Главная->Фінанси->Содержание->14.1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

14.1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів

 

Щоб забезпечити життєдіяльність підприємства необхідний кругообіг засобів, окремий етап якого завершується процесом реалізації продукції (робіт, послуг). У процесі реалізації продукції (робіт, послуг) підприємство отримує виручку від реа-лізації. Виручка від реалізації забезпечує безперервне повторення процесу виробни-цтва. Вона є сумою цін реалізованої продукції (робіт, послуг), яка складається з двох частин: собівартості продукції (робіт, послуг) і вартості, створеної живою працею.

Дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний пері-од, що отримується від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Джерелом валового доходу є знову створена живою працею у процесі виробництва вартість. Чистий до-хід відображає вартість виробленого продукту для суспільства. Він визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.

Фінансовими результатами діяльності підприємств є прибутки або збитки. Прибу-ток — це позитивна різниця між доходами від здійснення певної діяльності і витратами на цю діяльність. Прибуток у сучасних умовах є інструментом досягнення цілі діяльнос-ті підприємства — максимізації ринкової вартості підприємства, що виражається в мак-симізації вартості його акцій. Прибуток є основним критерієм ефективності діяльності. Він є джерелом економічного розвитку окремого господарюючого суб’єкта і держави в цілому, оскільки є джерелом національного доходу. Перевищення витрат від госпо-дарської діяльності над доходами від неї призводить до збитків. Збиток — це негативна різниця між доходам від здійснення певної діяльності та витратами на цю діяльність.

Економічна сутність доходу в контексті міжнародних стандартів обліку поля-гає в збільшенні економічних вигод протягом облікового періоду, яке виражається в збільшенні активів чи зменшенні зобов’язань, що призводить до збільшення капіталу підприємства, за винятком внесків до статутного чи додаткового капіталу власників підприємства.

 

 

30