Главная->Фінанси->Содержание->12.1. Облік короткострокових кредитів банків

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

12.1. Облік короткострокових кредитів банків

 

 

Короткострокові кредити банків — це сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

Короткострокові кредити надаються банками у разі тимчасових фінансових труд-нощів на підприємствах, що виникають у зв’язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.

Облік поточних зобов’язань підприємств перед банками за отриманими від них кредитами та позиками в національній та іноземній валютах, строк повернення яких

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

не перевищує 12 місяців з дати Балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики». За кредитом рахунка 60 «Короткострокові позики» відображаються суми одержаних кредитів (позик), за де-бетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі від-строчення кредитів (позик).

У процесі обліку кредитів банків слід розрізняти основну суму боргу, що відобра-жається на рахунку 60 «Короткострокові позики», та відсотки, що на неї нараховані, які в обліку відображаються за кредитом рахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» кореспонденції з дебетом рахунку 951 «Відсотки за кредит».

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

601      «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

602      «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

603      «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»;

604      «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

605      «Прострочені позики в національній валюті»;

606      «Прострочені позики в іноземній валюті». Бухгалтерські записи з обліку короткострокових кредитів наведені в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Облік короткострокових кредитів банків

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          На поточний рахунок отримано корот-кострокову позику банку          31 «Рахунки в банках»          60 «Короткострокові позики»

2          Нараховано відсотки за використання кредиту    951 «Відсотки за кре-дит»    684 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»

3          Списано нараховані відсотки за отри-маний кредит у кінці звітного періоду на фінансові результати підприємства 792 «Результат фінан-сових операцій»      951 «Відсотки за кре-дит»

4          Погашено  короткостроковий  кредит банку         60   «Короткострокові позики»       31 «Рахунки в банках»

5          Погашено заборгованість перед бан-ком за нарахованими відсотками            684 «Розрахунки за на-рахованим відсотками»        31 «Рахунки в банках»

6          Короткостроковий кредит пролонго-вано і переведено у довгостроковий     601 «Короткострокові кредити банку в наці-ональній валюті»     603 «Відстрочені ко-роткострокові креди-ти банків у національ-ній валюті»

 

           

            603 «Відстрочені ко-роткострокові   креди-ти банків у національ-ній валюті»            501 «Довгострокові кредити банку у наці-ональній валюті»

7          Не оплачений у строк короткостроко-вий кредит переведено до складу про-строчених позик       601 «Короткострокові кредити банку в наці-ональній валюті»         605 «Прострочені по-зики в національній валюті»

8          Нарахування   пені  за   прострочення платежів за відсотками за кредит         948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»    685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Аналітичний облік короткострокових кредитів банків ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їхнього пога-шення.

Заборгованість підприємства за короткостроковими кредитами банків відобра-жається в Балансі у складі його поточних зобов’язань — розділ IV Пасиву, рядок 500.

 

 

18