Главная->Фінанси->Содержание->14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності

 

 

Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для об-ліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також нарахована сума податку на прибуток, що підлягає перераху-ванню до бюджету.

Сальдо рахунка в разі його закриття списується на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

791      «Результат операційної діяльності»;

792      «Результат фінансових операцій»;

793      «Результат іншої звичайної діяльності»;

794      «Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відобра-жається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від ре-алізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття ра-хунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг; ад-міністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відобража-ється списання сум у порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» визначається прибу-ток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом відобража-ється списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунка 97 «Інші витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від над-звичайних подій, що враховуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати використовують тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 «Фінансові результати» дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» і з креди-том рахунків класу 8 «Витрати за елементами» в порядку закриття цих рахунків.

Головною складовою фінансових результатів операційної діяльності є фінансові результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Фінансові результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відобража-ються у обліку таким чином:

1.         Відображається дохід від реалізації готової продукції:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 701 «Доходи від реалізації готової продукції».

2.         Нараховуються податкові зобов’язання за непрямими податками, що включені

до складу доходу (виручки) від реалізації продукції:

Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції» Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

3.         Відображаються у обліку надані знижки покупцям, повернення продукції:

Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

4.         Відносяться чисті доходи від реалізації продукції на фінансові результати:

Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

5.         Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові ре-

зультати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності» Кт 704 «Вирахування з доходу».

6.         Відображається дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

7.         Відображається дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі:

Дт 301 «Каса в національній валюті»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

8.         Відображається дохід від реалізації робіт, послуг:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг».

9.         Нараховуються податкові зобов’язання за непрямими податками, що включені

до складу доходу (виручки) від реалізації товарів:

Дт 702 «Доходи від реалізації готової продукції» Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

10.       Нараховуються податкові зобов’язання за непрямими податками, що включені

до складу доходу (виручки) від реалізації робіт, послуг:

Дт 703 «Доходи від реалізації готової продукції» Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

11.       Відносяться чисті доходи від реалізації товарів на фінансові результати:

Дт 702 «Доходи від реалізації товарів»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

12.       Відносяться чисті доходи від реалізації робіт і послуг на фінансові результати:

Дт 703 «Доходи від реалізації робіт, послуг»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

13.       Відображаються у обліку надані знижки замовникам робіт, послуг:

Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

14.       Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові ре-

зультати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності» Кт 704 «Вирахування з доходу»

Фінансові результати від операційної діяльності формуються також за рахунок фінансових результатів від іншої реалізації, зокрема реалізації іноземної валюти, ре-алізації інших оборотних активів, за рахунок фінансових результатів від операційної оренди активів, від операційної курсової різниці, від отриманих штрафів, пені, не-устойок, відшкодування раніше списаних активів тощо. В результаті здійснення цих операцій отримання доходів формуються кредитові обороти за рахунком 71 «Інший операційний дохід», які потім списуються в порядку закриття рахунка на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».

Щоб визначити валовий прибуток підприємства, необхідно мати інформацію щодо собівартості реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Собівартість реалізації визначається шляхом накопичення інформації на рахунку 90 «Собівартість реалізації». Собівартість реалізації відображається в обліку таким чи-ном:

1.         Відображається собівартість реалізації готової продукції:

Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 26 «Готова продукція».

2.         Списується на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

3.         Відображається собівартість реалізації товарів:

Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів»

Кт 28 «Товари».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

4.         Списується на фінансові результати собівартість реалізованих товарів: Дт 791 «Результат операційної діяльності» Кт 902 «Собівартість реалізованих товарів».

5.         Відображається собівартість виконаних робіт, наданих послуг: Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» Кт 23 «Виробництво».

6.         Списується на фінансові результати собівартість реалізованих робіт, послуг: Дт 791 «Результат операційної діяльності» Кт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Фінансові результати від фінансової діяльності визначаються на субрахунку 792 «Результат фінансових операцій». Для визначення фінансових результатів суми, що заздалегідь зібрані на дебеті рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі» списуються з кредиту вказаних рахунків в дебет субрахунка 792 «Резуль-тат фінансових операцій». Кредитовий оборот субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» формується за рахунок сум, що накопичені в кредиті рахунків 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи». Здійснюються такі бухгалтерські записи:

1.         Дт 72 «Дохід від участі в капіталі» Кт 792 «Результат фінансових операцій»;

2.         Дт 73 «Інші фінансові доходи» Кт 792 «Результат фінансових операцій»;

3.         Дт 792 «Результат фінансових операцій». Кт 95 «Фінансові витрати» ;

4.         Дт 792 «Результат фінансових операцій» Кт 96 «Втрати від участі в капіталі».

