараховано банком відсотки за користу-вання короткотерміновим кредитом            12 000                                    

 

            Повернуто готову продукцію від покуп-ців:

– собівартість

– ціна реалізації (в т.ч. ПДВ)           35 000 72 000                                   

 

            Виявлено збитки минулих років                   1500

 

            Нараховано податок на прибуток у бух-галтерському обліку (сума податку на прибуток за даними податкового обліку)  30000                                    

 

            Здійснено відрахування до резервного фонду (5% від суми чистого прибутку)           ?                                             

 

            Нараховано дивіденди акціонерам (за-гальна сума дивідендів становить 40% чистого прибутку)   ?                                              

Вправа 2

На підставі наведених даних визначте суму інших доходів підприємства, класифікуйте до-ходи:

—        дохід від реалізації готової продукції (виручка, в т.ч. ПДВ) — 860 000 грн;

—        дохід від реалізації послуг (виручка, в т.ч. ПДВ) — 145 000 грн;

—        дохід від реалізації іноземної валюти — 23 000 грн;

—        дохід від операційної оренди активів — 14 000 грн;

—        штрафи, визнані боржниками — 4000 грн;

—        дохід від безоплатно одержаних оборотних активів — 25 000 грн;

—        дохід від списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної дав-ності, — 17 500 грн;

—        дохід від інвестицій у дочірні підприємства — 43 700 грн;

—        дохід від реалізації необоротних активів — 63 870 грн;

—        дохід від безоплатно одержаних необоротних активів — 34 560 грн;

—        дохід від реалізації фінансових інвестицій — 52 340 грн.

Вправа 3

Визначте результат від реалізації товарів на оптовому торговельному підприємстві на під-ставі наведених даних:

—        отримано товар від постачальника на суму 450 000 грн ( в т.ч. ПДВ);

—        отриманий від постачальника товар реалізовано покупцеві, вартість реалізації за ціна-ми реалізації — 875 000 грн (в т.ч. ПДВ). Покупець частково оплатив за реалізований товар у сумі 400 000 грн і повернув частину товару, що не відповідав вимогам щодо якості на суму 4500 грн;

—        від іншого покупця отримано платіж за раніше відвантажений товар — 345 600 грн, в т.ч. ПДВ. Цьому покупцеві надано знижку відповідно до договору за дострокову опла-ту, розмір знижки 3% від вартості реалізації за ціною реалізації.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Вправа 4

Підприємство «Податковий рай» надає аудиторські послуги. В жовтні 2008 р. підприєм-ство надало аудиторські послуги ТзОВ «Тетра». Вартість реалізації послуг за цінами реаліза-ції, згідно з актом виконаних робіт, становила 38 700 грн, в т.ч. ПДВ (акт виконаних робіт під-писано). Також у жовтні 2008 р. підприємство надало аудиторські послуги ВАТ «Дніпрогаз» на суму 78 900 грн (акт виконаних робіт у жовтні не підписано). 03.10.2008 р. підприємство отримало авансовий платіж від ТзОВ «Астра» в сумі 45 670 грн., у т.ч. ПДВ. Визначте суму доходу від реалізації послуг за жовтень 2008 р.

Вправа 5

Підприємство реалізувало обладнання на суму 658 000 грн, у т.ч. ПДВ. Залишкова вар-тість обладнання — 453 800 грн, сума нарахованого зносу на момент реалізації — 45600 грн. Сума дооцінки обладнання на момент реалізації, що рахується як залишок на субрахунку 423 «Дооцінка активів», становила 32 000 грн. Визначте дохід від реалізації обладнання.

Вправа 6

01.10.2008 р. підприємство «Сіріус» отримало оплату від іноземного покупця за реалізо-вану готову продукцію в розмірі 300 000 доларів США. 02.10.2008 р. 50% зарахованої валюти перераховано для обов’язкового продажу, другу частину отримано на поточний валютний ра-хунок. 03.10.2008 р. валюту продано за комерційним валютним курсом 5,6 грн за 1 долар США, грошові кошти отримано на поточний рахунок у національній валюті. Курс НБУ гривні до долара (курси валют умовні):

—        01.10.06 р. — $ 1 : 5,50 грн;

—        02.10.06 р. — $ 1 — 5,52 грн;

—        03.10.06 р. — $ 1 — 5,49 грн;

—        31.10.06 р. — $ 1 — 5,40 грн.

