Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Тести для самоконтролю

 

1.         Тарифні сітки:

а)         це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робо-

чого часу;

б)         це шкала кваліфікаційних розрядів і кваліфікаційних коефіцієнтів;

в)         установлюються залежно від посад, що займають керівники, фахівці і службовці, їх-

ньої кваліфікації, умов праці тощо;

г)         містять докладні характеристики основних видів робіт із вказівкою вимог, пропонова-

них до кваліфікації виконавців.

2.         До основних умов застосування погодинної форми оплати праці належить:

а)         можливість точного кількісного обліку результатів праці;

б)         відсутність впливу на результати факторів, що не залежать від трудових зусиль пра-

цівника;

в)         на підприємстві немає можливості збільшення обсягів випуску;

г)         існує реальна можливість працівника своїми зусиллями збільшити результат роботи.

3.         При акордній системі оплати праці:

а)         заробіток визначається виходячи із загального обсягу здійснюваних робіт, єдиних

норм часу і відповідних погодинних ставок, а також умов терміновості завершення

робіт;

б)         крім оплати праці за звичайними розцінками, здійснюється преміювання працівників

за перевиконання завдання, поліпшення якості продукції, збільшення обсягу викона-

них робіт;

в)         залежно від обсягу виконаних робіт або кількості отриманої продукції понад установ-

лену норму можуть застосовуватися прогресивно зростаючі розцінки;

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці

г) оплата праці здійснюється за звичайними розцінками за кількість виробленої продук-ції або виконаних робіт у межах установленого завдання.

4.         До складу додаткової заробітної плати входять:

а)         оплата праці за договором цивільно-правового характеру;

б)         вихідна допомога;

в)         виробничі премії;

г)         матеріальна допомога.

5.         Специфічними ознаками оформлення трудових взаємовідносин у вигляді договору ци-

вільно-правового характеру є:

а)         можливість установлювати випробувальний термін;

б)         трудові та соціальні гарантії для працівника;

в)         режим робочого часу визначає роботодавець у правилах внутрішнього трудового роз-

порядку;

г)         оплата виконаних робіт у вигляді винагороди.

6.         Трудові книжки ведуться на всіх осіб, які працюють на умовах трудового договору:

а)         понад 5 днів;

б)         понад 10 днів;

в)         понад місяць;

г)         понад рік.

7.         Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати за формою

П-12 застосовується:

а)         для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників;

б)         в умовах автоматизованої системи управління підприємством;

в)         для обліку робочого часу при твердих місячних окладах або ставках;

г)         для відображення відпрацьованих понаднормово годин.

8.         Оплата праці в надурочний час:

а)         збільшується на 50%;

б)         здійснюється в подвійному розмірі;

в)         збільшується залежно від загального стажу працівника, але не менше ніж на 20%;

г)         збільшується на 20%.

9.         Розрахунок середньоденної заробітної плати для визначення суми відпускних здійснюєть-

ся виходячи:

а)         з останніх 6-ти місяців, які передують місяцю надання відпустки;

б)         з останніх 2-х місяців, які передують місяцю надання відпустки;

в)         з останніх 12-ти місяців, які передують місяцю надання відпустки;

г)         з окладу, встановленого в наказі про прийняття на роботу.

10.       Працівник має страховий стаж 5 років 10 місяців. При обчисленні суми допомоги з тим-

часової непрацездатності оплаті підлягає:

а)         60% розрахованої суми допомоги;

б)         80% розрахованої суми допомоги;

в)         100% розрахованої суми допомоги;

г)         120% розрахованої суми допомоги.

11.       Працівникові нараховано заробітну плату за відпрацьований час у сумі 600 грн та надано

матеріальну допомогу на оздоровлення — 300 грн (передбачена колдоговором систематична ви-

плата). Податок з доходів фізичних осіб становить (грн).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

а)         112,91;

б)         52,52;

в)         90,16;

г)         78,00.

12.       Сума індексації доходів громадян включається до складу:

а)         основної заробітної плати;

б)         додаткової заробітної плати;

в)         інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

г)         не включається до фонду оплати праці.

13.       Виплачувати заробітну плату у вигляді натуральної оплати можна лише в розмірі, що

не перевищує:

а)         20% нарахованої за місяць заробітної плати;

б)         суми, яка є максимальною межею для справляння страхових внесків;

в)         50% нарахованої за місяць заробітної плати;

г)         суми прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звіт-

ного податкового року, помножену на 1,4 і округлену до ближчих 10 гривень.

14.       Для визначення компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з

порушенням термінів її виплати в розрахунок приймають доходи працівника, які:

а)         мають разовий характер виплати;

б)         будь-які доходи, отримані за відповідний період;

в)         не мають разового характеру виплати;

г)         виплачуються лише в грошовій формі.

 

 

26