Фінансові результати від іншої звичайної діяльності визначаються на субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності». Для визначення фінансових результатів суми, що заздалегідь зібрані на рахунку 97 «Інші витрати» списуються з кредиту вка-заного рахунка на дебет субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності». Кре-дитовий оборот субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності» формується за рахунок сум, що накопичені на кредиті рахунка 74 «Інші доходи». Здійснюються такі бухгалтерські записи:

1.         Дт 74 «Інші доходи» Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

2.         Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» Кт 97 «Інші витрати».

Податок на прибуток від операційної, фінансової, іншої звичайної діяльності вра-ховується у складі витрат на рахунку 98 «Податок на прибуток» за допомогою такого запису:

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

Кт 641 «Розрахунки за податками і платежами»;

Списання на фінансові результати нарахованого податку на прибуток відобража-ється у обліку так:

Дт 79 «Фінансові результати»

Кт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності».

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів звичайної діяльності подано в табл. 14.7.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Таблиця 14.7

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів звичайної діяльності

 

№ з/п

1          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Списується на фінансові результати собівар-       79 «Фінансові            ре-       901   «Собівартість

            тість реалізованої готової продукції            зультати»                   реалізованої   гото-

2                                             вої продукції»

 

            Списується на фінансові результати собівар-       79 «Фінансові            ре-       902   «Собівартість

            тість реалізованих товарів   зультати»                   реалізованих това-

3                                             рів»

 

            Списується на фінансові результати собівар-       79 «Фінансові            ре-       903   «Собівартість

            тість реалізованих робіт, послуг      зультати»                   реалізованих робіт

4                                             і послуг»

 

            Списується на фінансові результати собівар-       79 «Фінансові            ре-       26 «Готова продук-

            тість реалізованої готової продукції (робіт, по-     зультати»                   ція»,

            слуг) у разі, якщо підприємство не використо-                            23 «Виробництво»

5          вує рахунків класу 9 «Витрати діяльності»                       

 

            Списуються на фінансові результати адміні-        79 «Фінансові            ре-       92 «Адміністратив-

            стративні витрати, що мали місце у звітному       зультати»                   ні витрати»

6          періоді                                   

 

            Списуються на фінансові результати витрати      79 «Фінансові            ре-       93    «Витрати    на

7          на збут, що мали місце у звітному періоді  зультати»                   збут»

 

            Списуються на фінансові результати інші ви-      79 «Фінансові            ре-       94   «Інші   витрати

            трати операційної діяльності, що мали місце у     зультати»                   операційної  діяль-

8          звітному періоді                                ності»

 

            Списуються на фінансові результати фінан-         79 «Фінансові            ре-       95 «Фінансові ви-

9          сові витрати, понесені в звітному періоді  зультати»                   трати»

 

            Списуються на фінансові результати витрати      79 «Фінансові            ре-       96    «Витрати    від

            від участі в капіталі, понесені в звітному пе-        зультати»                   участі в капіталі»

10        ріоді                           

 

            Списуються на фінансові результати інші ви-      79 «Фінансові            ре-       97 «Інші витрати»

11        трати, понесені в звітному періоді  зультати»                  

 

            Списуються на фінансові результати витрати      79 «Фінансові            ре-       98 «Податок на при-

            з нарахування податку на прибуток за даними    зультати»                   буток»

            бухгалтерського обліку, понесені в звітному                               

12        періоді                                   

 

            Списуються на фінансові результати витрати      79 «Фінансові            ре-       Рахунки   класу   8

            за елементами, понесені в звітному періоді, у      зультати»                   «Витрати   за   еле-

            разі якщо підприємство не використовує ра-                               ментами»

13        хунків класу 9 «Витрати діяльності»                                 

 

            Списуються на фінансові результати суми ви-     79 «Фінансові            ре-       704  «Вирахування

14        рахувань з доходів від реалізації      зультати»                   з доходу»

 

            Відображається в обліку нерозподілений при-     79 «Фінансові            ре-       441 «Прибуток не-

15        буток звітного періоду          зультати»                   розподілений»

 

            Відображаються в обліку непокриті збитки          442 «Непокриті                     79 «Фінансові ре-

            звітного періоду        збитки»                      зультати»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 14.7

16 17 18 19 20           Списуються на фінансові результати доходи від реалізації, що отримані підприємством у звітному періоді        70 «Доходи від реа-лізації»  79 «Фінансові ре-зультати»

 

            Списуються на фінансові результати інші опе-раційні доходи, що отримані підприємством у звітному періоді            71 «Інший опера-ційний дохід»      79 «Фінансові ре-зультати»

 

            Списуються на фінансові результати доходи від участі в капіталі, що отримані підприєм-ством у звітному періоді        72 «Дохід від участі в капіталі»        79 «Фінансові ре-зультати»

 

            Списуються на фінансові результати інші фі-нансові доходи, що отримані підприємством у звітному періоді            73 «Інші фінансові доходи»  79 «Фінансові ре-зультати»

 

            Списуються на фінансові результати інші до-ходи, що отримані підприємством у звітному періоді            74 «Інші доходи»       79 «Фінансові ре-зультати»

 

 

39