Визначте фінансовий результат від реалізації іноземної валюти за умови, що комісійна ви-нагорода банку становить 2% від суми операції.

Вправа 7

На підставі наведених у реєстрі (табл. 2) господарських операцій даних за рік ВАТ «Гелі-ос» необхідно:

—        оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

—        визначити необхідні суми;

—        вказати назви первинних документів у кожному випадку;

Таблиця 2

 

№ з/п

1 2 3 4 5 6

7 8 9    Зміст господарської операції           Сума, грн

 

            Відображається дохід від реалізації готової продукції, в т.ч. ПДВ           950 000

 

            Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ           ?

 

            Відображається дохід від реалізації виробничих запасів, у т.ч. ПДВ      14 000

 

            Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ           ?

 

            Відображається дохід від відшкодування раніше списаних активів        600

 

            Відображається дохід від виявлених у результаті інвентаризації лишків то-варів        650

 

            Відображається дохід від безоплатно отриманих виробничих запасів  2500

 

            Відображається дохід від реалізації іноземної валюти      452

 

            Відображається сума визнаного доходу від надання об’єктів основних засо-бів у операційну оренду, в т.ч. ПДВ         13000

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2

10        Відображаються податкові зобов’язання відносно доходу від орендних опе-рацій    ?

11        Відображається дохід від операційної курсової різниці    523

12        Відображається дохід від операції визнання штрафу постачальником за по-рушення термінів поставки матеріальних цінностей       1500

13        Відображається дохід від безоплатно отриманого комп’ютера (справедлива вартість комп’ютера — 4600 грн)        ?

14        Відображаються доходи від участі в капіталі, одержані за інвестиціями в дочірнє підприємство ВАТ «Північне сяйво»       12 000

15        Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків за фінансовими інвестиціями до погашення. Номінальна вартість облігацій — 15 000 грн, купонна ставка — 9%. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року  ?

16        Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків на основні засоби, що надані у фінансову оренду ТозВ «Промінь»  820

17        Відображаються доходи, що одержані від реалізації 100 акцій підприємства «Озон» за ціною 20 грн за одну акцію, собівартість придбання цих акцій — 18 грн за одну акцію. Акції було придбано у поточному році з метою по-дальшого перепродажу  ?

18        Відображаються доходи від реалізації основних засобів ТозВ «Ультрафіо-лет». Вартість реалізації — 24 000 грн, в т.ч. ПДВ, первісна вартість — 20 000 грн, знос на момент реалізації — 15 500 грн.        ?

19        Відображається дохід, одержаний від неопераційних курсових різниць           455

20        Відображаються доходи від безоплатно отриманих комплектів спецодягу для робітників, зайнятих у основному виробництві      12 500

21        Відображаються доходи від дооцінки поточних фінансових інвестицій (ак-цій ВАТ «Сонячний зайчик»)            632

22        Відображається списання на фінансовий результат доходів від реалізації        ?

23        Відображається списання на фінансовий результат інших операційних до-ходів       ?

24        Відображається списання на фінансовий результат доходів від участі в ка-піталі       ?

25        Відображається списання на фінансовий результат інших фінансових до-ходів          ?

26        Відображається списання на фінансовий результат інших доходів        ?

Вправа 8

На підставі даних для виконання вправи, що подані у фрагменті оборотно-сальдової відо-мості ВАТ «Південь», визначте фінансовий результат діяльності підприємства, визначте суму податку на прибуток за даними фінансового обліку (табл. 3).

Таблиця 3

 

Рахунок          Обороти за період, грн

 

            Дебет  Кредит

701 «Дохід від реалізації готової продукції»           1 548 000        1 548 000

702 «Дохід від реалізації товарів»    45 000 45 000

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Продовження табл. 3

704 «Вирахування з доходу»           3 000   3 000

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»          450      450

712 «Дохід від реалізації оборотних активів»        750      750

713 «Дохід від операційної оренди активів»         1200    1200

714 «Дохід від операційної курсової різниці»        240      240

715 «Отримані штрафи, пені, неустойки»  15 700 15 700

716 «Відшкодування раніше списаних активів»    650      650

723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства»          25 000 2500

731 «Дивіденди отримані»  5000    5000

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»  450      450

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»    750      750

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»    890      890

901 «Собівартість реалізованої готової продукції  900 000           900 000

902 «Собівартість реалізованих товарів»   24 000 24 000

92 «Адміністративні витрати»        65 000 65 000

93 «Витрати на збут»           25 000 25 000

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»           350      350

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»     460      460

945 «Втрати від операційної курсової різниці»     270      270

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»     420      420

95 «Відсотки за кредит»       750      750

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 375      375

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»    760      760

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»          990      990

791 «Результат основної діяльності»          ?          ?

