Главная->Фінанси->Содержание->12.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 

 

Якщо строк погашення довгострокового зобов’язання — 12 місяців з дати Балан-су, то його переводять зі складу довгострокових та відображають в обліку як корот-кострокове зобов’язання на рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгострокови-ми зобов’язаннями». Підставою для цього є довідки бухгалтерії, які складаються на основі договорів, актів приймання-передачі векселів та інших документів, у яких за-значено термін погашення довгострокової кредиторської заборгованості.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» має такі субрахунки:

611      «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» — призначений для обліку частини зобов’язань, заборгованість за якими ви-ражена в національній валюті;

612      «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» — призначений для обліку частини довгострокових зобов’язань, заборгова-ність за якими виражена в іноземній валюті.

За кредитом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобо-в’язаннями» відображається та частина довгострокових зобов’язань, яка повинна бути погашена впродовж 12 місяців з дати Балансу, за дебетом — погашення поточної заборгованості, її списання.

Бухгалтерські записи з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями наведені в табл. 12.5.

Аналітичний облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Таблиця 12.5

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет                                   Кредит

1          Частину довгострокового креди-ту переведено до складу поточ-них зобов’язань     501 «Довгострокові кре-дити банків в національ-ній валюті»  611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковими зобов’язаннями в націо-нальній валюті»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Продовження табл. 12.5

2          Нараховано відсотки за викорис-тання довгострокового кредиту        951 «Відсотки за кредит»     684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»

3          Погашено   поточну   заборгова-ність перед банком за довгостро-ковим кредитом   611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковими зобов’язаннями в націо-нальній валюті»           311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4          Погашено заборгованість за на-рахованими відсотками 684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»

 

 

22