Главная->Фінанси->Содержание->14.5. Облік використання прибутку

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

14.5. Облік використання прибутку

Основним узагальнюючим показником діяльності підприємства є чистий прибу-ток. У ринкових умовах максимізація чистого прибутку — головне завдання фінан-сового менеджменту.

Різниця між різними видами доходів і прибутків (кредит рахунка 79 «Фінансові результати») і різними видами витрат (дебет рахунка 79 «Фінансові результати») є

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства. Таким чином, якщо кре-дитовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший за дебетовий, то на суму різниці обліковується нерозподілений прибуток звітного періоду. У випадку, якщо дебетовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший від кредитового обо-роту, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, то таке під-приємство має непокриті збитки.

Нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку, що отриманий за пев-ний період і підлягає розподілу.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» призначений для об-ліку нерозподілених прибутків або непокритих збитків. Кредитове сальдо рахунка означає наявність нерозподіленого прибутку, дебетове — непокритих збитків.

Напрями розподілу нерозподіленого прибутку визначаються власниками під-приємства або їхніми уповноваженими органами згідно з установчими документами. Нерозподілений прибуток може розподілятися у вигляді дивідендів власникам акцій акціонерних товариств у розмірах, що обумовлені установчими документами та збо-рами акціонерів. Одним з головних завдань фінансового менеджменту акціонерних товариств є пошук оптимальних шляхів розподілу прибутку. Важливим принципом є забезпечення можливості реінвестування прибутку. Іншими напрямами розподілу прибутку є: поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу, нараху-вання частини премій за облігаціями тощо. Крім того, прибуток є основним фінансо-вим джерелом реалізації соціальних програм.

Використання прибутку в поточному періоді відображається за дебетом субра-хунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Первинними документами обліку використання прибутку слугують довідки та розрахунки бухгалтерії.

Аналітичний облік за субрахунком 443 «Прибуток, використаний у звітному пе-ріоді» ведеться за напрямами використання. За всіма аналітичними позиціями облік ведеться наростаючим підсумком з початку року.

Кореспонденцію рахунків з обліку нерозподіленого прибутку показано в табл. 14.9.

Таблиця 14.9

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподіленого прибутку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                             Кредит

1          Відображається використання прибут-ку на збільшення резервного капіталу 443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»          43 «Резервний капі-тал»

2          Відображається використання прибут-ку на збільшення статутного капіталу  443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»          40 «Статутний капі-тал»

3          Відображається використання прибут-ку на збільшення пайового капіталу    443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»          41 «Пайовий капітал»

4          Відображається списання частини не-розподіленого прибутку, використано-го у звітному періоді на виплату диві-дендів акціонерам     441 «Прибуток нероз-поділений»   443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 14.9

5          Відображається нарахування дивіден-дів акціонерам за результатами звітного періоду        443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»    671 «Розрахунки за нарахованими диві-дендами»

6          Відображається    операція     покриття збит ків звітного періоду за рахунок ре-зервного капіталу   43 «Резервний капі-тал»           442 «Непокриті збит-ки»

7          Відображається    операція     покриття збитків звітного періоду за рахунок па-йового капіталу       41 «Пайовий капітал»    442 «Непокриті збит-ки»

8          Відображається    операція     покриття збитків звітного періоду за рахунок ін-шого вкладеного капіталу            422 «Інший вкладе-ний капітал»    442 «Непокриті збит-ки»

 

 

41