792 «Результат фінансових операцій»        ?          ?

793 «Результат іншої звичайної діяльності»           ?          ?

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»       ?          ?

441 «Нерозподілені прибутки»        ?          ?

442 «Непокриті збитки»       ?          ?

РОЗДІЛ 15. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання щодо сутності, оцінюван-ня, класифікації, методології обліку собівартості реалізованої продукції, операційних витрат, витрат іншої звичайної діяльності, витрат від надзвичайної діяльності, витрат на сплату податку на прибуток.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          характеристику об’єктів, що обліковуються на рахунках обліку витрат;

•          порядок формування собівартості реалізованої продукції;

•          номенклатуру статей загальновиробничих витрат;

•          номенклатуру статей адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності;

•          склад витрат іншої звичайної діяльності, фінансових витрат, інших витрат;

•          види надзвичайних витрат;

•          кореспонденцію рахунків за операціями формування та списання витрат діяль-ності;

•          порядок складання первинних документів з обліку формування та списання ви-трат підприємства і окремих його підрозділів.

Студенти повинні вміти:

•          складати первинні документи, що підтверджують накопичення та списання витрат;

•          характеризувати об’єкти, що обліковуються на рахунках класу 9 «Витрати ді-яльності», на рахунках класу 8 «Витрати за елементами»;

•          розраховувати суми загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, інших витрат відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати»;

•          визначати суми надзвичайних витрат;

•          відображати інформацію про витрати у фінансовій звітності.

Основні терміни

Адміністративні витрати — це витрати, пов’язані з обслуговуванням виробни-цтва і управління ним у масштабі всього підприємства.

Витрати — зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збіль-шення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Витрати на збут — витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом продукції (това-рів, робіт, послуг).

Елемент витрат — сукупність економічно однорідних витрат.

Загальновиробничі витрати — це витрати, пов’язані з обслуговуванням основних і допоміжних виробництв (цехів) підприємств і управління ними.

Розділ 15. Облік витрат діяльності

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років чи операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Об’єкт витрат — продукція, роботи, послуги чи вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їхнім виробництвом (виконанням) витрат.

Прямі витрати — витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкрет-ний об’єкт витрат економічно доцільним шляхом.

15.1. Економічна сутність та класифікація витрат

В економічній теорії існують різні точки зору щодо сутності витрат, що поясню-ється різними підходами в поглядах на природу економічного буття. Базовими під-ходами до визначення вартості матеріальних благ в економічній теорії є витратний і маржиналістський.

Витратний підхід у теорії вартості реалізовували в своїх працях Д. Рікардо, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін. Витратами, за К. Марксом, є сума витрат минулої (уре-чевленої в засобах виробництва) праці і безпосередньо живої праці, що витрачена на виробництво товару. Це дійсні витрати виробництва (c + v + m). На відміну від дій-сних витрат виробництва як витрат минулої і безпосередньо живої праці, К. Маркс визначає їхнє друге значення як капіталістичних витрат на виробництво (c + v). Тре-тє значення витрат виробництва, за К. Марксом, — це витрати виробництва у зна-ченні ціни виробництва (c + v + p). Ціна виробництва — це ціна, яка необхідна для того, щоб в умовах капіталізму товар потрапляв на ринок. Таким чином, виведена К. Марксом категорія капіталістичних витрат виробництва, що не включає ніяких елементів доданої вартості, і категорія індивідуальних витрат виробництва капіталу, що функціонує (c + v + частина m), характеризують два різні аспекти простого від-творення. Перша з цих категорій характеризує процес простого відтворення на ви-щому рівні абстракції, а друга — процес простого відтворення в умовах господарської практики на мікрорівні, коли йдеться про взаємовідносини капіталістів.

