Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

РОЗДІЛ 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо обліку формування, змін та використання власного капіталу підпри-ємства та його складових як основного джерела фінансових ресурсів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          визначення власного капіталу;

•          характеристику рахунків обліку власного капіталу;

•          кошти і джерела формування статутного капіталу;

•          порядок формування статутного капіталу;

•          методологію бухгалтерського обліку формування та змін статутного капіталу;

•          порядок обліку нарахування та сплати дивідендів;

•          документи, які засвідчують оголошення статутного капіталу та здійснення вне-сків засновниками;

•          особливості обліку формування неоплаченого і вилученого капіталу.

Студенти повинні вміти:

•          класифікувати власний капітал;

•          складати первинні документи при здійсненні внесків до статутного капіталу;

•          відображати в обліку операції з формування та використання статутного та па-йового капіталу;

•          відображати в обліку операції з формування та використання додаткового капі-талу та резервного капіталу;

•          відображати в обліку операції з формування та використання нерозподіленого прибутку, виникнення непокритих збитків.

Основні терміни

Власний капітал — це частина активів підприємства, яка залишається після ви-рахування його зобов’язань.

Вилучений капітал — вартість акцій власної емісії, які станом на певний час не розміщені серед акціонерів (вилучені з обігу).

Дарчий капітал — безоплатно отримані активи, безповоротна допомога.

Дивіденди — це платежі, що здійснюються юридичними особами, які є емітентами корпоративних прав, на користь власників корпоративних прав у зв’язку з розподі-лом частини прибутку таких емітентів, розрахованої за правилами бухгалтерського обліку.

Додатковий капітал — незареєстрований капітал (додатково вкладений, резерв-ний капітал, нерозподілений прибуток тощо).

Інвестований капітал — сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, додатково внесений капітал.

Капітал — це вартість, яка має властивість самозростати, приносити додаткову вартість.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Неоплачений капітал — це сума заборгованості власників (учасників) за внеска-ми до статутного капіталу підприємства.

Нерозподілений прибуток — це частина отриманого у звітному періоді прибутку після нарахування й сплати до бюджету податку на прибуток, яка не була розподіле-на між акціонерами, власниками, а реінвестована у підприємство.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності. Формується за рахунок сум пайових внесків членів споживчих товариств, житлово-будівельних кооперативів, сільськогосподарських виробничих кооперативів, кредитних спілок, одержаних в результаті розподілу на паї колективної власності.

Резервний капітал підприємства — це сума резерву, створеного за рахунок нероз-поділеного прибутку, на підставі установчих документів відповідно до чинного за-конодавства.

Статутний капітал — це сума внесків засновників підприємства, що визначає мінімальний розмір майна й гарантує інтереси його кредиторів.

 

 

2