Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

Порядок і форми розрахунків між постачальниками і покупцями визначаються в господарських договорах.

Розрахунки з постачальниками і підрядниками відображаються в обліку на під-ставі таких документів: рахунків-фактур, накладних, рахунків, актів прийняття робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів тран-спортних підприємств, розрахункових документів про сплату мита, зборів і податків (при розрахунках з іноземними постачальниками і підрядниками). Крім того, підста-вою для оприбуткування та оплати придбаних товарів є документи, що підтверджу-ють їхню якість. При виявленні нестачі або дефекту товарів приймання не припиня-ється, а складається рекламаційний акт, у якому зазначається невідповідність якості, комплектності, асортименту та інших характеристик даним супровідних документів.

Заборгованість перед постачальниками може погашатися шляхом:

1)         безготівкових розрахунків — за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів, платіжних вимог, інкасових до-ручень (розпоряджень);

2)         готівкових розрахунків. Документальним підтвердженням таких розрахунків є: чек ЕККА, квитанція до прибуткового касового ордера, копія чека з відміт-кою «оплачено».

Взаємні претензії за розрахунками між платниками та одержувачами коштів роз-глядаються сторонами в претензійно-позовному порядку.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», який призначений для обліку поточних зобов’язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має такі субра-хунки:

631      «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

632      «Розрахунки з іноземними постачальниками»;

633      «Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ), призначе-ний для обліку в учасника ПФГ розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками наведені в табл. 12.2.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться в розрізі країн за кожним постачальником та підрядником, в розрізі кожного контр-акту, документа (рахунку) на сплату, в гривнях та у валюті, обумовленій у договорі.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 12.2

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет                               Кредит

Виникнення заборгованості

1          Відображено витрати на будівництво підрядним способом      151 «Капітальне будів-ництво»      63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

2          Оприбутковано    від    постачальника необоротні активи, які потребують до-даткових витрат з монтажу         15 «Капітальні інвес-тиції»  63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

3          Оприбутковано    виробничі    запаси, малоцінні та швидкозношувані пред-мети, напівфабрикати, товари від по-стачальників 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 25 «Напівфабрикати» 28 «Товари» 63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

4          Від постачальника надійшли й опри-бутковані послуги (роботи) виробни-чого характеру  23 «Виробництво»         63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

5          Отримано послуги, виконано роботи сторонніх організацій з виправлення браку     24 «Брак у виробницт-ві»           63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

6          За невиконання умов договору ви-ставлено претензію постачальнику           374   «Розрахунки   за претензіями» 63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

7          Відображено вартість послуг поста-чальника по виконанню гарантійних зобов’язань         47 «Забезпечення май-бутніх витрат і плате-жів»     63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

8          Відображено послуги, пов’язані з ор-ганізацією виробництва (ремонт, стра-хування, опалення, освітлення примі-щень цеху)          91 «Загальновиробни-чі витрати»  63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

9          Відображено   послуги,   пов’язані   з організацією   управління   підприєм-ства (ремонт, страхування, опалення, освітлення, водопостачання, охорона, зв’язок і т.д.) 92 «Адміністративні витрати»        63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

10        Відображено послуги, пов’язані з реа-лізацією продукції           93 «Витрати на збут»           63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

11        Відображено послуги, пов’язані з до-слідженнями і розробками          941 «Витрати на дослід-ження і розробки»      63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

12        Відображено послуги, пов’язані з лік-відацією наслідків надзвичайних по-дій           99 «Надзвичайні вит-рати»       63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Продовження табл. 12.2

 

13        Нараховано постачальникам та під-рядникам фінансові санкції за невико-нання договорів 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»    63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

14        Відображено суму податкового креди-ту з ПДВ на одержаними ТМЦ, робо-тами, послугами        64 «Розрахунки за по-датками і платежами»  63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

Погашення заборгованості

1          Погашено заборгованість перед поста-чальниками з каси, з поточних рахун-ків у банку      63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»       30        «Каса»

31        «Поточні рахунки»

2          Погашено заборгованість перед поста-чальниками акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок           63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»  313      «Інші рахунки в

банку в національній

валюті»

314      «Інші рахунки в

банку в іноземній ва-

люті»

3          Погашено заборгованість перед поста-чальниками за рахунок підзвітних сум            63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»        372 «Розрахунки з під-звітними особами»

4          Погашено заборгованість перед поста-чальниками коштами, отриманими як довгострокові позики            63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»  50 «Довгострокові по-зики»

5          Погашено заборгованість перед поста-чальниками коштами, отриманими як короткострокові позики            63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»  60 «Короткострокові позики»

6          Погашено  заборгованість перед по-стачальниками     короткостроковими векселями         63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»       62 «Короткострокові векселі видані»

7          Погашено  заборгованість перед по-стачальниками довгостроковими век-селями    63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками          51 «Довгострокові век-селі видані»

8          Проведено взаємозалік заборгованос-ті за бартерною угодою   63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками          36 «Розрахунки з по-купцями і замовника-ми»

9          Зменшено суму заборгованості перед постачальником на суму браку, який виник у зв’язку з поставкою неякісних матеріалів 63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками    24 «Брак у виробни-цтві»

10        Нараховано штрафи, пені, неустойки, за порушення з боку постачальників умов договорів 63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками         715 «Одержані штра-фи, пені, неустойки»

11        Списано безнадійну кредиторську за-боргованість         63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками     717 «Доходи від спи-сання кредиторської заборгованості»

12        Відображено залік заборгованості пе-ред постачальником за отримані това-ри, роботи, послуги   63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками         371 «Розрахунки за виданими авансами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

19