Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

РОЗДІЛ14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання щодо сутності, оціню-вання, класифікації доходів і фінансових результатів, методології обліку доходів від реалізації продукції, інших операційних доходів, фінансових доходів, доходів від над-звичайної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності та від надзви-чайних подій, методології обліку процесів формування і використання прибутку.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          класифікацію доходів та фінансових результатів;

•          характеристику об’єктів, що обліковуються на рахунках доходів і фінансових результатів;

•          порядок визнання доходів і методологію визначення фінансових результатів;

•          кореспонденцію рахунків за операціями визнання доходів і визначення фінан-сових результатів;

Студенти повинні вміти:

•          виконувати кореспонденції рахунків за операціями визнання доходів і визна-чення фінансових результатів;

•          складати первинні документи з обліку доходів і фінансових результатів;

•          заповнювати бухгалтерські реєстри і форми фінансової звітності, що містять інформацію про доходи і фінансові результати діяльності;

•          обчислювати фінансові результати.

Основні терміни

Валовий дохід — це економічна вигода, яку підприємство одержало (або має одер-жати).

Відсотки — плата за використання грошових коштів, їхніх еквівалентів або сум, що є заборгованістю підприємства.

Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власника-ми) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Інвестиційна діяльність — це операції придбання і реалізації необоротних акти-вів, а також таких фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Надзвичайна діяльність — це подія або операція, яка чітко відрізняється від зви-чайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона буде повторюватися періо-дично.

Операційна діяльність — це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — це здійснення операцій, пов’язаних із виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підпри-ємства та забезпечує основну частку його доходу.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх ви-трат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

Роялті — платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патен-тів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначе-ні законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої осо-би, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.

 

 

29