Главная->Фінанси->Содержание->12.4. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.4. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками

 

Відносини підприємства з учасниками можна розглядати з двох позицій. З од-ного боку, учасники повинні повністю розрахуватися з підприємством за внесками до статутного капіталу. З іншого — підприємство зобов’язане сплачувати учасникам дивіденди.

Для обліку заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу призна-чено окремий рахунок 46 «Неоплачений капітал». Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди, повернення часток) призначений рахунок 67 «Розрахунки з учасниками».

За кредитом рахунка 67 відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом — її зменшення (погашен-ня), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки:

671      — «Розрахунки за нарахованими дивідендами» — призначений для обліку дивідендів, які нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у ста-тутному капіталі) за рахунок прибутку, або інших, передбачених установчими доку-ментами, джерел;

672      — «Розрахунки за іншими виплатами» — призначений для обліку інших ви-плат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема зе-мельними і майновими паями, а також виплат у зв’язку з одержанням належної час-тини активів підприємства.

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку зобов’язань за розрахунками з учасниками наведена в табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку зобов’язань

за розрахунками з учасниками

 

№ з/п

1          Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Нараховано дивіденди         443 «Прибуток викорис-таний у звітному періоді»          671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 12.4

2          Виплачено дивіденди готівкою      671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»           301 «Каса в національній валюті»

3          Виплачено дивіденди з поточ-ного рахунку         671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Аналітичний облік розрахунків з учасниками та засновниками ведеться за кож-ним засновником та учасником, за видами виплат, за джерелами виплати дивіден-дів — прибуток звітного року, прибуток минулих років, резервний капітал.

 

 

21