Маржиналістський підхід у теорії вартості, в основу якого покладено принцип корисності товарів і послуг, розглядали А. Маршалл, В. Паретто та інші економісти. На перше місце в аналізі виробництва А. Маршалл поставив попит, тобто потреби людини. Такий підхід передбачає, що місце та роль витрат розглядається в приклад-ному аспекті як складовий елемент ціни, що формується під дією сил попиту і пропо-зиції, тобто під дією сукупності факторів у системі функціонування ринку.

Досі в економічній літературі немає єдиної точки зору щодо правомірності вжи-вання в тих чи інших господарських операціях термінів «затрати» та «витрати». У бухгалтерському обліку поширена диференційована інтерпретація цих понять, і та-ким чином, досягається достовірне формування фінансового результату. Термін «за-трати» вживається, коли йдеться про виробництво, а термін «витрати» застосовують, коли мають на увазі витрати діяльності.

Обґрунтований облік витрат дає змогу керувати діяльністю підприємства, досяга-ти мінімізації витрат і максимізації прибутку. Надзвичайно важливим є впроваджен-ня на підприємстві таких методів обліку витрат, завдяки яким можна контролювати рух продукції, збереженість та раціональне використання матеріальних цінностей і майна.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

У відповідності з п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», витратами звітного періоду визна-ються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, які призводять до змен-шення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Такий підхід відповідає принципам Міжнародних стандартів фінансової звітності та принципу нарахування і відповідності доходів і витрат, що застосовується в національних стандартах обліку і звітності.

Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками. Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та для ціноутворення. Великого значення набуває науково обґрунтована класифікація витрат для забезпечення про-цесу управління ними.

Витрати класифікуються за такими ознаками:

1)         за економічними елементами;

2)         за статтями калькуляції;

3)         за видами діяльності;

4)         за календарним періодом;

5)         за доцільністю;

6)         за способом віднесення на собівартість;

7)         за єдністю складу;

8)         за відношенням до обсягів виробництва;

9)         за відношенням до виробничого процесу. За економічними елементами витрати класифікуються на:

 

—        матеріальні витрати (сировина та основні матеріали, купівельні напівфабри-кати та комплектуючі вироби, паливо, енергія, запасні частини, тара й тарні матеріали, допоміжні матеріали тощо);

—        витрати на оплату праці (заробітна плата за окладами і тарифами, оплата від-пусток та іншого невідпрацьованого часу, премії інші витрати на оплату праці);

—        відрахування на соціальні заходи (відрахування на пенсійне забезпечення, від-рахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання від нещасних випадків на виробництві, відрахування на загально обов’яз-кове державне соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності);

—        витрати на амортизацію (суми нарахованої амортизації необоротних активів);

—        інші операційні витрати (витрати на відрядження, витрати на оплату послуг комерційних банків, послуг зв’язку, витрати на охорону праці тощо).

Принципи класифікації витрат за статтями калькуляції підприємства формують самостійно і самостійно визначають самі статті калькуляції залежно від галузевих особливостей, особливостей виробничого процесу тощо.

Витрати класифікуються:

за видами діяльності на:

—        витрати звичайної діяльності (операційної, фінансової, іншої звичайної);

—        витрати надзвичайної діяльності; за календарним періодом на:

—        поточні (пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції даного періоду);

Розділ 15. Облік витрат діяльності

—        одноразові (пов’язані з підготовкою виробництва). за доцільністю на:

—        продуктивні (доцільні для окремого виробництва, виправдані);

—        непродуктивні (брак продукції, оплата понадурочних робіт, втрати від просто-

їв тощо);

за способом віднесення на собівартість на:

—        прямі (витрати, які безпосередньо включаються до собівартості конкретного виду продукції на підставі первинних документів);

—        непрямі (витрати, які потребують розподілу між видами продукції пропорцій-но вибраній базі, тому що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкрет-ного виду продукції економічно доцільним шляхом);

за єдністю складу на:

—        одноелементні (економічно однорідні витрати, наприклад, паливо, енергія, ма-теріали, заробітна плата);

—        комплексні (складаються з декількох економічних елементів, наприклад, за-гальновиробничі витрати);

за відношенням до обсягів виробництва на:

—        умовно-постійні (змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва);

—        умовно-змінні (не змінюються або майже не змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва);

за відношенням до виробничого процесу на:

—        основні (безпосередньо пов’язані з виробничим процесом виготовлення про-дукції (надання послуг, виконання робіт);

—        накладні ( витрати, що пов’язані з управлінням виробництвом).

