Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Тести для самоконтролю

 

1.         Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує

зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера у передбачений у

ньому термін з виплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску, на-

зивається:

а)         акцією;

б)         переказним векселем;

в)         облігацією;

г)         депозитним сертифікатом.

2.         У Балансі виділяють такі види довгострокової кредиторської заборгованості:

а)         довгострокові кредити банків, інші фінансові зобов’язання, відстрочені податкові

зобов’язання;

б)         довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання;

в)         довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені

податкові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання.

3.         Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні акти-

ви, передані на умовах довгострокової оренди, призначений рахунок:

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

а)         51 «Довгострокові векселі видані»;

б)         52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»;

в)         53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» ;

г)         54 «Відстрочені податкові зобов’язання» .

4.         За якою оцінкою відображаються в Балансі довгострокові зобов’язан ня, на які нарахову-

ються відсотки:

а)         сумою погашення;

б)         теперішньою вартістю;

в)         чистою вартістю реалізації;

г)         номінальною вартістю?

5.         1 січня 200Х р. підприємство «Смерека» випустило облігації строком 10 років на загальну

суму 4 000 000 грн (номінальна ставка 8% річних). Облігації були реалізовані за 3 282 980 грн, а

ринкова ставка відсотка становить 11%. Відсотки за облігаціями сплачуються двічі на рік: 30

червня та 31 грудня. Вит рати на відсотки за облігаціями за перше півріччя 200Х р. становили

(грн):

а) 361 130;   б) 180 560;   в) 320 000;   г) 160 000.

6.         ВАТ випустило 02.01.200Х р. 10%-ві облігації, загальна номінальна вартість яких дорів-

нює 100 000 грн, термін погашення — 5 років, зі знижкою (дисконтом) 10 000 грн. За якими

статтями Балансу та в якій сумі слід відобразити в Балансі на 31.12.200Х р. наслідки цих опе-

рацій:

а)         100 000 грн у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань»;

б)         90 000 грн у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань»;

в)         110 000 грн у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань»;

г)         100 000 грн у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань» та 10 000 грн у

складі «Поточної частини довгострокових зобов’язань»?

7.         З метою ведення бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на:

1)         довгострокові, поточні, відстрочені податкові зобов’язання, кредиторську заборгова-ність за товари, роботи і послуги;

2)         довгострокові, поточні непередбачені зобов’язання, відстрочені податкові зобо-в’язання;

3)         довгострокові, поточні, непередбачені зобов’язання та забезпечення.

8.         Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається:

а)         непередбаченим зобов’язанням;

б)         поточним зобов’язанням;

в)         забезпеченням зобов’язанням;

г)         довгостроковим зобов’язанням.

9.         Доходи майбутніх періодів:

а)         будуть одержані в майбутньому;

б)         будуть одержані в майбутньому, але витрати, пов’язані з ними, здійснюються в звіт-

ному періоді;

в)         одержані в звітному періоді, але належать до майбутніх періодів.

 

 

14