Главная->Фінанси->Содержание->12.7. Практичний блок Контрольні запитання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.7. Практичний блок Контрольні запитання

 

1.         Дайте визначення короткострокових зобов’язань.

2.         Які зобов’язання належать до короткострокових?

3.         Назвіть рахунки бухгалтерського обліку, на яких ведеться облік короткострокових

зобов’язань.

4.         Назвіть облікові регістри, в яких відображаються дані про короткострокові зобов’язання.

5.         Назвіть форми фінансової звітності, в яких відображаються короткострокові зобо-

в’язання.

6.         У якому розділі Балансу відображаються короткострокові зобов’язання?

7.         Дайте визначення короткострокових кредитів банків.

8.         Назвіть бухгалтерський рахунок на якому ведеться облік короткострокових кредитів банків та дайте його характеристику.

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

9. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і використання ко-роткострокових кредитів банків?

10.       На підставі яких документів в бухгалтерському обліку проводяться розрахунки з по-стачальниками і підрядниками?

11.       Який складається документ, якщо при прийманні товарів виявлені нестачі або дефекти?

12.       За допомогою яких форм розрахунків сплачується заборгованість перед кредиторами?

13.       Назвіть документи, за допомогою яких проводяться безготівкові розрахунки.

14.       Назвіть документи, за допомогою яких проводяться готівкові розрахунки.

15.       Назвіть бухгалтерські рахунки, на яких ведеться облік кредиторської заборгованості та дайте їх характеристику.

 

16.       Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження товарно-мате-ріальних цінностей від постачальників і погашення заборгованості перед ними?

17.       Дайте визначення короткострокового векселя виданого.

18.       Назвіть бухгалтерський рахунок, на якому ведеться облік зобов’язань, забезпечених ко-роткостроковими векселями виданими та дайте його характеристику.

19.       Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку видача та погашення коротко-строкових векселів виданих?

20.       На якому рахунку ведеться облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками? Дайте його характеристику.

21.       Як відображаються на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з учасниками?

22.       У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями?

23.       На якому бухгалтерському рахунку ведеться облік поточної заборгованості за довго-строковими зобов’язаннями? Охарактеризуйте його.

24.       Як у бухгалтерському обліку відображається поява та погашення поточної заборгова-ності за довгостроковими зобов’язаннями?

25.       Які зобов’язання належать до інших поточних зобов’язань?

26.       На якому бухгалтерському рахунку ведеться облік інших поточних зобов’язань? Дайте його характеристику.

27.       Як у бухгалтерському обліку відображаються розрахунки за іншими поточними зобо-в’язаннями?

28.       Як ведеться аналітичний облік:

 

28.1.    Короткострокових кредитів банків?

28.2.    Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги?

28.3.    Короткострокових векселів виданих?

28.4.    Зобов’язань за розрахунками з учасниками?

28.5.    Поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями?

28.6.    Іншої поточної заборгованості?

28.7.    Доходів майбутніх періодів?

Тести для самоконтролю

1.         Які з наведених зобов’язань не належать до короткострокових:

а)         поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

б)         зобов’язання за розрахунками з учасниками;

в)         забезпечення наступних витрат і платежів?

2.         Короткострокові зобов’язання — це зобов’язання, які будуть погашені:

а)         протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу;

б)         протягом операційного циклу або протягом 10 місяців з дати балансу;

в)         протягом операційного циклу або більше 12 місяців з дати балансу.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

3.         Облік короткострокових позик ведеться в реєстрі бухгалтерського обліку:

а)         журнал 3;

б)         журнал 2;

в)         журнал 5.

4.         За кредитом рахунку 60 «Короткострокові позики» відображаються:

а)         суми погашення одержаних кредитів;

б)         суми одержаних кредитів;

в)         нараховані відсотки та суми одержаних кредитів.

5.         Погашення короткострокового кредиту банку відображається бухгалтерським записом:

а)         Дт 60 «Короткострокові позики»

Кт 31«Поточні рахунки»;

б)         Дт 60 «Короткострокові позики»

Кт 501«Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

в)         Дт 60 «Короткострокові позики»

Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

6.         При виявленні нестачі під час приймання товарів складається:

а)         товарно-транспортна накладна;

б)         податкова накладна;

в)         рекламаційний акт.

7.         Проведено залік заборгованості за бартерною угодою. Вкажіть правильний бухгалтер-

ський запис:

а)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

б)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт 371«Розрахунки за виданими авансами»;

в)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

8.         Списання заборгованості за виданими векселями відображається:

а)         за дебетом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані»;

б)         за кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані»;

в)         відображається на іншому рахунку.

9.         За дебетом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» відображається:

а)         збільшення заборгованості засновників та учасників перед підприємством;

б)         погашення заборгованості перед засновниками та учасниками;

в)         збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками.

10.       За дебетом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

відображається:

а)         частина довгострокових зобов’язань, яка повинна бути погашена впродовж 12 місяців

з дати Балансу;

б)         частина короткострокових зобов’язань, яка повинна бути погашена впродовж 12 мі-

сяців з дати Балансу;

в)         частина довгострокових зобов’язань.

11.       За якою оцінкою відображаються в Балансі короткострокові зобов’язання:

а)         теперішньою вартістю;

б)         сумою погашення;

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

в) номінальною вартістю?

12.       Нарахування дивідендів відображається бухгалтерським записом:

а)         Дт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

б)         Дт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

в)         Дт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді».

13.       Нарахування відсотків за використання кредиту відображається бухгалтерським запи-

сом:

а)         Дт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

Кт 951 «Відсотки за кредит»;

б)         Дт 951 «Відсотки за кредит»

Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

в)         Дт 951 «Відсотки за кредит»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

14.       Списання безнадійної кредиторської заборгованості відображається бухгалтерським за-

писом:

а)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками

Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

б)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт 717 «Доходи від списання кредиторської заборгованості»;

в)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

 

 

24