15.2. Облік собівартості реалізованої продукції

До складу собівартості реалізованої продукції, згідно з П(С)БО 16 «Витрати», входить виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і понаднормові виробничі витрати.

Для узагальнення інформації про собівартість реалізації використовується ра-хунок 90 «Собівартість реалізації». За дебетом рахунка відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість ре-алізованих товарів (без торговельних націнок), а за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки:

—        901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

—        902 «Собівартість реалізованих товарів»;

—        903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;

—        904 «Страхові виплати».

На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівар-тість реалізованих товарів, яка визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік со-бівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є страхувальниками відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договорів страхування (перестра-хування) при настанні страхових випадків.

Первинними документами для обліку собівартості реалізації є довідки бухгалтерії.

Дані рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображаються в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації показано в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Кореспонденція рахунків з обліку собівартості реалізації

 

№ з/п

1 2

3

4

5 6       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованої продукції           901 «Собівартість ре-алізації»            26 «Готова продук-ція»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованих товарів на підприємствах оптової торгівлі  902 «Собівартість ре-алізованих товарів»         281 «Товари на скла-ді»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі            902 «Собівартість ре-алізованих товарів»  282 «Товари в тор-гівлі»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованих товарів на підприємствах громадського харчування    902 «Собівартість ре-алізованих товарів»  23 «Виробництво»

 

            Відображається списання постійних не-розподілених загальновиробничих вит рат 90 «Собівартість реа-лізації»     91 «Загальновироб-ничі витрати»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізації на фінансові результати    79 «Фінансові резуль-тати»            90 «Собівартість ре-алізації»

15.3. Облік операційних витрат

15.3.1. Облік адміністративних витрат

Витрати, що пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівар-тості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», до складу адміністративних витрат належать ви-трати, що спрямовані на обслуговування і управління підприємством, а саме:

—        загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення зборів акціонерів, представницькі витрати тощо);

—        витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприєм-ством та іншого загальногосподарського персоналу;

—        витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-тивів загальногосподарського призначення (операційна оренда, страхування

Розділ 15. Облік витрат діяльності

майна, амортизація, ремонти, опалення, освітлення, водопостачання, водовід-ведення, охорона тощо);

—        винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

—        витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

—        амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

—        витрати на врегулювання спорів у судових органах;

—        податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів і обов’язкових платежів, що включаються у виробничу собі-вартість продукції, робіт, послуг);

—        плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

—        інші витрати загальногосподарського призначення.

Первинні документи для обліку адміністративних витрат: розрахунки бухгалтерії,

бухгалтерські довідки, рахунки, накладні, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, авансові звіти, акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунки амортизації необоротних активів тощо.

Загальна методика обліку адміністративних витрат полягає в тому, що на першо-му етапі вони групуються на дебеті рахунка 92 «Адміністративні витрати», на другому етапі списуються загальною сумою на рахунок 79 «Фінансові результати». Для потреб управління проводиться групування адміністративних витрат за ознаками прямого або непрямого відношення до того чи іншого виду продукції, центру відповідальності. Вони можуть також групуватися за функціями, що виконуються адміністративним персоналом для забезпечення ефективності процесу управління підприємством.

За дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати».

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат (табл. 15.2).

Таблиця 15.2

Кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Відображається списання виробничих запасів на адміністративні витрати     92   «Адміністративні витрати»        20 «Виробничі запа-си»

2          Відображається нарахування заробітної плати адміністративному персоналу 92   «Адміністративні витрати»        66 «Розрахунки з оп-лати праці»

3          Відображаються відрахування на соці-альні заходи з заробітної плати адміні-стративного персоналу            92   «Адміністративні витрати»      65 «Розрахунки за страхуванням»

4          Відображається нарахування амортиза-ції необоротних активів загальногоспо-дарського призначення            92   «Адміністративні витрати»      13 «Знос необорот-них активів»

5          Відображаються витрати на відряджен-ня управлінського персоналу  92   «Адміністративні витрати»            372 «Розрахунки з підзвітними особами»

6          Відображ

 

43