Главная->Фінанси->Содержание->14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій

Надзвичайні події — це такі події, які не повторюються періодично або не очіку-ються в кожному наступному періоді (стихійні лиха, експропріація власності підпри-ємства за кордоном тощо).

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, призна-чено рахунок 75 «Надзвичайні доходи». За кредитом рахунка відображаються суми визнаних відшкодувань, зокрема від страхових компаній, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати».

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

751      «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

752      «Інші надзвичайні доходи».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відобража-ється сума відшкодування втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій в табл. 14.6.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Таблиця 14.6

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                            Кредит

1          Визнано дохід на суму відшкодування страховою компанією збитків, нанесе-них стихійним лихом, згідно з повідо-мленням      377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     751 «Відшкодування збитків від надзви-чайних подій»

2          Визнано дохід у безготівковій формі у вигляді благодійних внесків підприєм-ству для ліквідації наслідків стихійного лиха        311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   751 «Відшкодування збитків від надзви-чайних подій»

3          Відносяться на фінансові результати суми доходів, що отримані внаслідок надзвичайних подій     75 «Надзвичайні до-ходи»        794 «Результат над-звичайних подій»

 

 

37