Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 14.6. Практичний блок Контрольні запитання - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->14.6. Практичний блок Контрольні запитання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

14.6. Практичний блок Контрольні запитання

 

 

1.         Що таке валовий дохід?

2.         Що таке чистий дохід?

3.         Дайте визначення прибутку.

4.         Яке вітчизняне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування облікової інформації про доходи?

5.         Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П(С)БО 15 «Дохід»?

6.         Які надходження згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

7.         Як здійснюється оцінювання доходів за бартерними контрактами?

8.         Охарактеризуйте умови визнання доходу від надання послуг.

9.         Охарактеризуйте умови визнання доходів при цільовому фінансуванні.

 

10.       Дайте визначення операційної діяльності.

11.       Дайте визначення звичайної діяльності.

12.       Що таке надзвичайні події?

13.       Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

14.       Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

15.       Яка інформація узагальнюється на субрахунках 711 «Дохід від реалізації іноземної ва-люти», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», 713 «Дохід від операційної оренди активів»?

16.       Перерахуйте первинні документи для обліку доходів від реалізації.

17.       За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операцій-них доходів?

18.       Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

19.       Дайте визначення методу участі в капіталі.

20.       Яка інформація узагальнюється на субрахунках 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства», 722 «Дохід від спільної діяльності», 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підпри-ємства»?

21.       Які субрахунки має рахунок 73 «Інші фінансові доходи»?

22.       Які доходи входять до складу інших доходів у бухгалтерському обліку?

23.       Яка інформація узагальнюється на субрахунках 741 «Дохід від реалізації фінансових ін-вестицій», 742 «Дохід від відновлення корисності активів», 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів», 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»?

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

24.       Назвіть відомі вам види доходів від надзвичайних подій.

25.       Охарактеризуйте рахунок 79 «Фінансові результати».

26.       Що означає бухгалтерський запис: Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; Кредит 701 «Доходи від реалізації готової продукції»?

27.       Що означає бухгалтерський запис: Дебет 704 «Вирахування з доходу»; Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»?

28.       Що означає бухгалтерський запис: Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; Кредит 702 «Доходи від реалізації товарів»?

29.       Як визначається валовий прибуток підприємства?

30.       Як визначається фінансовий результат від фінансової діяльності?

 

31.       На якому субрахунку рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються фінансові ре-зультати іншої звичайної діяльності?

32.       Якими бухгалтерським записом відображається у обліку нарахування податку на при-буток?

33.       Що таке нерозподілений прибуток?

34.       Охарактеризуйте напрями розподілу нерозподіленого прибутку відповідно до чинного законодавства?

 

35.       Що означає бухгалтерський запис: Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» Кт 43 «Резервний капітал»?

36.       Що означає бухгалтерський запис: Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»?

37.       Назвіть первинні документи, що використовуються для обліку нерозподіленого прибутку?

38.       Як визначається фінансовий результат від надзвичайних подій?

39.       Що таке непокриті збитки ?

Тести для самоконтролю

1.         Що означає бухгалтерський запис —

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Кт 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»:

а)         відображається дохід від реалізації іноземної валюти;

б)         відображається дохід від реалізації інших оборотних активів;

в)         відображається дохід від операційної курсової різниці?

2.         На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформа-

ція про:

а)         доходи від списання кредиторської заборгованості;

б)         суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів;

в)         отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

3.         Визначити валовий прибуток (збиток) на основі наведених нижче операцій:

1.         Відображено дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі на суму 970 000 грн, в т.ч. ПДВ.

2.         Відображено списання собівартості реалізованих товарів на суму 540 000 грн.

3.         Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ ( суму визначити).

а)         268,3 тис. грн;

б)         256,4 тис. грн;

в)         345,2 тис. грн.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

4. Підприємство здійснило такі господарські операції за звітний період:

1.         Відвантажено готову продукцію покупцям на суму 420 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

2.         Собівартість реалізованої продукції становила 260 тис. грн.

3.         Покупцями повернуто продукції, що виявилась браком, на суму 36 тис. грн. Собівар-тість бракованої продукції — 19 тис. грн.

4.         Покупець здійснив оплату за відвантажену в минулому періоді продукцію на суму 560 тис. грн.

Валовий дохід від реалізації продукції в поточному періоді становитиме:

а)         150 тис. грн;

б)         90 тис. грн;

в)         79 тис. грн.

5.         Що означає бухгалтерський запис —

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт 43 «Резервний капітал»:

а)         відображається використання прибутку на збільшення резервного капіталу;

б)         відображається використання прибутку на збільшення статутного капіталу;

в)         відображається використання прибутку на збільшення додаткового капіталу?

6.         На підставі наведених нижче господарських операцій підприємства визначити суму ін-

ших операційних доходів:

1.         Нараховано доходи від реалізації іноземної валюти у сумі 5,6 тис. грн.

2.         Нараховано доходи від операційної оренди активів у сумі 56 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

3.         Нараховано доходи від операційної курсової різниці у сумі 3,5 тис. грн.

4.         Нараховано доходи від спільної діяльності в сумі 79 тис. грн.

5.         Нараховано доходи від реалізації необоротних активів у сумі 46,9 тис. грн.

6.         Нараховано доходи від безоплатно одержаних активів у сумі 24,9 тис. грн.

7.         Нараховано доходи від реалізації фінансових інвестицій у сумі 18,2 тис. грн. Інший операційний дохід в поточному періоді:

а)         43,9 тис. грн;

б)         56,9 тис. грн;

в)         75,1 тис. грн.

7.         Що означає бухгалтерський запис:

Дт 71 «Інший операційний дохід»

Кт 79 «Фінансові результати»:

а)         списуються на фінансові результати інші операційні доходи, що отримані підприєм-

ством у звітному періоді;

б)         списуються на фінансові результати інші доходи, що отримані підприємством у звіт-

ному періоді;

в)         списуються на фінансові результати надзвичайні доходи, що отримані підприємством

у звітному періоді?

8.         На основі наведеного в тесті 6 переліку господарських операцій визначте суму інших до-

ходів підприємства:

а)         42,3 тис. грн;

б)         44,1 тис. грн;

в)         90,0 тис. грн.

9.         Наведіть кореспонденцію рахунків за такою господарською операцією:

«Відображається у обліку нерозподілений прибуток звітного періоду»

а) Дт 79 «Фінансові результати»

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Кт 441 «Нерозподілений прибуток»;

б)         Дт 70 «Доходи від реалізації»

Кт 441«Нерозподілений прибуток»;

в)         Дт 441 «Нерозподілений прибуток»

Кт 79 «Фінансові результати».

10. Що означає бухгалтерський запис —

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»:

а)         відображається у обліку господарська операція нарахування дивідендів інвестором за

інвестиціями, що облічуються за методом участі в капіталі;

б)         відображається у обліку господарська операція нарахування дивідендів інвестором за

інвестиціями, що облічуються за справедливою вартістю;

в)         відображається у обліку господарська операція нарахування дивідендів компанією —

об’єктом інвестування?

 

 

42