Главная->Фінанси->Содержание->12.3. Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.3. Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими

 

Відповідно до норм вексельного права кредиторська заборгованість перед поста-чальниками погашається видачею векселів. У таких випадках кредиторська заборго-ваність змінюється іншим зобов’язанням, а саме — вексельним.

Короткостроковий вексель виданий — це вексель, який забезпечує заборгова-ність перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, терміном мен-ше 12 місяців.

Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, роботи, послуги та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі ведеться на рахунку 62 «Коротко-строкові векселі видані».

За кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані» відображається вида-ча векселів для забезпечення поставок товарів, виконання робіт, надання послуг по-стачальників та інших кредиторів та для забезпечення інших операцій, а за дебетом — погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Бухгалтерські записи в обліку розрахунків короткостроковими векселями вида-ними наведені в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку розрахунків

короткостроковими векселями виданими

 

№ з/п

1

2

2.1 2.2

3

4 5       Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет                             Кредит

 

            Видано вексель в забезпечення заборго-ваності перед постачальниками та іншим кредитором      63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»         62 «Короткострокові векселі видані»

 

           

            685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            62 «Короткострокові векселі видані

 

            Відображено курсову операційну різни-цю за короткостроковими векселями, ви-даними в іноземній валюті: При збільшенні курсу При зменшенні курсу         945 «Витрати від опе-раційної курсової різ-ниці»

622 «Короткостроко-ві   векселі   видані   в іноземній валюті»   622 «Короткострокові векселі видані в іно-земній валюті» 714 «Дохід від опера-ційної   курсової  різ-ниці»

 

            Зараховано заборгованість покупців в рахунок зустрічної вимоги за векселями         62 «Короткострокові векселі видані»  36 «Розрахунки з по-купцями та замовни-ками»

 

            Списано заборгованість за короткостро-ковими векселями, виданими після за-кінчення терміну позовної давності     62 «Короткострокові векселі видані»         717 «Дохід від спи-сання кредиторської заборгованості»

 

            Відображено заборгованість за відсотка-ми за використання векселедавцем осно-вної суми протягом терміну дії векселя    95 «Фінансові витра-ти»      684 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Продовження табл. 12.3

 

6          Оплачено   постачальникам   та   іншим кредиторам заборгованість за основною сумою, а також суму відсотків за раніше виданим векселем       62 «Короткострокові векселі видані» 684  «Розрахунки   за нарахованими відсот-ками»            31 «Рахунки в бан-ках»

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їхнього погашення.

 

 

20