Главная->Фінанси->Содержание->12.6. Облік інших поточних зобов’язань

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.6. Облік інших поточних зобов’язань

 

Облік інших поточних зобов’язань ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за інши-ми операціями».

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» має такі субрахунки:

681      «Розрахунки за авансами одержаними» — призначений для обліку одержа-них авансів для поставки матеріальних цінностей або для виконання робіт, надання послуг;

682      «Внутрішні розрахунки» — призначений для всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами;

683      «Внутрішньогосподарські розрахунки» — призначений для обліку внутріш-ньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, ви-діленими на окремий баланс, по операціях взаємного відвантаження матеріальних цінностей, реалізації робіт, продукції, послуг, передачі витрат загальноуправлінської діяльності, виплати заробітної плати цих господарств тощо;

684      «Розрахунки за нарахованими відсотками» — призначений для обліку нара-хованих відсотків за:

 

1)         використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих в кредит;

2)         використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

3)         іншими операціями;

685      «Розрахунки з іншими кредиторами» — призначений для обліку операцій, які

не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 «Розрахунки за іншими

операціями», а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характе-

ру (навчальними закладами та науково-дослідними установами тощо); з най мачами

квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господар-

ства підприємства, з батьками дітей за відвідування дитячих закладів, за іншими опе-

раціями.

Бухгалтерські записи в обліку інших поточних зобов’язань наведені в табл. 12.6.

Аналітичний облік інших поточних зобов’язань ведеться окремо за підприєм-ствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 12.6

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку інших поточних зобов’язань

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Отримано аванс від покупця на по-точний рахунок       311 «Поточні рахунки в національній валюті»            681 «Розрахунки за авансами одержаними»

2          Відображено погашення заборгова-ності  681     «Розрахунки     за авансами одержаними» 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»

3          Одержано виробничі запаси від до-чірніх підприємств  20 «Виробничі запаси»        682 «Внутрішні розра-хунки»

4          Погашено короткострокову позику дочірнім підприємством в рахунок поточних взаєморозрахунків            60 «Короткострокові по-зики»        682 «Внутрішні розра-хунки»

5          Здійснено поточні розрахунки з до-чірніми підприємствами     682 «Внутрішні розра-хунки»          30            «Каса»,

31        «Розрахунки в бан-

ках»

6          В рахунок погашення заборгованос-ті  перед  дочірнім  підприємством видано довгостроковий вексель            682 «Внутрішні розра-хунки»          51 «Довгострокові век-селі видані»

7          Нараховано відсотки за викорис-тання кредиту  951 «Відсотки за кре-дит»    684 «Розрахунки за на-рахованими відсотками»

8          Погашено заборгованість за нарахо-вані відсотки коштами з поточного рахунка       684 «Розрахунки за на-рахованими     відсотка-ми»      311 «Поточні рахунки в банках в національній валюті»

9          Оплачено заборгованість перед кре-диторами коштами з поточного ра-хунка           685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»        311 «Поточні рахунки в банках в національній валюті»

10        Із   заробітної   плати   працівників утримано кошти за відвідування ді-тьми дитячих дошкільних закладів          66 «Розрахунки за ви-платами працівникам»       685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

 

 

23